มาตรฐาน (Standard)

มาตรฐาน (Standard)

  หมายถึงระดับการดำเนินงานที่ใช้วัดความสำเร็จอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
มาตรฐานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

   1.มาตรฐานสมบูรณ์(Absolute standard) เป็นมาตรฐานที่ได้จากทฤษฎีการวิจัยและหลักการต่างๆ

   2.มาตรฐานสัมพัทธ์ (Relation standard) เป็นมาตรฐานที่ได้จากการเปรียบเทียบกับผลงานในกลุ่มต่างๆ

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมกัน
- กำหนดเป้าหมาย(ระบุเป้าหมาย)
- กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในเรื่องของผลงาน
- ใช้ขอบเขต(ปริมาณ) นั้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- พิจารณาผลงานที่แต่ละคนได้มีส่วนกระทำให้สำเร็จ

เงื่อนไขความสำเร็จของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

1.  ผู้บริหารระดับสูง มีความเข้าใจและสนับสนุน  จัดสรรงบ   ประมาณ  สร้างแรงจูงใจ  มอบอำนาจ
1.1  การกำหนดพันธะกิจ และแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน
1.2  การใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานในการบริหาร

2.  การจัดทำระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
2.1  การพัฒนาระบบตัวชี้วัด
2.2  การพัฒนาระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

3.  การพัฒนาบุคลากรและองค์การ

การรายงานผลสัมฤทธิ์


1) สำหรับผู้บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่
 - บรรลุวัตถุประสงค์  ผลผลิต  ผลลัพธ์  และผลกระทบ
 - จำแนกตาม  พื้นที่  กลุ่มผู้รับบริการ  และหน่วยบริการ
 - เน้นผลสำเร็จสูงสุดที่ไหน  ทำเพื่อใคร  เงื่อนไขอย่างไร


2) สาธารณะ หรือประชาชน
 - เหมาะสมกับกลุ่มที่สนใจ
 - รายงาน  สั้น  กระชับ  (รูปภาพ กราฟ)
 - เน้นที่ผลสำเร็จของงานและค่าใช้จ่าย 

การบริหารที่ประสพความสำเร็จ

1) การทำงานที่สำเร็จทันเวลาภายในกรอบงบประมาณ

2) การสร้างเสริมการทำงานเป็นทีม

3) การพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่แต่ละคน

4) การสนับสนุนการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)