รวมลิงค์ประวัตินบีมุหัมมัด นบีต่างๆ ศอหาบะฮฺ และอิมามนักบันทึกหะดิษที่สำคัญของโลกอิสลาม


ผมตั้งใจไว้นานแล้วว่า จะจัดโปรแกรมสำหรับตนเองเพื่อศึกษาทำความเข้าใจอิสลามในแง่มุมต่างๆ เป็นการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตที่เหลืออยู่อีกนิดสำหรับโลกนี้ และสำหรับปรโลกซึ่งชีวิต ณ ที่นั่นยาวนานนิรันดร์ เป็นการศึกษาที่มิได้มุ่งหวังว่าจะได้วุฒิเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวางอะไร แต่ตั้งใจเรียนรู้เพื่อที่จะใกล้ต่อการที่จะได้รับความโปรดปรานและความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้า ค่อยๆเรียนไป รู้หนึ่งอย่างก็ปฏิบัติไปหนึ่งอย่าง เน้นปฏิบัติตนทีละนิด ทีละหน่อย ตามที่รู้ ตามที่เข้าใจ

ตอนนี้ก็เริ่มไปบ้างแล้ว วางกิจกรรมคร่าวๆง่ายๆ เป็นช่วงๆ เช่น ช่วงอยู่บ้าน ช่วงเดินทาง ช่วงอยู่ที่ทำงาน  ช่วงออนไลน์ ช่วงหลังเลิกงาน ช่วงกลางคืน เช้า กลางวัน เย็น และช่วงไม่คาดฝันต่างๆ

ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมการอ่าน ท่อง ขอ(ดุอา) ละหมาด ซอดาเกาะฮฺ (บริจาค) ถือศีลอด คิด เขียน บันทึก ปรับปรุง แก้ไขตนเอง และหากเห็นว่าดี คนอื่นๆอาจจะได้ประโยชน์ก็เอามาเขียนมาบันทึกบอกเล่าเผื่อว่า อาจจะมีคนที่สนใจแบบเดียวกันนี้ อินชาอัลลอฮฺ รวมถึงการพูดคุย ถกเถียงประเด็นต่างๆกับเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และคนอื่นๆ

ณ ท้ายบันทึกนี้ก็จะขอบันทึกลิงค์ที่เกี่ยวกับประวัติของนบีมุหัมมัด และนบีท่านอื่นๆรวมทั้งบรรดาศอหาบะฮฺของท่านศาสาดมุหัมมัดและอิมามนักบันทึกหะดิษ (วจนะท่านศาสดา) ที่สำคัญๆของโลกครับ ที่บันทึกไว้ก็เพื่อกันลืมและเมื่อจะเข้าไปอ่านก็จะสามารถเข้าไปอ่านได้ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกก็ตาม ขอเพียงมีอินเตอร์เน็ตก็สามารถเปิดเข้าไปศึกษาอ่านได้ครับ เกี่ยวกับท่านนบีมุหัมมัดและนบีท่านอื่นๆมีดังนี้ครับ

 

Prophet [pbuh]

Mohammed The Prophet - By Prof. K. S. Ramakrishna Rao
 

The Last Sermon Of Prophet Muhammad S.A.W.
 

The Light of the Prophet - by Dr. Mostafa al-Badawi
 

The Seal of the Prophet Mohammad S.A.W.
 
The Geneology of the Prophet Mohammad S.A.W.
 
The Character of the Prophet Mohammad S.A.W.
 
Muhammad S.A.W. - The Ideal Prophet
 

Other Prophets

bullet Adam
bullet Idris (Enoch)
bullet Nuh (Noah)
bullet Hud
bullet Salih
bullet Ibrahim (Abraham)
bullet Ishmael
bullet Ishaaq (Isaac) and Yaqub (Jacob)
bullet Lut (Lot)
bullet Shuaib
bullet Yusuf (Joseph)
bullet Ayoub (Job)
bullet Dhul-Kifl
bullet Ar-Rass (The People of Ar-Rass)
bullet Antioch (The People of Antioch)
 
bullet Yunus (Jonah)
bullet Musa (Moses)
bullet Hizqeel (Ezekiel)
bullet Elyas (Elisha)
bullet Shammil (Samuel)
bullet Dawud (David)
bullet Sulaiman (Solomon)
bullet Shia (Isaiah)
bullet Aramaya (Jeremiah)
bullet Daniel
bullet Uzair (Ezra)
bullet Zakariah (Zechariah)
bullet Yahya (John)
bullet

Isa (Jesus)

โดยสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ลิงค์ http://www.witness-pioneer.org/vil/Articles/Prophet/default.htm

ศอหาบะฮฺดังกล่าวประกอบด้วย

 

