"อกท."  ย่อมาจาก  "องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"   มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "FFT"  ย่อมาจาก  "Future  Farmers  of  Thailand"  เป็นองค์การที่ได้ให้สมาชิกขององค์การได้ร่วมกันทำกิจกรรมในรูปแบบที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบ  วิธีการปฏิบัติ  หลักเกณฑ์และรายละเอียดของ  อกท. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและวัตถุประสงค์

หลักการ  อกท.  คือ  "เป็นของสมาชิก  ดำเนินงานโดยสมาชิก  เพื่อสมาชิก"  โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ  อกท.  แต่ละระดับให้คำแนะนำ  สนับสนุนและกำกับดูแล

วัตถุประสงค์ของ  อกท.

           1.เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก

           2.เพื่อพัฒนาให้สมาชิกมีลักษณะความเป็นผู้นำ  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

           3.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเป็นพลเมืองดี  ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

            คติพจน์ของ  อกท.

                       "เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด           " Laerning  to  Do

                        เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา             Doing to  Laern

                        หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา               earning  to  Live

                        ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม"             Living  to  Serv"