เรื่องเล่าเร้าพลัง

     ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาเลย เขต 1 ที่ 269/2549 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน  โดยเข้ารายงานตัวและรับตำแหน่ง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนบทบาทการทำงานครั้งใหม่ในถนนสายเดิม คือ จากการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน มาเป็นผู้บริหารการศึกษา แต่ก็ยังเป็นงานการให้การศึกษา พัฒนาเยาวชนเช่นเดิมผู้ที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ ย่อมต้องมีหลักยืดหรือแนวทางที่เป็นเสมือนเข็มทิศในการเดินทางในการปฏิบัติหน้าที่ ข้าพเจ้าได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงตรัสไว้ว่า เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทำตัวให้ตกต่ำ หรือเป็นปัญหาแก่สังคมแต่ประการใดแท้จริงต้องการจะเป็นคนดีมีความสำเร็จ มีฐานะ  มีเกียรติและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น แต่การที่จะบรรลุจุดประสงค์นั้นจำต้องอาศัยผู้แนะนำ ควบคุม ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องในฐานะหน้าที่ที่เป็นครู เป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหารการศึกษาท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุด เพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุกๆ ด้านรองลงมาจากบิดา มารดา   เป็นสิ่งบอกตนเตือนใจและสร้างพลังในการทำงานเสมอมา  บทบาทในด้านการบริหารการศึกษา ได้ถือเอามาตรฐานการศึกษาของชาติในด้านผู้บริหารตามมาตรฐาน  ที่ 10, มาตรฐานที่ 11, มาตรฐานที่ 12,มาตรฐานที่13 และมาตรฐานที่14 เป็นแนวในการปฏิบัติหน้าที่อีกประการหนึ่ง ซึ่งการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการนั้น  เปรียบได้กับผู้อยู่เบื้องหลังของแม่ทัพใหญ่ เป็นผู้สนับสนุนและเป็นตัวจักรสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนที่วางไว้ให้ประสบความสำเร็จระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน 17 วัน (วันที่ 8 พฤษภาคม  2549 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2550) ของการทำงานอยู่ในโรงเรียนเชียงกลมวิทยา ได้ผ่านการทำงานด้วยความสุข มีความกระตือรือร้น และการได้รับความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างกัลยาณมิตรของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ดังต่อไปนี้                       

 1. งานบริหารทั่วไป  ให้ความร่วมมือประสานฝ่ายบริหารทั่วไปกับฝ่ายบริหาร จัดระบบงานธุรการในสถานศึกษาให้มีเป้าหมายเดียวกัน เช่น งานสารบรรณ, งานทะเบียนและรายงาน งานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในด้านอาคารสถานที่, งานประชาสัมพันธ์ 

2.งานบริหารวิชาการ  ให้กรอบแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คณะครู นักเรียน ในการศึกษาหาความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างมีความสุข มุ่งมั่น ทำให้รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง ซึ่งถือได้ว่าได้ทำหน้าที่ของผู้บริหารจัดการ โดยทำเป็นแบบอย่างที่ดี และมองการณ์ให้ไกล สมกับการเป็นผู้บริหารยุคใหม่อย่างแท้จริง

 

3. ฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน  ติดตามควบคุมความประพฤตินักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เช่น อบรมยาเสพติดและโรคเอดส์ กีฬาภายใน  เป็นต้น ซึ่งนักเรียนคือผลผลิตหรือบุคคลที่สำคัญที่สุด การหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีความสุข จะต้องป้องปรามภัย ให้อาวุธในการ่อสู้กับอบายมุข สร้างโล่อารมณ์เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อต้านกับสิ่งยั่วยุ ในโลกยุคการสื่อสารก้าวไกล เทคโนโลยีก้าวหน้า และสื่อมีอิทธิพลเหนือทุกอย่าง เช่นในปัจจุบัน  ดังนั้น การจัดกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมุ่งให้เกิดความแข็งแกร่งและเข้มแข็งในการใช้ชีวิตในสังคมเป็นสำคัญ

   4. ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร บริหารจัดการให้มีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ ประสานงานระหว่างฝ่ายงบประมาณฯกับผู้อำนวยการสถานศึกษาให้มีความคล่องตัว และขอความสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล/ชุมชนได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยความเป็นคนสนุกสนานมีความสามารถในการมัดใจผู้ได้พบเห็น คบหา เพราะความเป็นคนคบง่าย จริงใจ และเปิดเผย จึงทำให้เป็น ที่ชื่นชมรักใคร่ของคนในชุมชน ทำให้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์แก่นักเรียน ทำได้โดยสิ้นข้อสงสัยด้านการพัฒนานักเรียน1. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดในด้านต่อไปนี้    -  ระเบียบวินัยการแต่งกาย    -  มีความรับผิดชอบต่อการเรียน การงาน    -  เคารพเชื่อฟังพ่อ แม่  ครู    -  มีความรักใคร่สามัคคีกัน    -  มีความรักภาคภูมิใจในสถาบัน2. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดระเบียบ      วินัยการปฏิบัติตนบางอย่างด้วย3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถแต่ละบุคคล   อย่างทั่วถึง หลากหลาย ยอมรับในความต่างระหว่าง บุคคล4. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์    - การให้การบ้าน    - การให้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้หลากหลาย    - มีการศึกษานอกสถานที่    - กระตุ้นการเรียนรู้    - การเข้มงวดกับการเรียนการสอน    - การประเมินผลอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง5. มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ครู นักเรียน   -  พี่ช่วยน้อง

