กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี เรียบเรียงและเผยแพร่โดย  นางสาวปิญชาน์  รินง้าว  ครู คศ. 2  วิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  ควรมีลักษณะดังนี้ 1. กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน     ในการสอนเรื่องนั้นๆต้องการให้ผู้เรียนเกิดคุณสมบัติอะไร     หรือด้านใด2. กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ชัดเจน และนำไปสู่ผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ได้จริง (ระบุ บทบาทของครูผู้สอนและผู้เรียนไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรจึงจะทำให้การเรียนการสอนบรรลุผล)3.   กำหนดสื่อ อุปกรณ์หรือแหล่งเรียนรู้ไว้ชัดเจน   จะใช้สื่อ อุปกรณ์ หรือ แหล่งเรียนรู้ อะไรช่วยบ้าง และจะใช้อย่างไร 4. กำหนดวิธีการวัดและประเมินผลไว้ชัดเจน  จะใช้วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลใด   เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้นั้น5. ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้  ในกรณีที่มีปัญหาเมื่อมีการนำไปใช้ หรือไม่สามารถกำหนดการจัดการเรียนรู้ ตามแผนนั้นได้ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้  โดยไม่กระทบต่อการเรียนการสอนและผลการ เรียนรู้6.  มีความทันสมัย  ทันต่อเหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวต่างๆ และสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงที่ผู้เรียน ดำเนินอยู่7. แปลความได้ตรงกัน  แผนการจัดการเรียนรู้ที่เขียนขึ้นจะต้องสื่อความหมายได้ตรงกัน เขียนให้อ่านเข้าใจ ง่าย กรณีมีการสอนแทนหรือเผยแพร่ ผู้นำไปใช้สามารถเข้าใจและใช้ได้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้เขียน แผนการจัดการเรียนรู้8. มีการบูรณาการ  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  จะสะท้อนให้เห็นการบูรณาการแบบองค์รวมของเนื้อหาสาระความรู้และวิธีการจัดการเรียนรู้เข้าด้วยกัน9. มีการเชื่อมโยงความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง   เปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้นำความรู้และประสบการณ์เดิมมา เชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ และนำไปใช้ในชีวิตจริงกับการเรียนในเรื่องต่อไป************************************************************************************

เอกสารอ้างอิง     สุวิทย์  มูลคำ  หนังสือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

                              ที่เน้นการคิด. กรุงเทพฯ : อี เค บุคส์ ,  2549.  หน้า 59    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Share

คำสำคัญ (Tags)#แผนการจัดการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 125289, เขียน: 05 Sep 2007 @ 15:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ดีจังเลยครับ
  • อาจารย์ไปที่แก้ไขบันทึกแล้ว
  • เคาะเว้นระหว่างหัวข้อดูนะครับ
  • รับรองว่าบันทึกอาจารย์จะน่าอ่าน
  • ดีใจที่ได้พบบันทึกครูภาษาอังกฤษ
  • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