ทีมงานเครือข่าย ก.พ จาก ม.ข

 คุณวิภาดา มีแวว และ คุณพิชชา ถนอมเสียง ทีมงานจาก "เครือข่ายสำนักงาน ก.พ-ม.ข" เข้าร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วย เพื่อสนับสนุนการทำ "ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กิจกรรมการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือ"

ผศ.จงรักษ์ หลงส์งาม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นวิทยากรนำในการ "ทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยเน้นเรื่องข้าวหอมมะลิ"

ทีมงาน "สำนักงานเครือข่าย ก.พ และ ทีมจากศูนย์บริการวิชาการ วิทยากรผู้ช่วยให้การสนับสนุน" วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๙ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดสามารถอ่านได้จาก "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ขับเคลื่อนด้วย KM (Link)"

JJ