รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101 (ครึ่งหลัง)

โครงการวิจัยรหัส 6121

ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง และปรับเอกสารงานวิจัยทั้ง 5 บท จะพยายามให้

แล้วเสร็จและจัดทำเป็นรูปเล่มเอกสารรายงานไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ โปรดคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

ของเอกสารการรายงานโครงการวิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 6121suansunandhaความเห็น (0)