สมุดเล่มเล็ก

เรื่องเล่าเร้าพลัง

              เรื่องเล่าเร้าพลัง

     ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที การศึกษาเลย เขต 1 ที่ 269/2549 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน  โดยเข้ารายงานตัวและรับตำแหน่ง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนบทบาทการทำงานครั้งใหม่ในถนนสายเดิม คือ จากการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน มาเป็นผู้บริหารการศึกษา แต่ก็ยังเป็นงานการให้การศึกษา พัฒนาเยาวชนเช่นเดิม ผู้ที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ ย่อมต้องมีหลักยืดหรือแนวทางที่เป็นเสมือนเข็มทิศในการเดินทางในการปฏิบัติหน้าที่ ข้าพเจ้าได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงตรัสไว้ว่า เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทำตัวให้ตกต่ำ หรือเป็นปัญหาแก่สังคมแต่ประการใดแท้จริงต้องการจะเป็นคนดีมีความสำเร็จ มีฐานะ  มีเกียรติและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น แต่การที่จะบรรลุจุดประสงค์นั้นจำต้องอาศัยผู้แนะนำ ควบคุม ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องในฐานะหน้าที่ที่เป็นครู เป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหารการศึกษาท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุด เพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุกๆ ด้านรองลงมาจากบิดา มารดา   เป็นสิ่งบอกตนเตือนใจและสร้างพลังในการทำงานเสมอมา    บทบาทในด้านการบริหารการศึกษา ได้ถือเอามาตรฐานการศึกษาของชาติในด้านผู้บริหารตามมาตรฐาน  ที่ 10, มาตรฐานที่ 11, มาตรฐานที่ 12,มาตรฐานที่13 และมาตรฐานที่14 เป็นแนวในการปฏิบัติหน้าที่อีกประการหนึ่ง ซึ่งการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการนั้น  เปรียบได้กับผู้อยู่เบื้องหลังของแม่ทัพใหญ่ เป็นผู้สนับสนุนและเป็นตัวจักรสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนที่วางไว้ให้ประสบความสำเร็จระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน 17 วัน (วันที่ 8 พฤษภาคม  2549 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2550) ของการทำงานอยู่ในโรงเรียนเชียงกลมวิทยา ได้ผ่านการทำงานด้วยความสุข มีความกระตือรือร้น และการได้รับความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างกัลยาณมิตรของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน  ดังต่อไปนี้                        

  1. งานบริหารทั่วไป  ให้ความร่วมมือประสานฝ่ายบริหารทั่วไปกับฝ่ายบริหาร จัดระบบงานธุรการในสถานศึกษาให้มีเป้าหมายเดียวกัน เช่น งานสารบรรณ , งานทะเบียนและรายงาน งานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในด้านอาคารสถานที่, งานประชาสัมพันธ์ 

2.งานบริหารวิชาการ  ให้กรอบแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คณะครู นักเรียน ในการศึกษาหาความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างมีความสุข มุ่งมั่น ทำให้รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง ซึ่งถือได้ว่าได้ทำหน้าที่ของผู้บริหารจัดการ โดยทำเป็นแบบอย่างที่ดี และมองการณ์ให้ไกล สมกับการเป็นผู้บริหารยุคใหม่อย่างแท้จริง

 

3. ฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน  ติดตามควบคุมความประพฤตินักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เช่น อบรมยาเสพติดและโรคเอดส์ กีฬาภายใน  เป็นต้น ซึ่งนักเรียนคือผลผลิตหรือบุคคลที่สำคัญที่สุด การหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีความสุข จะต้องป้องปรามภัย ให้อาวุธในการ่อสู้กับอบายมุข สร้างโล่อารมณ์เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อต้านกับสิ่งยั่วยุ ในโลกยุคการสื่อสารก้าวไกล เทคโนโลยีก้าวหน้า และสื่อมีอิทธิพลเหนือทุกอย่าง เช่นในปัจจุบัน   ดังนั้น การจัดกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมุ่งให้เกิดความแข็งแกร่งและเข้มแข็งในการใช้ชีวิตในสังคมเป็นสำคัญ

   4. ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร บริหารจัดการให้มีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ ประสานงานระหว่างฝ่ายงบประมาณฯกับผู้อำนวยการสถานศึกษาให้มีความคล่องตัว และขอความสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล/ชุมชนได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยความเป็นคนสนุกสนานมีความสามารถในการมัดใจผู้ได้พบเห็น คบหา เพราะความเป็นคนคบง่าย จริงใจ และเปิดเผย จึงทำให้เป็น ที่ชื่นชมรักใคร่ของคนในชุมชน ทำให้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์แก่นักเรียน ทำได้โดยสิ้นข้อสงสัย ด้านการพัฒนานักเรียน 1. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดในด้านต่อไปนี้     -  ระเบียบวินัยการแต่งกาย     -  มีความรับผิดชอบต่อการเรียน การงาน     -  เคารพเชื่อฟังพ่อ แม่  ครู     -  มีความรักใคร่สามัคคีกัน     -  มีความรักภาคภูมิใจในสถาบัน 2. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดระเบียบ      วินัยการปฏิบัติตนบางอย่างด้วย 3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถแต่ละบุคคล    อย่างทั่วถึง หลากหลาย ยอมรับในความต่างระหว่าง บุคคล 4. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์     - การให้การบ้าน     - การให้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้หลากหลาย     - มีการศึกษานอกสถานที่     - กระตุ้นการเรียนรู้     - การเข้มงวดกับการเรียนการสอน     - การประเมินผลอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 5. มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ครู นักเรียน    -  พี่ช่วยน้อง

