ความหมายและความสำคัญของแบบฝึกหรือแบบฝึกหัดได้มีผู้กล่าวถึงความหมายและความสำคัญของแบบฝึกดังนี้...  1.  อาจารย์จินตนา  ใบกาซูยี ( 2535: 17 )  กล่าวว่า  แบบฝึกหัด หรือ แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนสำหรับให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติ เพื่อช่วยเสริมให้เกิดทักษะและความแตกฉานในบทเรียน 2.  คุณขจีรัตน์  หงษ์ประสงค์ (2534:15)  กล่าวว่า แบบฝึกเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างยิ่งท่ครูใช้ทักษะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหา จากแบบเรียนแล้ว โดยสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน มีลักษณะเป็นแบบฝึกหัดที่มีกิจกรรมให้นักเรียนกระทำ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน........สนใจยังมีต่อ..คะ