สมาชิกใหม่ในกลุ่มเสน่ห์เยื่อไม้

เป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมสถาบันเดียวกัน

 

         เพื่อนนักศึกษาฯ จากกลุ่มลุ่มน้ำตุ๋ย สมัครเป็นสมาชิก gotoknow ไม่ทันตามระยะที่กำหนด จำเป็นต้องให้สมาชิกกลุ่มลุ่มนำตุ๋ย ได้กระจายตัวไปอยู่กับกลุ่มอื่นๆ ที่ได้สมัครเป็นสมาชิก gotoknow แล้ว เป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมสถาบันเดียวกัน จะได้มีคะแนนเก็บ ในวิชา การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใช่ว่าเพื่อนกลุ่มลุ่มน้ำตุ๋ย ไม่สนใจในการสมัครเป็นสมาชิก gotoknow  แต่เนื่องจากได้สาระวนอยู่กับการทำงานเดี่ยว-งานกลุ่ม ที่เป็นรายงาน(กระดาษ) จนลืมสมัครเป็นสมาชิก gotoknow  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจ

           กลุ่มเสน่ห์เยื่อไม้ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มเสน่ห์เยื่อไม้ ศูนย์เรียนรู้จังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

คำสำคัญ (Tags)#เพื่อน#ยินดีต้อนรับ#ช่วยเหลือ

หมายเลขบันทึก: 125735, เขียน: 06 Sep 2007 @ 16:44 (), แก้ไข: 08 May 2012 @ 21:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เรื่องสืบเนื่อง จากวันที่  2  ม.ค.2551  (ข้อ 5-9)

                                5. ให้ นศ.ส่งรายงานกลุ่ม (ใบงานที่ 2) ให้กับ อ.ประจำศูนย์ฯ (อ.พจน์ฯ) ภายในวันที่ 16 - 23 ก.พ.2551 ดูหัวข้อรายงาน และตัวอย่างปกจากเอกสารประกอบประมวลรายวิชา นี้ด้วย

                                6. นำเสนอรายงานกลุ่มต่อ อ.อุไรวรรณ  คำภูแสน ที่ ศรร.ลำปาง ในวันที่ 23 -24 ก.พ.2551

                                7. นัดหมายสรุปบทเรียนและปรับปรุงแก้ไขรายงาน ก่อนสอบปลายภาค อาทิตย์ที่ 16 มี.ค.2551 เวลา 09.30 12.00 น.

                                8. นัดหมายสรุปบทเรียนก่อนสอบปลายภาค อาทิตย์ที่ 23 มี.ค.2551 เวลา 09.30 12.00 น.

                                9. สอบปลายภาค ใน 29 30 มี.ค.50

                มีกลุ่มที่ส่งชื่อรายงานกลุ่มฯมาแล้ว 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพันธมิตร (15 ธ.ค.50) แต่ยังไม่มีชื่อ รหัส นศ.ในกลุ่ม ส่วนของกลุ่มเกษตรยั่งยืน ส่งชื่อรายงาน และรายนาม รหัส นศ.ครบถ้วนแล้ว เมื่อ 26 ธ.ค.51

 

ทบทวนใบงานที่ 2 วิชาเทคโนโลยี่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ใบงานกำหนดให้ นศ.แบ่งกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงการเทคโนโลยี่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่กลุ่มสนใจ และสมาชิกในกลุ่ม มีความรู้ และแนวทางที่ค้นคว้าศึกษาได้

                1. ชื่อโครงการ ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอโครงการเทคโนโลยี่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต : กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงกบคอนโค   หรือ โครงการเทคโนโลยี่ที่เหมาะสมกับวิถีเกษตรพื้นบ้าน การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด อ.อุไรวรรณ ให้ นศ.ทำเรื่องที่คล้ายคลึงกันได้ ด้วยเหตุผลของ ความต่างในสถานที่ ขั้นตอน วัตถุประสงค์ที่อาจแตกต่างกันได้

                2. หลักการและเหตุผล (ประมาณ 1 หน้า)

                3. ความสำคัญของปัญหา (ประมาณ 1  หน้า)

                4. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ประมาณ 3-4 ข้อ)