      ด้านการพัฒนาบุคลากร 

  1. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ความรับผิดชอบต่อการสอน มีความรู้ความสามารถในการสอนและเพิ่มศักยภาพการ ทำงานให้มากขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน เอาใจใส่    กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อการพัฒนานักเรียน

3. ให้บุคลากรได้ทำงานในหน้าที่อย่างเต็มกำลังและต่อเนื่อง

4. มีการควบคุม กำกับติดตาม นิเทศ ประเมินผลการทำงาน

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทางการทำงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมนักเรียนเก่งและพัฒนานักเรียนที่เรียนอ่อน

6. ให้มีบุคลากรเพิ่มในด้านดนตรีเพื่อพัฒนานักเรียน

7.มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น

ด้านการพัฒนาโรงเรียน

 1. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมือในการพัฒนาทุกด้าน -งบประมาณ -บุคลากร    - สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ -การวางแผนการดำเนินงาน -กิจกรรมสอดส่อง ดูแลและช่วยเหลือ นักเรียน

2. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ     นักเรียน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างชัดเจนต่อเนื่อง

3.จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองดูแลนักเรียนจากทุกชุมชน

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอ

5.จัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน

6.ปรับปรุงโรงอาหารให้มีที่นั่งเพียงพอและมีอาหารบริการอย่างเพียงพอ

7.ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ทให้มีความเร็วสูงขึ้น

8. ปรับปรุงช่องทางเข้าออกโรงเรียนให้มีมาตรฐาน

9. มีมาตรการควบคุมการใช้โทรศัพท์และสื่อสิ้นเปลืองและไม่มีประโยชน์

10. มีมาตรการที่เด็ดขาดและเข้มงวดเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน 

 

 

   ผู้บริหารกับหลักธรรมาภิบาล 

    การจะเป็นผู้บริหารที่ดีควรยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งหลักธรรมาภิบาลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

              หลักธรรมาภิบาล  หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาจากคำว่า ธรรมะ + อภิบาล หมายความว่าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรมได้แก่การตรากฎหมาย กฏข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับทั้งผู้ออกกฏและผู้ปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย
2. หลักคุณธรรมได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใช้อำนาจ  

 3. หลักความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือนหรือปิดบังบางส่วน

4. หลักความมีส่วนร่วมได้แก่การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทำทั้งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข และร่วมรับผิดชอบ

5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วยังต้องสร้างกระบวนการให้หน่วยงานต่างๆมาตรวจสอบได้ว่าการทำงานของเราโปร่งใสจริง
6. หลักความคุ้มค่าได้แก่การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มเงิน คุ้ม เวลา คุ้มแรงงาน       หากผู้บริหารทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาแล้ว รับรองได้ว่าจะต้องนำพาสถานศึกษาสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน   

ประวัติส่วนตัว    ชื่อนายสมเชาว์  แก้ววงษาสัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธเกิดวันที่ 20 มีนาคม 2503ที่ภูมิลำเน บ้านเลขที่  258/1  ถนน เจริญรัฐ ตำบล กุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000 โทร. 08-57504199ชื่อบิดานายอินตอง แก้ววงษา อาชีพ ค้าขายชื่อ มารดา นางลำดวน 

ศรียา อาชีพ แม่บ้าน  สถานภาพ สมรสภรรยาชื่อนางอุบล  แก้ววงษา อาชีพ ข้าราชการครูมีบุตร 2 คน 

1นายศิวโรตม์  แก้ววงษา (พี่หนุ่ม)

2. นายศิวพงษ์  แก้ววงษา(น้องลอตเต้) 

      ตลอดระยะเวลาการทำงานซึ่งไม่นานนัก กลับมีความ รู้สึกผูกพัน รักสถาบัน รักลูกศิษย์ เคารพเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา และรับรู้ถึงมิตรภาพอันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง.......  ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย หรือกิจกรรมที่สร้าง สรรค์ขึ้นด้วยตัวเอง ล้วนอยู่บนพื้นฐานความคิดที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โรงเรียน ด้วยความจริงใจ ประสงค์ดีทั้งสิ้น จนทำให้เกิดผลงานและความดีที่รู้สึกภาคภูมิใจ... 

    สำหรับการทำงานนั้น ถึงเหนื่อยบ้าง ท้อบ้าง แต่เพื่อสถาบันของตนเอง เพื่อลูกศิษย์ และคณะครูทุกท่านแล้ว การทำงานในครั้งนี้ ไม่มีคำว่าสูญปล่า อย่างน้อยเราก็ได้ทำในสิ่งที่เรารัก ที่เราชอบ และสิ่งที่เราทำลงไปแล้วนั้น ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  วันหนึ่งมันคงมีประโยชน์ต่อส่วนรวมที่เรารัก ไม่มากก็น้อย.............................                         

                     สมเชาว์  แก้ววงษา

    รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา.

                   27 กันยายน  2550

                         11.35 น.