ชีวิตใหม่

สำนึกรักบ้านเกิด โดยดอกหญ้าไหว

ตึกอัญมณี (ผู้ป่วยชาย)

กิจกรรม...ชีวิตใหม่ สำนึกรักบ้านเกิด

การดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยู่สังคมโดยไม่ใช้ยาเสพติดจะต้องเผชิญปัญหา และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน รู้จักควบคุมอารมณ์ ควบคุมตนเอง สร้างพลังใจให้กับตนเองมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีการห่วงใยกัน เกื้อกูลกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีการยึดเหนี่ยวจิตใจ มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่พึ่งพายาเสพติด

2. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจ และตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักประหยัดและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

3. เพื่อให้ผู้ป่วยรู้จักและนำความรู้ไปพัฒนาบ้านเกิด มีจิตสำนึกรักธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี และกตัญญูรู้คุณ บิดามารดา

วิธีดำเนินการ

1. ผู้นำกลุ่มพูดคุยกับผู้ป่วยในเรื่องการดูแลตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิต การจัดการกับความเครียด การสร้างความไว้วางใจ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ทักษะการปฏิเสธ การเผชิญปัญหา การแก้ไขปัญหา และการควบคุมอารมณ์

2. ให้ผู้ป่วยดูละครสำนึกรักบ้านเกิด (5 เรื่อง) คือ น้ำผึ้ง ลิเกฮูลู ข้าวแลกปลา แม่กล่อม และผู้ใหญ่บ้านบางเตย

3. ให้ผู้ป่วยวิเคราะห์ละครทั้ง 5 เรื่อง และวิธีการทำหน้าที่ของพลเมืองดี

4. ให้ผู้ป่วยสรุปข้อคิดที่ได้จากการดูละคร ผุ้นำกลุ่มสรุปเพิ่มเติม

สรุป

กิจกรรมชีวิตใหม่ เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ 90 วันไปแล้ว เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวคิดในเรื่องการปลูกจิตสำนึกห่างไกลยาเสพติด และร่วมกันพัฒนาบ้านเกิด โดยให้ผู้ป่วยได้สรุปผลของของการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ การวางแผนการดำเนินชีวิต เมื่อกลับไปอยู่ในสังคม โดยปราศจากยาเสพติด

ขอให้ท่านผู้สนใจรายละเอียดของกิจกรรม "ชีวิตใหม่ " ติดตามได้ในงานมหกรรม นวตกรรม ของสถาบันธัญญารักษ์ หรือที่ตึกอัญมณี (ผู้ป่วยชาย)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัญมณี(ผู้ป่วยชาย)

คำสำคัญ (Tags)#ดอกหญ้าไหว

หมายเลขบันทึก: 126601, เขียน: 09 Sep 2007 @ 17:48 (), แก้ไข: 12 May 2012 @ 17:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)