ราชการใสสะอาด

lalin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลักธรรมาภิบาล/เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางที่ผู้บริหารเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในองค์กร

หน่วยที่ 1  การบริหารจัดการราชการใสสะอาด
กิ
จกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่อง

เรื่องที่  1     วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ ชอบในภาครัฐ
สรุปสาระสำคัญ                     คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ในการ   *   แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ *   ความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน *   เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

 

v               เน้น   การผลักดันให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและประมวลจริยธรรม / จรรยาบรรณ การเสริมสร้าง กระตุ้น ยกระดับให้หน่วยงานภาคราชการและ ข้าราชการให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา   เป้าประสงค์ของวาระแห่งชาติ  

1.  ลดและปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

2.  สร้างจิตสำนึกในการประพฤติมิชอบ การปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า ตอบสนองความ

     ต้องการของประชาชน และ รับผิดชอบต่อสังคม   เรื่องที่  2          หลักธรรมาภิบาล   ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล
(GOOD GOVERNANCE)


หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ใน ความถูกต้องเป็นธรรมตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแผนภาพดังนี้ 1.หลักนิติธรรม ( The Rule of Law)   หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจ หรืออำนาจของตัวบุคคล จะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรมรวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย 2.หลักคุณธรรม   (Morality) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจำชาติ 3.หลักความโปร่งใส (Accountability) หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย ตรงข้าม หรือเกือบตรงข้าม กับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มี ความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นคำศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 4.หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือคณะทำงานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ
5.หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทำของตนเอง
6.หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน   เรื่องที่  3          หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   1.กรอบแนวคิด                เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อ ความมั่นคง และ ความยั่งยืน ของการพัฒนา 2.คุณลักษณะ   เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 3.คำนิยาม   ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้ *    ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ *    ความมีเหตุผล   หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ *    การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตังเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ v    เงื่อนไขความรู้   ประกอบด้วย ความ รอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ รอบคอบ ที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ ระมัดระวัง ในขั้นปฏิบัติ v    เงื่อนไขคุณธรรม   ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญา ในการดำเนินชีวิต ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ 5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ   จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี                 เรื่องที่  4          หลักการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน                 สรุปหลักการให้บริการที่ดี.....           ให้บริการตามหน้าที่ เป็น ให้บริการที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
                การบริหารราชการตาม พรบ.นี้ ต้องเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ลดขั้นตอน ลดภารกิจ ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น กระจายภารกิจและทรัพยากรแก่ท้องถิ่น กระจายอำนาจ อำนวยความสะดวก โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน ต้องใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยคำนึงถึง Ø     ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน Ø     การมีส่วนร่วมของประชาชน Ø     การเปิดเผยข้อมูล Ø     การติดตามตรวจสอบ และประเมินผล

                จรรยาบรรณ หมายถึง ความประพฤติรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง เป็นที่เลื่อมใสศรัทธายกย่องของบุคคลทั่วไป จรรยาบรรณของข้าราชการมี 15 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการบางข้อ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
                สุจริต หมายถึง ประพฤติดี ประพฤติชอบ ประพฤติถูกต้องตามคลองธรรม
                เสมอภาค หมายถึง เท่าเทียมกัน
                อคติ หมายถึง ความลำเอียง 4 อย่าง ได้แก่ ลำเอียงเพราะชอบ เพราะชัง เพราะหลง เพราะกลัว

ผลดีจากการให้บริการที่ดี
1. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริการ เช่น สะดวกรวดเร็วทันใจ , บริการที่ถูกต้องไม่ผิดพลาด,            บริการที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย
2. ประชาชนเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา โดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน
3. ประชาชนไม่บน ไม่ตำหนิข้าราชการ
4. ประชาชนได้รับความเป็นธรรม เสมอภาค และยุติธรรม
5. บริการยอดเยี่ยม คุณภาพเปี่ยมล้น ประชาชนพอใจ ประทับใจ
6. เกิดบริการที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน  เป็นระบบ ลูกค้าเป็นเพื่อน, เข้าหาได้ง่าย, จิตวิญญาณในการบริการ,
กระบวนทัศน์กว้างไกล
7. องค์กรมีรายได้ กำไรเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข 
สรุปรายละเอียดในการเข้ารับการอบรม ฯ ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้(ผู้จัด) ณ โรงแรม บีพีสมิหลา บีช จ.สงขลา

ผอ.ลลินทิพย์  ศุภพฤกษ์

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวไป กับ กศน.ถลาง

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารจัดการ

หมายเลขบันทึก: 125226, เขียน: 05 Sep 2007 @ 13:11 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 19:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ยินดีต้อนรับสู่ Gotoknow ครับ พรุ่งนี้พบกันในการเขียนเว็บบล็อก ขอให้ใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่กศน.ยุคใหม่ที่ใช้การจัดการความรู้เป็นฐานในการพัฒนาคนและองค์การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กศน.ครับ
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมครับ  ข้อมูลน่าสนใจ

สวัสดีครับ

   ผมอบรมรุ่น 5 กำลังทดลอง ยินดีที่ได้รู้จักกัน ครับ

กัญญาณัฐ วงษ์สมศรี
IP: xxx.24.133.108
เขียนเมื่อ 

อยากทราบการจัดทำและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เข้ากับหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะมีท่านใดทำไปแล้วบ้าง อยากได้ข้อมูลมาช่วยในการจัดทำเพิ่มมากขึ้น