หลักการเป็นเด็กดี

 • นับถือศาสนา
 • รักษาธรรมเนียมมั่น
 • เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
 • วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
 • ยึดมั่นกตัญญู
 • เป็นผู้รู้รักการงาน
 • ต้องรักษาให้เชี่ยวชาญ
 • ต้องมานะบากบั่น  ไม่เกียจคร้าน
 • รู้จักออมประหยัด
 • ต้อซื่อสัตย์ตลอดการ
 • น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
 • ทำตนให้เป็นประโยชน์