มิติความคิด...อย่างมีคุณภาพ

nilsakul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความคิด

นวัตกรรมมิติการคิด...อย่างมีคุณภาพ

เป็นการจัดกิจกรรมแบบ Active  Learning โดยนำทฤษฎีการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบ ดังนี้          1.  ทฤษฎีพหุปัญญา   ( Theory  of multiple intelligences )  ของ การ์ดเนอร์ ที่มีการพัฒนาการคิด  แบบ พหุปัญญา 8 ด้าน คือ ด้านภาษา / ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ /  ด้านดนตรี /  ด้านการเคลื่อนไหว /  ด้านศิลปะ มิติสัมพันธ์ /  ด้านการสื่อสาร / ด้านความรู้สึกเข้าใจตนเอง / ด้านเข้าใจธรรมชาติ         2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ ไตรสิกขา แนวคิดของ  ศาสตราจารย์ สุมน  อมรวิวัฒน์ ประกอบด้วย  3  ขั้นตอน คือ  ขั้นศีล  การควบคุมตนเองให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปกติ  ขั้นสมาธิ เป็นขั้น รวบรวมจิตใจให้อยู่จุดเดียว  ขั้นปัญญา เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถใช้สมาธิในการทำความเข้าใจสิ่งที่เรียนจนเกิดการเรียนรู้           3.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ  4  MAT ของนักการศึกษา McCarthy โดยประยุกต์แนวความคิดของ Kolb เกี่ยวกับการเรียนรู้และการทำงานของสมอง 2 ซีก ซีกซ้าย มีศักยภาพเกี่ยวกับภาษา การฟัง ความจำ วิเคราะห์ จัดลำดับ คำนวณ เหตุผลเชิงตรรกะ  ซีกขวา  มีศักยภาพเกี่ยวกับจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์  ศิลปะ ดนตรี มิติสัมพันธ์ การเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนใช้สมองซีกซ้าย และซีกขวาอย่างเท่าเทียม และสมดุล             ขั้นตอนของการเรียนรู้มี  4 ขั้นตอน  คือ                  1.   นำเสนออย่างน่าสนใจ  ครูใช้บทเพลงที่มีท่วงทำนองนุ่มนวล หรือใช้บทเพลงที่มีความหมาย เช่น เพลงต้นไม้ของพ่อ เปิดเบา ๆในขณะนักเรียนนั่งสมาธิ ใช้จังหวะของการพูดเพื่อสร้างบรรยากาศให้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้                  2.   เปิดใจเรียนรู้สู่...การค้นคว้า   ดำเนินกิจกรรมตามกำหนด                  3.   สรุปหาหลักการ...ทำงานตามความคิด นักเรียนจะมีการนำข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำ และผลิตชิ้นงานทั้งการพูด  การเขียน                  4.  เพิ่มพูนทักษะชีวิต..ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นักเรียนนำเสนอรายงานมีการประเมิน วิจารณ์ผลงานร่วมกัน

       2.4  ผลการนำสู่ปฏิบัติ   การสอนผู้เรียนในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นวัยที่มีความสนใจในระยะสั้น การใช้กิจกรรมนำให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนอย่างมีสมาธิ  มีบทเพลง  เรื่องสั้น การใช้คำถามของครูช่วยผู้เรียนสนใจ เกิดความสนุก ผ่อนคลายความเครียด ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมีชีวิต

   การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของกลุ่มเป้าหมาย 

     ได้มีการจัดทำนวัตกรรมเมื่อปี  2548 และทดลองใช้พร้อมมีการพัฒนาปรับปรุง จนในปีการศึกษา 2549 เริ่มใช้นวัตกรรม  มิติการคิด...อย่างมีคุณภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดใดใหญ่ และในปีการศึกษา 2549 ได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 2 ภาคเรียน ผลการวิจัยพบว่า  มีค่าความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการคิดหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มิติความคิด

คำสำคัญ (Tags)#สมาธิ#สมอง

หมายเลขบันทึก: 125046, เขียน: 04 Sep 2007 @ 18:42 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)