• สาระสำคัญแผนการสอนแบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง