การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT


KM "เรื่องเล่าเร้าพลัง"

การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT

         วัฏจักรแห่งการเรียนรู้ (4 Mat)  สร้างขึ้นโดยใช้วงกลมเป็นสัญลักษณ์แทนการเคลื่อนไหวของกิจกรรมการเรียนรู้ พื้นที่ของวงกลมถูกแบ่งออกโดยเส้นแห่งการเรียนรู้ และเส้นแห่งกระบวนการจัดข้อมูลรับรู้เป็น 4 ส่วนกำหนดให้แต่ละส่วนใช้แทนกิจกรรม  การจัดการเรียนรู้ 4 ลักษณะ โดยนิยามว่า (กรมวิชาการ,2544)  
       ส่วนที่ 1 คือ  บูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของตน ใช้คำถามที่เป็นคำถามนำกิจกรรม  คือ  ทำไม (Why?)
       ส่วนที่ 2 คือ  สร้างความคิดรวบยอด คำถามที่เป็นคำถามนำกิจกรรมประจำส่วนนี้คืออะไร(What?)
       ส่วนที่ 3  คือ  ปฏิบัติและเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะตัว คำถามที่เป็นคำถามนำกิจกรรมประจำส่วนนี้ คือ ทำอย่างไร (How does it work?)
       ส่วนที่ 4 คือ บูรณาการการประยุกต์กับประสบการณ์ของตน คำถามที่เป็นคำถามนำกิจกรรมประจำส่วนนี้ คือ ถ้า (If)
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

แมกคาร์ธี เสนอแนวทางการพัฒนาวงจรการสอนให้เอื้อต่อผู้เรียนทั้ง 4 แบบ  โดยกำหนดวิธีการใช้เทคนิคพัฒนาสมองซีกซ้ายซีกขวา กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้จะหมุนวนตามเข็มนาฬิกาไปจนครบทั้ง 4 ส่วน 4 แบบ (Why– What– How – If) และแต่ละช่วง จะแบ่งเป็น 2 ขั้น โดยจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้สมอง ทั้งซีกซ้ายและขวาสลับกันไป  ดังนั้นขั้นตอนการเรียนรู้จะมีทั้งสิ้น  8  ขั้นตอนดังนี้

ส่วนที่ แบบ Why  สร้างประสบการณ์เฉพาะของผู้เรียน
                 ขั้นที่ 1  (กระตุ้นสมองซีกขวา)  สร้างประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียน  การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรม  เพื่อพัฒนาสมองซีกขวา  โดยครูสร้างประสบการณ์จำลอง  ให้เชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เก่าของนักเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเป็นความหมายเฉพาะของตน
                ขั้นที่ 2  (กระตุ้นสมองซีกซ้าย)  วิเคราะห์ไตร่ตรองประสบการณ์  การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสมองซีกซ้าย  โดยครูให้นักเรียนคิดไต่ตรอง  วิเคราะห์ประสบการณ์จำลองจากกิจกรรมในขั้นที่ 1
               ในส่วนที่ 1 นี้  ครูต้องสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ และกระตือรือร้นในการหาประสบการณ์ใหม่อย่างมีเหตุผล และแสวงหาความหมายด้วยตนเอง ฉะนั้น  ครูต้องใช้ความพยายามสรรหากิจกรรม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว

ส่วนที่ แบบ  What  พัฒนาความคิดรวบยอดของผู้เรียน
               ขั้นที่ 3   (กระตุ้นสมองซีกขวา)  สะท้อนประสบการณ์เป็นแนวคิด  การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสมองซีกขวา  โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนได้รวบรวมประสบการณ์  และความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานของแนวคิด  หรือความคิดรวบยอดอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง  เช่น  การสอนให้ผู้เรียนเข้าใจลึกซึ้งถึงแนวคิดของการใช้อักษรตัวใหญ่ในภาษาอังกฤษ  ครูต้องหาวิธีอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแจ้งชัดว่า  อักษรตัวใหญ่ที่ใช้นำหน้าคำนามในภาษาอังกฤษ เพื่อเน้นถึงความสำคัญของคำนั้น ๆ อาจยกตัวอย่าง ชื่อคน ชื่อเมือง หรือชื่อประเทศ เป็นต้น
             ขั้นที่ 4 (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) พัฒนาทฤษฏีและแนวคิดการเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสมองซีกซ้าย  ครูให้นักเรียนวิเคราะห์และไตร่ตรองแนวคิดที่ได้จากขั้นที่และถ่ายทอดเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดที่ได้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวคิดนั้นๆ ต่อไป  พยายามสร้างกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
            ในส่วนที่ครูต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิดเพื่อให้นักเรียนที่ชอบเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงสามารถปรับประสบการณ์และความรู้สร้างเป็นความคิดรวบยอดในเชิงนามธรรม โดยฝึกให้นักเรียนคิดพิจารณาไตร่ตรองความรู้ที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับความรู้โดยการคิด และฝึกทักษะในการค้นคว้าหาความรู้