Companion of the Prophet [pbuh]

 
bullet Khalifa Abu Bakr
bullet Khalifa Umar bin al-Khattab
bullet Khalifa Ali bin Talib
bullet Khalifa Uthman bin Ghani
bullet The Martrydom of Imam Husain
bullet Abbad ibn Bishr
bullet Abdullah ibn Abbas
bullet Abdullah ibn Hudhafah as-Sahmi
bullet Abdullah ibn Jahsh
bullet Abdullah ibn Masud
bullet Abdullah Ibn Sailam
bullet Abdullah ibn Umar
bullet Abdullah ibn Umm Maktum
bullet Abdur-Rahman ibn Awl
bullet Abu Ayyub al-Ansari
bullet Abu-d Dardaa
bullet Abu Dharr al-Ghifari
bullet Abu Hurayrah
bullet Abu-l Aas ibn ar-Rabiah
bullet Abu Musa al-Ashari
bullet Abu Sufyan ibn al Harith
bullet Abu Ubaydah ibn al Jarrah
bullet Adiyy ibn Hatim
bullet Aishah bint Abi Bakr
bullet Al-Baraa ibn Malik al-Ansari
bullet Amr ibn al-Jamuh
bullet An-Nuayman ibn Amr
bullet An-Numan ibn Muqarrin
bullet Asmaa bint Abu Bakr
bullet At Tufayl ibn Amr ad Dawsi
bullet Barakah
bullet Fatimah bint Muhammad
bullet Fayruz ad-Daylami
 
bullet Habib ibn Zayd al-Ansari
bullet Hakim ibn Hazm
bullet Hudhayfah ibn al-Yaman
bullet Ikrimah ibn Abi Jahl
bullet Jafar ibn Abi Talib
bullet Julaybib
bullet Khabbab ibn al Aratt
bullet Muadh ibn Jabal
bullet Muhammad ibn Maslamah
bullet Musab ibn Umayr
bullet Nuaym ibn Masud
bullet Rabiah ibn Kab
bullet Ramlah bint Abi Sufyan
bullet Rumaysa bint Milhan
bullet Sad ibn Abi Waqqas
bullet Said ibn Aamir al-Jumahi
bullet Said ibn Zayd
bullet Salim Mawla Abi Hudhayfah
bullet Salman al-Farsi
bullet Suhayb ar-Rumi
bullet Suhayl ibn Amr
bullet Talhah ibn Ubaydullah
bullet Thabit ibn Qays
bullet Thumamah ibn Uthal
bullet Ubayy ibn Kab
bullet Umayr ibn Sad al-Ansari
bullet Umayr ibn Wahb al-Jumahi
bullet Umm Salamah
bullet Uqbah ibn Aamir
bullet Utbah ibn Ghazwan
bullet Zayd al-Khayl
bullet Zayd ibn Thabit

โดยสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ http://www.witness-pioneer.org/vil/Articles/companion/default.htm

 ปิดท้ายด้วยลิงค์ประวัติของนักบันทึกหะดิษที่สำคัญของโลกอิสลาม ครับ ดังปรากฏรายการข้างล่างนี่ครับ

 • Biographies of the Compilers of the Primary Hadith Collections

 • Imam Bukhari (194-265 AH), the life of Imam Muhammad ibn Ismâ`îl al-Bukhârî (from Bukhara, in what is today Uzbekistan), written by `Allâma Ghulâm Rasûl Sa`îdî, translated by `Allâmah Ishfaq Alam Qadri and M. Iqtidar (Minhaj-ul-Qur'an, March 1995, pp. 30-37).
 • Imam Muslim (202 or 206-261 AH / 817 or 821-875 CE) the life of Muslim ibn Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi (from Naysabur/Nayshapur/Nishapur, in northeastern Iran), the compiler of Sahih Muslim; written by Dr. Abdul Hamid Siddiqui.
 • Imam Abu Da'ud (202-275 AH) Abu Da'ud Sulaiman ibn Ash`ath Sijistani compiler of the Sunan Abi Da'ud, written by Alimah Alisha Akaloo.
 • Imam Tirmidhi (209-279 AH) Abu 'Isa, Muhammad ibn 'Isa ibn Sawra al-Tirmidhi, from Tirmidh, in what today is southern Uzbekistan, just inside the Uzbek border and due north of the Afghan city of Mazar-e Sharif.
 • Imam al-Nasa'i (215-303 AH), Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu'ayb ibn 'Ali ibn Sinan ibn Bahr al-Khurasani al-Nasa'i, from Nasa', which today is in Turkmenistan. His most well-known hadith collection is called the Sunan al-Nasa'i or more precisely al-Sunan al-mujtaba (The Selected Sunan), which is actually a selection of a larger work of his, al-Sunan al-kubra, which still appears not to have been published.
 • Imam Ibn Majah (209-273 AH), Abu 'Abdallah Muhammad ibn Yazid al-Rab'i al-Qazwini, from Qazwin in Iran. His hadith collection is called the Sunan Ibn Majah.
 • Imam Malik ibn Anas (93-179 AH), compiler of the Muwatta and origin of the Maliki madh'hab (school of law); written by Dr. G. F. Haddad.
 • Imam Ahmad ibn Hanbal (d. 241 AH), compiler of the Musnad Ibn Hanbal and origin of the Hanbali madh'hab (school of law); written by Dr. G. F. Haddad.
 • Al-Hâkim, Muhammad ibn `Abd Allâh al-Naysabûrî, known as Ibn al-Bayyi` (321-405 AH), compiler of the well-known al-Mustadrak `alâ al-Sahîhayn, supplement to the collections of Bukhari and Muslim; written by Dr. G. F. Haddad.
 • ซึ่งสามารถเปิดเข้าไปอ่านได้ที่ลิงค์ ข้างล่างนี้ครับhttp://www.uga.edu/islam/hadith.html

  หมายเลขบันทึก: 125820เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2007 23:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 21:42 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


  ความเห็น (3)

  ขอประวัติที่เป็นภาษาไทยคับ

  มีไหมคับ

  ภาษานี้ผมอ่านไม่ออกจริงๆๆๆๆ

  ขอบคุณ

   

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
  ClassStart Books
  โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท