รู้จักมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร

ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษจังหวัดพิจิตร

ที่ผมนำประวัติความเป็นมาของมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตรมาเผยแพร่ เพราะเห็นว่าที่ผ่านมาการที่ผู้ที่สนใจกระบวนการทำงานของมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร จะต้องประสานงานมาโดยตรงซึ่งบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่นัก เพราะภารกิจการทำงานเยอะเหลือเกิน (เป็นเรื่องปกติ) คนทำงานก็มีน้อย  การที่มีบล็อกมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตรจึงเป็นสื่อกลางที่ดีและจะขยายวงกว้างได้มากขึ้น อันนี้ต้องขอขอบคุณทาง คุณหมอวิจารณ์ พานิช  และทีมงาน สคส. ทุกท่าน ที่เปิดโอกาสให้องค์กรเล็กๆอย่างมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตรได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่งานพัฒนา ได้เรียนรู้ร่วมกัน และคิดว่าจะทำอย่างนี้ให้เกิดความต่อเนื่องเท่าที่จะทำได้ เพื่อคนพิจิตร และเพื่อประเทศชาติ แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตาม

ที่มา
ภายหลังจากการเคลื่อนไหวในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี พ..2540 มีกลุ่มบุคคลที่สนใจการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ได้เห็นพลังเงียบของชาวพิจิตรที่ออกมาร่วมเคลื่อนไหวภายในจังหวัดพิจิตร เมื่อสิ้นสุดการทำงานร่างรัฐธรรมนูญแล้วจึงคิดว่าควรมีองค์กรสานต่อความร่วมมือของประชาชนในจังหวัดพิจิตรในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความการพัฒนาคุณภาพชีวิต  อาทิ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมประเพณี  จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง”มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร” ขึ้น เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2541 โดย ดร.ยุพา อุดมศักดิ์ ประธานมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร ที่มีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดพิจิตรร่วมกับชุมชนมาเป็นเวลานาน

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1.
       ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในรูปแบบประชาคม
2.       ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของเกษตรกร
3.       ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
4.       ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และเผยแพร่วิชาการ
5.       ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมือง
6.       ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.       ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานสาธารณประโยชน์

งานที่ทำ ตั้งแต่ปี 41 - 49
{
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกษตรกร ลดเลิกสารเคมี นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเอง
{ ส่งเสริมการศักยภาพ/ทักษะชีวิต  เด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่มเด็กและเยาวชน
{ ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ติดเชื้อสู่การเรียนรู้ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม
{ ส่งเสริมและสนับสนับโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ  นำสู่การพัฒนากระบวนการสอนที่เชื่อมสู่ชุมชน พร้อมการปลูกฝังจิตสำนึกรักถิ่นเกิด รักษาสิ่งแวดล้อม
{ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณค่า  และส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ  ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันก่อให้เกิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคม 

กลุ่มเป้าหมาย ปี 49
± เกษตรกรสมาชิกเครือข่าย12 อ. รวม3,000 คน
± เครือข่ายโรงเรียนทายาทเกษตร 40 แห่ง
± ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรปลอดสาร 26 คน
± อบต.ที่ส่งเสริมเกษตรปลอดสารนำร่อง 5 แห่ง

ภาคีร่วมภายในจังหวัดพิจิตร
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                  2.สนง.เกษตรและสหกรณ์
3.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 12 อำเภอ    4.ภาคีหมออนามัย
5.ชมรมเกษตรธรรมชาติฯ                         6.กศน.จังหวัดพิจิตร
7. องค์การบริหารส่วนจังหวัด                    8.สำนักงานเกษตรจังหวัด
9.กลุ่มฟ้าใสโพทะเล                              10.รพ.พิจิตร,รพ.โพทะเล
11.กลุ่มแสงตะเกียง                               12.เครือข่ายรร.สร้างสุขภาพ    
13.โครงการบ้านมั่นคง                            14.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
15. เครือข่ายผู้สูงอายุ                             16.กลุ่มแสงตะวัน   
17.ชมรมคนรักโพทะเล                            18.เครือข่ายพระสงฆ์
19.ทอช จังหวัดพิจิตร                             20.เครือข่ายแพทย์แผนไทย

องค์กรสนับสนุนหลัก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.)
สำนักงานปฎิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)                                                              สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร(อบจ.) 
 

คนทำงาน และอาสาสมัคร
§ น.ส. สุนทร  ตุตะพะ              §  น.ส. ชูศรี  กลิ่นสุคันธ์
§ นายอิทธิพล  บุญบุตร            §  นายสุวัฒน์  ศรีทัน
§  น.ส. จิราวรรณ  ตุตะพะ        §  น.ส. จำรัส  เสือดี
§ น.ส.จันทร์เพ็ญ พันธุ์เขียน      § นายลำพอง  สุขหนุน

ที่อยู่ติดต่อ
4/ 178 179 ถ.สระหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ 056 652233 4 แฟกซ์ 056 - 652234

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตรความเห็น (2)

รุ่งโรจน์
IP: xxx.129.37.106
เขียนเมื่อ 

   รวดเร็วดีมากครับ เพิ่งคุยกันไม่ถึงชั่วโมง มูลนิธิมี Blog แล้ว มีอะไรก็ช่วยๆกันนำเสนอสิ่งดีๆในพิจิตรนะครับ เอาใจช่วย เพราะไม่ค่อยได้เข้ามาเขียน

virayuth
IP: xxx.157.149.208
เขียนเมื่อ 

อยากจะร่วมแลกเปลี่ยน....

การพัฒนาเมืองพิจิตร...ว่าจะไปในทิศทางใด...เพราะพิจิตรคือ "เมืองปิด"

ในฐานะคนพิจิตรด้วยกันครับ

[email protected]