ทีมงานเครือข่าย ก.พ

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด

ทีมงานเครือข่าย ก.พ จาก ม.ข

 คุณวิภาดา มีแวว และ คุณพิชชา ถนอมเสียง ทีมงานจาก "เครือข่ายสำนักงาน ก.พ-ม.ข" เข้าร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วย เพื่อสนับสนุนการทำ "ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กิจกรรมการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือ"

ผศ.จงรักษ์ หลงส์งาม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นวิทยากรนำในการ "ทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยเน้นเรื่องข้าวหอมมะลิ"

ทีมงาน "สำนักงานเครือข่าย ก.พ และ ทีมจากศูนย์บริการวิชาการ วิทยากรผู้ช่วยให้การสนับสนุน" วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๙ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดสามารถอ่านได้จาก "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ขับเคลื่อนด้วย KM (Link)"

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (0)