เมื่อวันอังคารที่ 17 ม.ค. ได้มีโอกาสคุยกับท่าน บก.อาวุโส (รศ.เทอดศักดิ์) ในเรื่องของความคืบหน้าในการจัดทำวารสารศูนย์ฯ ฉบับที่ 1/49 (เดือนม.ค.-มี.ค. 49) ซึ่งก็ได้รายงานให้ท่านทราบว่ากำลังอยู่ในช่วงการรวบรวมต้นฉบับบทความ และส่งให้ทางกอง บก.พิจารณาแก้ไขประมาณ  7-8 เรื่อง ซึ่งคิดว่าคงสามารถปิดเล่มได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งท่าน บก.อาวุโสได้ให้แนวคิดว่า "ช่วงเดือนนี้ (ม.ค. 49) เราได้จัดงาน KKU Innovation ในส่วนของวารสารก็สามารถที่จะนำเสนอในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ที่ศูนย์ฯได้ดำเนินการเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมเหล่านี้ก็เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง" เมื่อฟังแล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาว่า  ในเล่มนี้อาจจะเพิ่มเนื้อหาหรือบทสัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน KKU Innovation Show 2006 ในครั้งนี้ด้วย และจะนำเรียนปรึกษาทางทีมกอง บก.ต่อไปค่ะ

ผู้จัดการ