เป็นครูสอนนักเรียนห้องบ๊วย น่าเหนื่อยหัวใจ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เป็นที่ยอมรับของทั้งที่บ้าน ทั้งที่โรงเรียน จึงขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง เรียน ๆ เล่น ๆ ไม่กระตือรือร้น จึงหาวิธีการที่จะให้นักเรียนห้องบ๊วยคิดว่าตัวเองก็มีความสามารถ เป็นพระเอก นางเอกได้  จึงลองใช้วิธีการเรียนการสอนที่นักเรียนจะต้องทำด้วยตนเองทั้งหมด ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ในความสามารถของตนเอง และเกิดความเชื่อมั่นว่าทำเองได้ โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานในรายวิชาการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก มีวิธีการดังนี้

           1.      ศึกษาข้อมูล โดยการศึกษาข้อมูลจากดอกสาร สิ่งแวดล้อม ตัวบุคลากร รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีตามความชอบของเด็กในวัยรุ่น

           2.          เขียนเค้าโครงงาน

           3.            ปฏิบัติตามโครงงาน

          4.                รายงานการปฏิบัติ

           ตลอดระยะเวลาที่ใช้วิธีการสอนโดยการทำโครงงาน ต้องมีการให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ตะล่อมการทำงานไม่ให้หลงทาง ให้ลูกยอ ตลอดเวลา เก่งมาก โอ้โฮครูเจอเถ้าแก่น้อยตัวจริงแล้ว ... เศรษฐีในอนาคตปรากฏแล้ว ....ฯลฯ   ซึ่งผลปรากฏว่านักเรียนมีผลการทำงานเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนมีความสุขในการทำงานมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น และสิ่งที่ดีมากที่เกิดขึ้น เกิดทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น