                5. ขั้นตอนการดำเนินงาน (นำเสนอเป็นตาราง ทำเป็นลำดับตามขั้นตอนของงาน ระยะเวลาที่ใช้แต่ละขั้นตอน : วัน ว.เวลา น.ใครทำหรือรับผิดชอบให้ระบุด้วย) อ.อุไรวรรณ ฯ แนะนำว่า ทำเหมือนปฏิทิน

                6. งบประมาณที่ใช้  แยกเป็นรายการ ทำให้เหมือนจริง หรือใกล้จริงมากที่สุด

                7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อโครงการนั้นได้ทำ หรือทำเสร็จแล้ว ได้อะไรบ้าง

                                รายงานกลุ่มนี้ ให้พิมพ์ ขนาดอักษร 16 point ส่วนหัวข้อที่เป็นตัวทึบ ใช้ขนาด 18-20 point ใช้รูปแบบอักษร อังสนา หรือ คลอเดีย เข้าเล่ม มีปกตามตัวอย่าง ใช้ปกกระดาษแข็ง สีเขียว และให้อ้างอิงแหล่งข้อมูล หรือบรรณานุกรม ด้วย

                ข้อสรุปในการเรียน วันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค.51  ตกลงร่วมกันว่า รายงานกลุ่มนี้ ต้องมีเนื้อหาครบเจ็ดข้อข้างต้น จำนวนหน้ารวมกัน ไม่น้อยกว่า 10 หน้า ไม่รวม ปกนอก ปกใน สารบัญ คำนำ ภาคผนวก (ถ้ามี) และแหล่งข้อมูลอ้างอิง หรือบรรณานุกรม การนำเสนอรายงาน   - ต้องนำเสนอเป็นพาวเวอร์พอยท์ให้กลุ่มฟัง และต้องนำเสนอหน้าที่ในกลุ่มว่า ใครทำอะไร หรือถ้ามีชิ้นงาน ให้นำของจริงมาแสดงด้วย                                 - ให้ นศ.แต่ละกลุ่ม ปริ๊นซพาวเวอร์พอยท์(PPT) ที่จะนำเสนอ หน้าละ 4  PPT  ให้อาจารย์ กลุ่มละ 2  ชุดด้วย เพื่อฟัง/ดู ตาม ที่สำคัญอยู่ที่ขั้นตอนที่ 5                         ชื่อกลุ่ม และ ข้อเสนอรายงานกลุ่มฯ ที่ นศ.แจ้งให้ทราบแล้ว  7  กลุ่ม ที่ยังไม่ได้ส่งให้ อ.พจน์ฯ  จำนวน  2   กลุ่ม  คือ กลุ่ม นวัตกรรม กับ กลุ่มนิคมพัฒนา                                 1.กลุ่มพันธมิตร  ส่งชื่อ นศ.พร้อม รหัส และเรื่องที่จะทำ โครงการทำน้ำยาล้างจาน 2. กลุ่มเกษตรยั่งยืน ส่งชื่อ นศ.พร้อมรหัส และเรื่อง  การเพาะเลี้ยงกบ  3. กลุ่มลำน้ำจาง ส่งชื่อ นศ.พร้อมรหัส และเรื่อง การเพาะเห็ดฟาง         4. กลุ่มรักษ์ป่า ส่งชื่อ นศ.พร้อมรหัส และเรื่อง การทำปุ๋ยอัดเม็ด   5. กลุ่มเสน่ห์เยื่อไม้ ส่งชื่อ นศ.พร้อมรหัส และเรื่อง การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด   6. กลุ่มนอกกรอบ ส่งชื่อ นศ.พร้อมรหัส และเรื่อง การเพาะเห็ดลม  7. กลุ่มลุ่มน้ำตุ๋ย ส่งชื่อ นศ.พร้อมรหัส และเรื่อง การป้องกันสารพิษตกค้างในพืชผักที่ใช้บริโภคในครัวเรือน (คุณปัญญาฯ ส่งเมล์ให้ อ.พจน์ฯ ได้รับแล้ว)                                เมล์ติดต่อ [email protected]   สวัสดีครับ  พจน์  ดำริชัยมงคล