ท่านที่เข้ามาอ่านทุกท่านที่เคารพ กระผมกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิทยาราชภัฏภูเก็ต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา และได้ทำวิทยานิพนธ์ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ หากท่านใดมีข้อมูลหรือมีความรู้ กระผมขอความกรุณาจากท่านช่วยส่งข้อมูลให้กระผมด้วยจักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