ในการจัดการความรู้ คงมีความแตกต่างหลากหลายอย่างมากในขั้นตอน วิธีการ หลักการ แนวคิด เมื่อเราพิจารณาเกี่ยวกับความรู้จะพบว่าความรู้ส่วนใหญ่ที่ใช้ทำงานจริงคือความรู้ฝังลึกซึ่งเกือบ80% เป็นความรู้แบบนี้ ซึ่งจัดการยากเพราะอยุ่ในตัวคน มากกว่าความรู้ชัดแจ้งซึ่งอยู่ในวัตถุ การจัดการความรู้จึงเน้นการจัดการความรู้ฝังลึกให้มาเป็นความรู้ชัดแจ้งเพื่อให้เอาไปใช้งานต่อได้ง่ายขึ้น การจัดการความรู้จึงเป็นการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน เพื่อให้ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นเป็นสะพานไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผมจึงขอเสนอ 3 สาธารของการจัดการความรู้ที่คนในองค์การหรือชุมชนต้องสร้างขึ้น ดังนี้

1.  ธารน้ำใจ ทำให้คนรักกัน ห่วงใย ใส่ใจกันและมีความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นการจัดการความรัก

2.  ธารน้ำคำ ทำให้คนมีเวทีมาพูด มาคุย มาบอก มาเล่า มาแลก มาแบ่ง มาเรียนรู้ร่วมกัน

3.  ธารปัญญา นำเอาสิ่งที่ได้จากธารน้ำใจและธารน้ำคำ มาจัดทำเป็นธารปัญญา สร้างพื้นที่ประเทืองปัญญา หากลุ่มพร้อมให้ หากลุ่มใฝ่รู้ เพื่อมาทำเป็นคลังความรู้อันเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติด้วยกัน

             หากหน่วยงานใด องค์การใด ชุมชนใด ทำได้ทั้งสามสายธารนี้แล้ว ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้น่าจะมองเห็นได้ชัดขึ้น ท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