ส่วนที่ แบบ  How การปฏิบัติ และการพัฒนาแนวคิดออกมาเป็นการกระทำ
              ขั้นที่ 5   (กระตุ้นสมองซีกซ้าย)  ดำเนินตามแนวคิด  และลงมือปฏิบัติ หรือทดลอง  การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสมองซีกซ้าย  เช่นเดียวกับขั้นที่นักเรียนเรียนรู้จากการใช้สามัญสำนึก  ซึ่งได้จากแนวคิดพื้นฐาน  จากนั้นนำมาสร้างเป็นประสบการณ์ตรง  เช่น การทดลองในห้องปฏิบัติการ  หรือการทำแบบฝึกหัดเพื่อส่งเสริมความรู้  และได้ฝึกทักษะที่ได้เรียนรู้มาจากช่วงที่ 2
             ขั้นที่ 6   (กระตุ้นสมองซีกขวา) ต่อเติมเสริมแต่งและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสมองซีกขวา นักเรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหา ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล นำมาใช้ในการศึกษาค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง
             ในส่วนที่  3   ครูมีบทบาทเป็นผู้แนะนำ  และอำนวยความสะดวก  เพื่อให้นักรียนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้

ส่วนที่ 4 แบบ  If  เชื่อมโยงการเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิดเป็นความรู้ที่ลุ่มลึก
           ขั้นที่ 7   (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) วิเคราะห์แนวทางที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นแนวทางสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป การเรียนรู้เกิดจากการจัด กิจกรรม เพื่อพัฒนาสมองซีกซ้าย นักเรียนนำสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว มาประยุกต์ใช้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยนักเรียนเป็นผู้วิเคราะห์ และเลือกทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย
           ขั้นที่ 8   (กระตุ้นสมองซีกขวา) ลงมือปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์   การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสมองซีกขวา นักเรียนคิดค้นความรู้ด้วยตนเองอย่างสลับซับซ้อนมากขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นความคิดที่สร้างสรรค์จากนั้นนำมาเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ในส่วนที่ 4 ครูมีบทบาทเป็นผู้ประเมินผลงานของนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ

ที่มา : http://office.bopp.go.th/

หมายเลขบันทึก: 128160เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2007 18:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 ตุลาคม 2012 20:51 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (24)

สวัสดีค่ะคุณ sawarin

        น่าสนใจค่ะ  4 MAT  อยากเห็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำไปทดลองใช้แล้ว  หากมีกรุณานำมาเผยแพร่ให้พวกเราได้เป็นแบบอย่างบ้าง

         ขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆ ที่มอบให้พวกเรา

ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่ยมชม จะพักจะลงแผนให้นะคะ แต่แผนอาจมีข้อตกพร่องบ้างนะ

สวัสดีคะ

สำหรับแผน 4MAT มีคนสนใจมากๆ อยากใหคุณลงเผยแพร่ด่วน หรือจะแนะนำผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องแผน 4MAT กรุณาบอกช่อและที่อยู่ ในเวบนี้ด้วยคะ เพราะอยากรู้จริง ๆ

11 พ.ค2551

 • สวัสดีค่ะ ครูถ้ำ
 • ไม่รู้ว่าถ้ำไหนนะคะ
 • ลองดูตัวอย่างแผนภูมิจากสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชก่อนนะคะ
 • ส่วนตัวอย่างแผนฯ เดี๋ยวจะ mail ไปให้นะคะ

วรรณรัตน์ วิสุทธิ์ธรรมนาถ

สวัสดีค่ะ คุณSawarin

มีความประสงค์อยากจะขอตัวอย่างแผน4MATเพื่อในไปใช้ในการทำข้อมูลงานวิจัยรบกวนคุณsawarinส่งให้ด้วยนะคะ

 • สวัสดีค่ะ คุณ วรรณรัตน์ วิสุทธิ์ธรรมนาถ
 • แผนที่ทำไม่ได้ดีหรือเป็นตัวอย่างได้หรอกนะคะ
 • ทำตามเข้าใจ ทำตามการลื่นไหลของการสอน
 • สะดุดก็ปรับเปลี่ยน
 • อีกอย่างแล้วจะให้ส่งไปที่ไหนคะ

 