      ด้านการพัฒนาบุคลากร  

  1. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ความรับผิดชอบต่อการสอน  มีความรู้ความสามารถในการสอนและเพิ่มศักยภาพการ  ทำงานให้มากขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน เอาใจใส่     กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและสร้างความสัมพันธ์ กับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อการพัฒนานักเรียน

3. ให้บุคลากรได้ทำงานในหน้าที่อย่างเต็มกำลังและต่อเนื่อง

4. มีการควบคุม กำกับติดตาม นิเทศ ประเมินผลการทำงาน

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทางการทำงานอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมนักเรียนเก่งและพัฒนานักเรียนที่เรียนอ่อน

6. ให้มีบุคลากรเพิ่มในด้านดนตรีเพื่อพัฒนานักเรียน

7.มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น

ด้านการพัฒนาโรงเรียน

  1. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมือในการพัฒนาทุกด้าน   -งบประมาณ   -บุคลากร     - สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์   -การวางแผนการดำเนินงาน   -กิจกรรมสอดส่อง ดูแลและช่วยเหลือ นักเรียน

2. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ     นักเรียน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างชัดเจนต่อเนื่อง

3.จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองดูแลนักเรียนจากทุกชุมชน

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอ

5.จัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน

6. ปรับปรุงโรงอาหารให้มีที่นั่งเพียงพอและมีอาหารบริการ อย่างเพียงพอ

7.ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ทให้มีความเร็วสูงขึ้น

8. ปรับปรุงช่องทางเข้าออกโรงเรียนให้มีมาตรฐาน

9. มีมาตรการควบคุมการใช้โทรศัพท์และสื่อสิ้นเปลืองและ ไม่มีประโยชน์

10. มีมาตรการที่เด็ดขาดและเข้มงวดเกี่ยวกับยาเสพติดใน โรงเรียน  

 

 

   ผู้บริหารกับหลักธรรมาภิบาล  

    การจะเป็นผู้บริหารที่ดีควรยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งหลักธรรมาภิบาลมีรายละเอียด  ดังนี้  

              หลักธรรมาภิบาล  หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) มาจากคำว่า ธรรมะ + อภิบาล หมายความว่าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม ได้แก่การตรากฎหมาย กฏข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับทั้งผู้ออกกฏและผู้ปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย
2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใช้อำนาจ    

  3. หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือนหรือปิดบังบางส่วน

4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทำทั้งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข และร่วมรับผิดชอบ

5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วยังต้องสร้างกระบวนการให้หน่วยงานต่างๆมาตรวจสอบได้ว่าการทำงานของเราโปร่งใสจริง
6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มเงิน คุ้ม เวลา คุ้มแรงงาน        หากผู้บริหารทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาแล้ว รับรองได้ว่าจะต้องนำพาสถานศึกษาสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน      

ประวัติส่วนตัว     ชื่อนายสมเชาว์  แก้ววงษา สัญชาติ ไทย  เชื้อชาติ ไทย  ศาสนา พุทธ เกิดวันที่ 20 มีนาคม 2503 ที่ภูมิลำเน บ้านเลขที่  258/1  ถนน เจริญรัฐ ตำบล กุดป่อง   อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000 โทร. 08-57504199 ชื่อบิดานายอินตอง แก้ววงษา อาชีพ ค้าขาย ชื่อ มารดา นางลำดวน 

ศรียา อาชีพ แม่บ้าน  สถานภาพ สมรส ภรรยาชื่อนางอุบล  แก้ววงษา อาชีพ ข้าราชการครู มีบุตร 2 คน 

1 นายศิวโรตม์  แก้ววงษา  (พี่หนุ่ม)

2. นายศิวพงษ์  แก้ววงษา(น้องลอตเต้)  

      ตลอดระยะเวลาการทำงานซึ่งไม่นานนัก กลับมีความ รู้สึกผูกพัน รักสถาบัน รักลูกศิษย์ เคารพเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา และรับรู้ถึงมิตรภาพอันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง.......    ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย หรือกิจกรรมที่สร้าง สรรค์ขึ้นด้วยตัวเอง ล้วนอยู่บนพื้นฐานความคิดที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โรงเรียน ด้วยความจริงใจ ประสงค์ดีทั้งสิ้น จนทำให้เกิดผลงานและความดีที่รู้สึกภาคภูมิใจ...  

    สำหรับการทำงานนั้น ถึงเหนื่อยบ้าง ท้อบ้าง แต่เพื่อสถาบันของตนเอง เพื่อลูกศิษย์ และคณะครูทุกท่านแล้ว การทำงานในครั้งนี้ ไม่มีคำว่าสูญปล่า อย่างน้อยเราก็ได้ทำในสิ่งที่เรารัก ที่เราชอบ และสิ่งที่เราทำลงไปแล้วนั้น ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  วันหนึ่งมันคงมีประโยชน์ต่อส่วนรวมที่เรารัก ไม่มากก็น้อย.............................                           

                     สมเชาว์  แก้ววงษา

    รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา.

                   27 กันยายน  2550

                         11.35 น.

                  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้ ไม่มีวันสิ้นสุด

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องเล่าเร้าพลัง

หมายเลขบันทึก: 132128, เขียน: 27 Sep 2007 @ 10:12 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 17:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

rugbyloeipit
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

คนขลาด. . . คือคนที่ไม่กล้าออกเดินทาง

คนอ่อนแอ. . . มักตายไประหว่างทาง

คนแข็งแกร่งเท่านั้น. . . ที่ไปถึงจุดหมาย

  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาทักทาย และขอบพระคุณ
  • ที่ท่านแวะไปเยี่ยมเยียนที่ ลานร้อยรสบทกวี "ใต้ร่มกาสาวพัสตร์"
  • ขอให้มีความสุขเสมอ ๆ นะคะ