ล่าสุดผมได้ปรึกษาพูดคุยกับคุณบรรจงวิทย์และคุณปิติกานต์ ซึ่งเป็นคน OD ทำหน้าที่เป็นผู้ประสาน สนับสนุนและส่งเสริม การทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนคนหน้างานของวลัยลักษณ์ ว่า ขณะนี้มีพนักงานของวลัยลักษณ์หลายกลุ่ม ที่เป็นคนหน้างานจริง ๆ ของวลัยลักษณ์เรา ได้ให้ความสนใจที่จะรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนต่างๆ มากมายเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการทำงาน ผมเองก็รู้สึกดีใจมาก และอยากจะขอบคุณ รวมทั้งขอให้กำลังใจพวกเราทุกชุมชน ซึ่งผมถือว่า ชุมชนทุกชุมชนที่กำลังจะเกิดขึ้นในวลัยลักษณ์นี้ เปรียบเหมือน 'ต้นกล้า' ของเมล็ดพันธุ์ได้รับการเพาะปลูกตามแนวคิดของ KM ที่จะเติบโตขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายที่ดี มีอุดมการณ์ที่น่ายกย่องสรรเสริญ ซึ่งต่อไปนี้งาน OD ก็ต้องทำหน้าที่ในการรดน้ำ พรวนดิน ดูแลรักษา เพื่อให้ต้นกล้าเหล่านี้กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่แข็งแรง ให้ดอกผล และร่มเงาที่ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น  เสมือนหนึ่ง ชุมชนคนทำงานจริง ของวลัยลักษณ์ ที่กำลังเติบโตด้วย วิธีคิด วิธีทำงาน วิธีพัฒนาที่มีคุณค่าต่อองค์กร ซึ่งผมอยากจะบอกว่า ทิศทางนี้แหละครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วลัยลักษณ์ของเรา เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยของเรา หากพวกเราชาววลัยลักษณ์ ที่เป็นคนทำงานจริง ในกลุ่มงานใด ๆ ก็ตามมีความสนใจที่จะรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนคนทำจริง ก็ลองติดต่อพูดคุยกับงาน OD ดูนะครับ ซึ่งผมเชื่อว่า คุณบรรจงวิทย์และคุณปิติกานต์ จะยินดีอย่างมากครับ