เรื่องระบบที่ดี

ถึงระบบดีแค่ไหน ยังไงก็อย่าทิ้งกิจกรรมทบทวนตามบันไดขั้นที่ 1 ก็แล้วกัน

ขออนุญาตินำเสนอแนวคิดเรื่องระบบที่ดี ออกมาเป็นกลอน

ระบบที่ดีต้อง "ออกแบบดี -  มีเจ้าภาพ - ต้องทราบ Core Value - เชื่อม,รู้ทุกมิติ - มีเป้าหมายตัวชี้วัด - พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง "     ขอขยายความ

1. ออกแบบดี ระบบที่ดีต้องมีการออกแบบหรือวางระบบได้ครอบคลุมปัญหา ความเสี่ยง มีแนวทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน สามารถทำซ้ำได้ วัดผลได้ คาดเดาได้ ( Definable - Repeatable - Measurable - Predictable ) 

2. ระบบที่ดีต้องมีเจ้าภาพ เพราะเห็นระบบที่ไม่มีเจ้าภาพส่วนใหญ่จะขาดการประสานงาน ข้อมูล ความเชื่อมโยง ความต่อเนื่อง และในที่สุดจะค่อย ๆ เลือนหายไป เจ้าภาพของระบบส่วนใหญ่น่าจะเป็น Steering Team หรือ เป็นทีมย่อยจากกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อคอยติดตามระบบนั้น ๆ หลาย ๆ Steering Team อาจเป็นเจ้าภาพหลายระบบ เช่น ทีม RM คงต้องเป็นเจ้าภาพระบบรับและตอบสนองข้อร้องเรียน , ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง , ระบบการทบทวนอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ ฯลฯ  ทีม IC ต้องดูระบบการรายงานการติดเชื้อ , ระบบกำจัดขยะ/ขยะติดเชื้อ ,ระบบการป้องกันการเจ็บป่วยจากการทำงาน ฯลฯ ทีม PTC (ระบบยา) ต้องดูทั้งระบบ Medication error , High Arert Drug , ระบบการคัดเลือกยาเข้า/ออก เป็นต้น ทีม HR ต้องดูระบบการฝึกอบรมเพื่อสร้างศักยภาพบุคคลากร (HRD) , ระบบการดูแลรักษาโดยผู้ชำนาญน้อยกว่า , ระบบการพิจารณาค่าตอบแทน ฯลฯ

3. ต้องทราบ Core Value จริง ๆ แล้วระบบที่ดีคงต้องมี ทั้ง 3C -PDSA ระบบดีได้ต้องวางระบบให้สอดคล้องกับบริบทและเป้าหมายของหน่วยงาน/องค์กรและต้องใช้แนวคิดที่สำคัญในการทำงานกำกับ เช่น การทำงานเป็นทีม , Patient Focus , Evidence based Approach , Management by Fact , System Perspective เป็นต้น และ C ที่ 3 ( Criteria หรือ มาตรฐาน ) ก็มีความสำคัญ เช่นกัน

4. เชื่อม,รู้ทุกมิติ ระบบที่ดีต้องมีการประสานงาน ประสานข้อมูล เชื่อมโยง สื่อสารได้ทุกมิติทั้ง Vertical and Horizantal Allignment นอกจากนั้นยังต้องประสานข้ามระบบยิ่งดี เช่นระบบบริหารความเสิ่ยงต้องประสานข้อมูลกับระบบติดเชื้อ ระบบยา , PCT ที่ดีต้องมีระบบที่ดีด้วยและต้องรู้และสามารถประสานระบบต่าง ๆ ได้อย่างกลมกลืน (Intregrate)

5. มีเป้าหมายตัวชี้วัด แน่นอนที่สุดทุกระบบต้องมีการตั้งเป้าหมายและมีการเก็บตัวชี้วัดทั้งนี้เพื่อไม่ให้ระบบอยู่นิ่งและเพื่อมีการพัฒนาระบบให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ

6. พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ก็คงต่อเนื่องมาจากข้อ 4 เมื่อเข้าสู่วงล้อ PDSA ก็ต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบให้ดียิ่งขึ้น หรือเมื่อเกิด Incidence ใหม่ก็ต้องมาทบทวนระบบและปรับให้ครอบคลุมและเหมาะสม  เมื่อมี Evidence Base ใหม่เข้ามาก็ต้องมีการปรับระบบให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน

 

สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ รพ.ที่ผ่านขั้น 1 แล้ว เริ่มมีการวางระบบต่าง ๆ ที่ดีขึ้น อาจลืมที่จะทบทวน 12 กิจกรรม ตามบันไดขั้นที่ 1 โดยให้เหตุผลว่ามีระบบดีคอยดักจับแล้ว  ซึ่งทำให้กิจกรรมที่ดีที่ถึงตัวผู้ป่วยค่อย ๆ จางหายไป  ซึ่งน่าเป็นห่วงเพราะต่อให้ระบบดีอย่างไงก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดอุบัติการณ์เดิม ๆ หรือ ใหม่ ๆ เข้ามาเรื่อย ๆ ถึงระบบดีแค่ไหน ยังไงก็อย่าทิ้งกิจกรรมทบทวนตามบันไดขั้นที่ 1 ก็แล้วกัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chalermpongความเห็น (1)

paula
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

คิดว่าจะเอากลอนที่อ.พูดมาเขียนแล้ว แต่ให้อ.เขียนเองดีกว่านะคะ