ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง และปรับเอกสารงานวิจัยทั้ง 5 บท จะพยายามให้

แล้วเสร็จและจัดทำเป็นรูปเล่มเอกสารรายงานไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ โปรดคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

ของเอกสารการรายงานโครงการวิจัย