พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านโป่งคำ จังหวัดน่าน


เสด็จไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ และแปลงโครงการหลวง ทอดพระเนตรการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรทำการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนอื่น ๆ ที่มีลักษณะสภาพพื้นที่คล้ายคลึงกัน

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านโป่งคำ จังหวัดน่าน

 
เวลา 13 นาฬิกา วันนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ทอดพระเนตรการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎร โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ โอกาสนี้ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระครูสุจิณนันทกิจ เจ้าอาวาส แล้วประทานทุนการศึกษาจากกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ แก่เด็กนักเรียน รวม 29 ทุน และประทานอุปกรณ์เครื่องเล่นแก่ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งคำ พร้อมทั้งประทานอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้านแก่ผู้แทนกลุ่มราษฎรตำบลดู่พงษ์

จากนั้น เสด็จไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ และแปลงโครงการหลวง ทอดพระเนตรการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรทำการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนอื่น ๆ ที่มีลักษณะสภาพพื้นที่คล้ายคลึงกัน โดยประกอบด้วย การจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ และจากมูลไส้เดือนดิน การเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ไม้ผล การเลี้ยงสัตว์ การทดลองปลูกวานิลลา รวมถึงการจัดทำโครงการอนุรักษ์สวนป่าสมุนไพรในท้องถิ่นบ้านโป่งคำ

ต่อมา ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ซึ่งได้ทำการทอผ้าจากกี่กระตุก และย้อมผ้าฝ้าย ด้วยวิธีทางธรรมชาติที่ใช้สีย้อมจากพืชพื้นบ้าน อาทิ เปลือกประดู่ ใบฮ่อม และครั่ง ในการนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสันติสุข และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ซึ่งได้ให้การรักษาแก่ราษฎรเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎร รวมถึงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารจังหวัดน่าน โดยบ้านโป่งคำ มีสมาชิกในโครงการรวมทั้งสิ้น 147 คน

จากนั้น เสด็จไปยังแปลงสาธิตการเพาะปลูกซึ่งได้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ด้วยการปลูกไม้ผล และพืชตระกูลถั่วปกคลุมดิน รวมถึงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้วยการปลูกหญ้าแฝก และแบบขั้นบันได ซึ่งโครงการหลวง และหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนแก่ราษฎรให้เรียนรู้การทำการเกษตรบนที่สูง ในระบบการเพาะปลูกที่ดีในการนี้ ทอดพระเนตรแปลงสาธิตการเพาะปลูกของนายเขียว สุนธเขต ซึ่งเป็นเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง ที่ได้ทำการเพาะปลูกข้าวโพด บนพื้นที่เสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื้นฟู
ปรับปรุงบำรุงดิน จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน ด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่ว ผสมผสานกับการปลูกข้าวโพด ส่งผลให้ลดปัญหาวัชพืช และเพิ่มอินทรีย์วัตถุแก่ดิน ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นทั้งจากการขายข้าวโพด และการขายถั่ว นอกจากนั้น ยังส่งผลให้การเสื่อมของสภาพดินการชะล้างหน้าดิน ลดน้อยลง รวมถึงลดการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชอีกด้วย ทั้งนี้ สภาพพื้นที่บ้านโป่งคำ เดิมเป็นป่าต้นน้ำภายหลังถูกบุกรุกทำลายป่าจนสภาพดินเสื่อมโทรม มีการชะล้างพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ มูลนิธิโครงการหลวงจึงให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และหน่วยราชการ ร่วมกันฟื้นฟูเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ ร่วมกันแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ด้วยการเรียนรู้จากโครงการหลวง ก่อนจะนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตน

ในการเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการหลวงในครั้งนี้ทรงเยี่ยมและประทานของที่ระลึกแก่ราษฎร ที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงในพื้นที่ตำบลดู่พงษ์ คือ บ้านนางแสงหล้า จันอ้น, บ้านนายท่อน บังเมฆ, บ้านนางจันตา ก๋าวงษ์ ซึ่งได้มีพระปฏิสันถาร ยังความปลื้มปิติแก่ครอบครัวของเกษตรกร และราษฎรบ้านโป่งคำเป็นอย่างยิ่ง

 

หมายเลขบันทึก: 129129เขียนเมื่อ 18 กันยายน 2007 00:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 13:29 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี