ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองการส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิต

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองการส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิต ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2547

ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองการส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิต
ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2547
_______________
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 41)
พ.ศ.2530  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522  ได้กำหนดให้การส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักรในบางกรณีต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมงสำหรับใช้ประกอบการดำเนินการส่งออกด้วย  โดยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และขั้นตอนในการออกหนังสือรับรองเพื่อการดังกล่าวได้กำหนดไว้ในระเบียบกรมประมงว่าด้วยการส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิตออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ.2538 ซึ่งกรมประมงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545  กรมประมงจึงออกระเบียบกำหนดวิธีปฏิบัติราชการในการยื่นขอและการออกหนังสือรับรองการส่ง
กุ้งกุลาดำมีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักรไว้  ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรอง
การส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ.2538
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
(1) หนังสือรับรอง  หมายความว่า  หนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาดำเพื่อการศึกษาวิจัย  หรือหนังสือรับรองขนาดหรือน้ำหนักกุ้งกุลาดำ  แล้วแต่กรณี
(2) หนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาดำเพื่อการศึกษาวิจัย  หมายความว่า  หนังสือรับรองซึ่งกรมประมงออกให้ผู้ยื่นคำขอเพื่อรับรองว่า  กุ้งกุลาดำมีชีวิตที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 7.5 นิ้ว หรือน้ำหนัก 70 กรัมขึ้นไป  รวมทั้งลูกกุ้งที่จะเกิดจากพ่อแม่พันธุ์ดังกล่าว  ของผู้ยื่นคำขอนั้นเป็นการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่าง  เพื่อวิเคราะห์  หรือเพื่อการศึกษา  ทั้งนี้  สำหรับให้ผู้ยื่นคำขอนำไปแสดงต่อกระทรวงพาณิชย์ในการขออนุญาตส่งออกกุ้งกุลาดำนั้น
(3) หนังสือรับรองขนาดหรือน้ำหนักกุ้งกุลาดำ  หมายความว่า  หนังสือรับรอง
ซึ่งกรมประมงออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อรับรองว่า  กุ้งกุลาดำมีชีวิตของผู้ยื่นคำขอมีขนาดความยาวต่ำกว่า 7.5 นิ้ว หรือน้ำหนักต่ำกว่า 70 กรัม  หรือเป็นลูกกุ้งที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ดังกล่าว  สำหรับนำไปแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรในการส่งออกกุ้งกุลาดำนั้น
(4) ผู้ยื่นคำขอ  หมายความว่า  ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองส่งออกกุ้งกุลาดำเพื่อการศึกษาวิจัย  หรือผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองขนาดหรือน้ำหนักกุ้งกุลาดำ  แล้วแต่กรณี
  ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
ที่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
                                                คำวินิจฉัยของอธิบดีกรมประมงให้เป็นที่สุด
หมวด 1
การขอหนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาดำเพื่อการศ
ข้อ 6 ผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาดำเพื่อการศึกษาวิจัย  ให้ยื่นคำขอ
ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนแล้วต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนอนุญาตและจัดการประมง  สำนักบริหารจัดการ
ด้านการประมง  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังนี้
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล  ให้แนบ
       (2.1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการเป็นนิติบุคคล
       (2.2) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนา
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของกรรมการผู้จัดการ  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น
(3) ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอแทน  ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ด้วย
       (3.1) หนังสือมอบอำนาจ
       (3.2)สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนา
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับมอบอำนาจ
 (4) รายละเอียดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์กุ้งกุลาดำ
ที่จะส่งออกนั้น
 ข้อ 7 เมื่อได้รับคำขอแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคำขอและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานนั้นหากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ก็ให้คืนคำขอและเอกสารหลักฐาน  และแจ้งให้
ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 1 วันทำการ  เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  ให้ออกใบนัดหมายแก่ผู้ยื่นคำขอให้มารับหนังสือรับรองภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันออกใบนัดหมาย  พร้อมทั้งดำเนินการเสนออธิบดีกรมประมงหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย  เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาดำเพื่อการศึกษาวิจัยให้แก่ผู้ยื่นคำขอนั้นต่อไป
ในกรณีที่อธิบดีกรมประมง  หรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายได้พิจารณาแล้วไม่รับรองตามคำขอ  ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบภายในกำหนดเวลาตามใบนัดหมายนั้น
หมวด 2
การขอหนังสือรับรองขนาดหรือน้ำหนักกุ้งกุลาดำ
 ข้อ 8 ผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรองขนาดหรือน้ำหนักกุ้งกุลาดำ  ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่  ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(1) ส่วนอนุญาตและจัดการประมง  สำนักบริหารจัดการด้านการประมง หรือ
(2) ด่านตรวจสัตว์น้ำ  ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ หรือ
(3) สำนักงานประมงจังหวัด  สำหรับในจังหวัดที่ไม่มีด่านตรวจสัตว์น้ำ
 ข้อ 9 คำขอตามข้อ 8 ให้ยื่นก่อนการส่งออกไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ  โดยให้กรอกข้อความใน
คำขอให้ครบถ้วน  พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังต่อไปนี้ด้วย
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล  ให้แนบ
       (2.1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการเป็นนิติบุคคล
       (2.2) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของกรรมการผู้จัดการ  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น
 (3) ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอแทน  ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ด้วย
       (3.1) หนังสือมอบอำนาจ
       (3.2) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนา
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับมอบอำนาจ
 (4) สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพในการประมง  การค้าสินค้าสัตว์น้ำ  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ  หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (อนุญาต 6)
(5) สำเนาหนังสือรับรองขนาดหรือน้ำหนักกุ้งกุลาดำฉบับก่อน  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราลงนามรับรองการตรวจสอบความถูกต้องของขนาดและน้ำหนักเพื่อส่งออกแล้ว  เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ยื่นคำขอครั้งแรก
 (6) หลักฐานใบกำกับสินค้า (Invoice) หรือใบสั่งสินค้า (Order)
                                ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอได้เคยยื่นคำขอไว้ในครั้งก่อนๆ  และมีเอกสารหลักฐานอย่างใดที่ได้ยื่นไว้นั้นยังใช้อ้างอิงเป็นเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอได้ต่อไป  พนักงานเจ้าหน้าที่จะผ่อนผันให้ไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานนั้นประกอบคำขออีกก็ได้
  ข้อ 10 เมื่อได้รับคำขอแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคำขอและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานนั้นหากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคำขอและเอกสารหลักฐาน  และแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 1 วันทำการ  เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบนัดหมายแก่ผู้ยื่นคำขอให้มารับหนังสือรับรองภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันออกใบนัดหมาย  พร้อมทั้งดำเนินการเสนออธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองหรือน้ำหนักกุ้งกุลาดำให้แก่ผู้ยื่นคำขอนั้นต่อไป
ในกรณีที่อธิบดีกรมประมง  หรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมาย  แล้วแต่กรณีได้พิจารณาแล้วไม่รับรองตามคำขอ  ก็ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบภายในกำหนดเวลาตามใบนัดหมายนั้น
หมวด 3
การใช้หนังสือร

ข้อ 11 ให้ผู้ที่จะส่งกุ้งกุลาดำตามหนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาดำเพื่อการศึกษาวิจัยออกไปนอกราชอาณาจักร  ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) นำหนังสือรับรองการส่งกุ้งกุลาดำเพื่อการศึกษาวิจัยไปแสดงต่อกระทรวงพาณิชย์ เพื่ออนุญาตส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิตนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ
การนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522
(2) นำกุ้งกุลาดำที่ต้องการจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์น้ำที่จะส่งออกนั้น  ทำการตรวจสอบความถูกต้องของขนาดและน้ำหนักเพื่อประทับตราและลงนามรับรองการตรวจสอบในหนังสือรับรองนั้น
(3) นำหนังสือรับรองที่ได้ลงนามแล้วนั้นไปประกอบกับหนังสืออนุญาตให้ส่งออกของกระทรวงพาณิชย์  ในการแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรเพื่อทำการส่งออกต่อไป
ข้อ 12 ให้ผู้ที่จะส่งกุ้งกุลาดำตามหนังสือรับรองขนาดและน้ำหนักกุ้งกุลาดำออกไป
นอกราชอาณาจักร  ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1)นำกุ้งกุลาดำที่ต้องการจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์น้ำที่จะส่งออกนั้น  ทำการตรวจสอบความถูกต้องของขนาดและน้ำหนักเพื่อประทับตราและลงนามรับรองการตรวจสอบในหนังสือรับรองนั้น
(2) นำหนังสือรับรองที่ได้ลงนามรับรองแล้วนั้นไปแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากร
เพื่อทำการส่งออกต่อไป
 ข้อ 13 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์น้ำได้ทำการตรวจสอบตามข้อ 11 (2) หรือ
ข้อ 12 (1) แล้วปรากฏว่า  กุ้งกุลาดำที่ตรวจสอบนั้นมีน้ำหนักหรือขนาดไม่ถูกต้องตรงกันกับที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาดำเพื่อการศึกษาวิจัย  หรือในหนังสือรับรองขนาดหรือน้ำหนักกุ้งกุลาดำ  แล้วแต่กรณี  ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นลงนามรับรองการตรวจสอบในหนังสือรับรองดังกล่าว

  ข้อ 14 หนังสือรับรองขนาดหรือน้ำหนักกุ้งกุลาดำตามระเบียบนี้จะมีผลเป็นการรับรองที่สมบูรณ์ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราและลงนามรับรองการตรวจสอบในหนังสือดังกล่าวแล้ว
 ข้อ 15 ให้หนังสือรับรองตามระเบียบนี้มีอายุ 30 วัน  นับแต่วันที่อธิบดีกรมประมง  หรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายได้ลงนามในหนังสือรับรอง
หมวด 4
อื่นๆ
ข้อ 16 แบบคำขอและแบบหนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาดำเพื่อการศึกษาวิจัย
หรือหนังสือรับรองขนาดหรือน้ำหนักกุ้งกุลาดำ  ให้ใช้ตามรูปแบบที่กรมประมงกำหนด
ข้อ 17 การพิจารณาออกหนังสือรับรองขนาดหรือน้ำหนักกุ้งกุลาดำให้แก่ผู้ยื่นคำขอแต่ละรายในปริมาณตามความจำเป็นที่ต้องใช้ในการส่งออกจริง  แต่ไม่เกินครั้งละ 20 ฉบับ
                                                                                               

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.707

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 12575, เขียน: 18 Jan 2006 @ 10:47 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)