 • สวัสดีค่ะ คุณ watayoot
 • ขอบคุณที่แวะมานะคะ
 • ยินดีที่รู้จักค่ะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สำหรับผู้ที่สนใจการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT คือมีต้นฉบับที่เป็นสำเนาฉบับภาษาอังกฤษค่ะ เพราะศึกษาเรื่องนี้อยู่ค่ะ เป็นเล่ม The 4MAT Workbook กับ The 4MAT System by Bernice McCarthy ทั้งคู่ค่ะ ก็ได้รับความกรุณาจากอาจารย์วิไลจิตร นิลสวัสดิ์ ม.ราชภัฏพระนครค่ะ ถ้าจะขอสำเนาก็ได้นะคะเพราะตอนนี้กำลังหาข้อมูลทางด้านการคิดวิจารณญาณของ โรเบิร์ต เอช เอ็นนิส,มัวและปาร์คเกอร์นะค่ะ ถ้าใครมีหรือทราบว่ามีหนังสืออยู่ที่ใดขอความกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

สนใจแผน 4 mat

ขoรับ กระผม

ครูเตง ช่oงลม

อยากได้หนังสือ 4MAT workbook และ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 0กคุณพรหทัยนะค่ะอยากได้มากๆเพราะกำลังหาอยู่พอดีเลยค่ะ ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีคะส่งอีเมลได้ไหมคะถือว่าเป็นวิทยาทานนะ สำหรับการคิดวิจารณญาณของ โรเบิร์ต เอช เอ็นนิส,มัวและปาร์คเกอร์ยังไม่มีข้อมูลคะถ้ามีจะบอกนะคะ

อยากได้หนังสือ The 4MAT workbook และ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ของคุณพรหทัยนะค่ะอยากได้มากๆเพราะกำลังหาอยู่พอดีเลยค่ะ ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีคะส่งอีเมลได้ไหมคะถือว่าเป็นวิทยาทานนะ สำหรับการคิดวิจารณญาณของ โรเบิร์ต เอช เอ็นนิส,มัวและปาร์คเกอร์ยังไม่มีข้อมูลคะถ้ามีจะบอกนะคะ อยากทราบผู้เชี่ยวชาญ 4 MATมากค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ enjoynk@yahoo.com

อยากได้ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ในรายวิชาวิทยาศาสตร์คะ ใครมีช่วยกรุณาแบ่งปันกันศึกษาบ้างนะคะส่งมาทางอีเมล์ก็ได้ จะขอบพระคุณมากคะ

อยากได้แผน 4MAT คะ โดยเฉพาะรายวิชาวิทยาศาสตร์คะ

ใครมามาร่วมแบ่งปันกันนะคะ

kangkoi.pan@hotmail.com

ดิฉันอยากได้แผนการจัดการเรียนรู้ 4MAT วิชาพุทธศาสนา หากใครมีช่วยสงเคราะห์ด้วยนะคะ ขออนุโมทนาสาธุค่ะ

ดิฉันอยากได้แผนการจัดการเรียนรู้ 4MAT วิชาพุทธศาสนา หากใครมีช่วยสงเคราะห์ด้วยนะคะ ขออนุโมทนาสาธุค่ะ

peeratak.m@hotmail.com

มีตัวอย่างแผน 4 mat วิชาภาษาอังกฤษไหมคะ ช่วยขอความอนุเคราะห์ได้ไหมค่ะ จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ขอความกรุณาส่งมาได้ที่ iyanae_3772@hotmail.co.th

มีตัวอย่างแผน 4 mat วิชาอะไรก็ได้ ช่วยขอความอนุเคราะห์ได้ไหมค่ะ จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ขอความกรุณาส่งมาได้ที่ kaewna152@gmail.com

คือตอนนี้กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT อยู่พอดีคะ คือรบกวนส่งตัวอย่างการเขียนแผนแบบ 4MAT ให้หน่อยได้มั้ยคะ วิชาอะไรก็ได้คะ แต่ถ้าเป็นของสาระการงานอาชีพก็ดีคะ...รบกวนหน่อยนะคะ

พี่♥< lovefull >♥

อยากได้แผนพระพุทธบ้างจังครับ

รบกวนส่งให้บ้างได้ไหม?ครับ

ดุจากภาพแผนภูมิดีมากเลยครับ

Hajibang_tidtee@hotmail.com

รบกวนด้วยนะครับ ^ ^

อยากได้ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนแบบ4 MAT กรุณาส่งตามอีเมลนี้ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากคะ่

ลืมบอกอีเมลคะ๋Ura2509@hotmail.co.th

มีตัวอย่างแผน 4 mat วิชาภาษาอังกฤษไหมคะ ขอความอนุเคราะห์หน่อยค่ะกำลังจะทำเรื่องนี้พอดี ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ขอความกรุณาส่งมาได้ที่ saoboonma@gmail.com

ผมก็สนใจ ตอนนี้กำลังศึกษาป่าชุมชนและอยากได้นำมาประยุกต์ใช้ กับสาระภูมิศาสตร์ครับ มีตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ 4 mat ไหมครับ ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับ กำลังจะทำเรื่องนี้พอดี ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ขอความกรุณาส่งมาได้ที่ thaichai006@gmail.com

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท