บันทึกที่ 2

หลักการจัดกิจกรรม

  หลักการจัดกิจกรรม

  สาระสำคัญของกิจการการลูกเสือ กองลูกเสือศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงป่าเป้า ................................................... 1.  ขบวนการลูกเสือ

                ขบวนการลูกเสือ  คือ  ขบวนการเยาวชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชนและบุคคลผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมลูกเสือ ให้เป็นพลเมืองดี  โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ  ศาสนา  ทั้งนี้เป็นไปด้วยความมุ่งประสงค์ หลักการ  และวิธีการ  ซึ่งผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลกได้กำหนดไว้

                2.  องค์ประกอบสำคัญของการลูกเสือ

                2.1  ลูกเสือ

                2.2  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

                2.3  มีจุดหมายหรืออุดมการณ์

                2.4  กิจกรรม  (โดยเฉพาะกิจกรรมการแจ้ง)

                2.5  การบริหารงาน

3.  จุดหมายหรืออุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

                ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.2507  แก้ไขโดยพระราชบัญญัติลูกเสือฉบับที่ 3 พ.ศ.2528  ระบุว่าคณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ  และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า  เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางต่อไปนี้

                3.1  ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพึ่งตนเอง

                3.2  ให้ซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

                3.3  ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

                3.4  ให้รู้จักทำการฝีมือ  และฝึกฝนให้ทำกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม

                3.5  ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ  ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใด

4.  หลักการสำคัญของการลูกเสือ

                4.1  นับถือศาสนา

                4.2  มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติของตน

4.3  มีความศรัทธาในมิตรภาพและความเป็นพี่น้องลูกเสือทั่วโลก

4.4  บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น

4.5  ยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

4.6  เข้าเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ

4.7  มีความเป็นอิสระต่ออิทธิพลทางการเมือง

4.8  มีกำหนดการพิเศษสำหรับหารฝึกอบรม  โดยอาศัย

                -ระบบหมู่  ระบบกลุ่ม

                -การทดสอบเป็นขั้นๆ

                -เครื่องหมายวิชาพิเศษ

                -กิจกรรมกลางแจ้ง

5.  วิธีการ             

                วิธีการที่จะบรรลุถึงจุดหมายหรืออุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  คือ  การจัดให้มีการฝึกอบรมที่ก้าวหน้าสนุกสนาน ดึงดูดใจ โดยอาศัยคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นบรรทัดฐาน  มีผู้ใหญ่เป็นผู้ให้คอยคำแนะนำ สนุกสนาน ดึงดูดใจ โดยอาศัยคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นบรรทัดฐาน  มีผู้ใหญ่เป็นผู้คอยให้การแนะนำ  

                5.1  เครื่องแบบลูกเสือ  ถือว่าเป็นเครื่องแบบที่มีเกียรติ  เป็นเครื่องหมายแห่งความดี  ดังนั้น  ลูกเสือจะต้องพิถีพิถันในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือที่ถูกต้องและสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ  กับทั้งจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็น ลูกเสือ  เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของตนเองและของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ส่วนเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ควรแต่งเครื่องแบบลูกเสือในโอกาสอันควร  และถือว่าเครื่องแบบลูกเสือเป็นเครื่องหมายแห่งความเสียสละในการที่ตนเองได้มีบทบาทในการฝึกอบรมให้เป็นพลเมืองดี

                5.2 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ผู้กำกับพึ่งหมั่นฝึกอบรมให้ลูกเสือเข้าใจและปฏิบัติตามคำปฏิบัติตามคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสืออยู่เสมอ  โดยเฉพาะในเรื่องความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ความเป็นพี่น้องของลูกเสือทั่งโลก  และการกระทำความดีต่างๆโดยเน้นให้เห็นว่าผู้เป็นพลเมืองดีนั้นจะต้องเป็นผู้กระทำความดีนั้นจะต้องเป็นผู้กระทำความดี  และใช้ความดีนั้นให้เป็นประโยชน์  มิใช่เป็นคนดีโดยอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลย

                5.3  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้กิจการลูกเสือมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป  รากฐานของคติพจน์ของลูกเสือทั้ง 4 ประเภท  เกี่ยวข้องกับอุดมคติของลูกเสือในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น

                ทำดีที่สุด                คือ  การทำเพื่อคนอื่นหรือเพื่อส่วนร่วม  เป็นการกระทำที่ดีที่สุด

                จงเตรียมพร้อม    คือ พร้อมที่จะทำความดี  พร้อมเพื่อสร้าง  พร้อมเพื่อส่วนรวม

มองไกล                 คือ  มองให้เห็นเหตุผล  มองให้เห็นคนอื่น มองให้เห็นส่วนรวม  มิใช่

                                      มองแต่ตัวเองหรือผลประโยชน์ของตัวเอง

                บริการ                     คือ  การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น  แก่ส่วนรวม

                นอกจากนี้ในคำปฏิญาณกฎของลูกเสือ  ก็ได้ระบุต่อการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยถือว่าสำคัญมากแหล่งหรือโอกาสที่ลูกเสือจะบำเพ็ญประโยชน์นั้น  ควรเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนแล้วขยายให้กว้างขวางออกไปตามวัยและความสามารถของลูกเสือ

                5.4  การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

                5.5  การฝึกอบรมที่ต่อเนื่องกันและก้าวหน้าสูงขึ้น                 5.6  ระบบ ฝึกความรับผิดชอบ การเป็นผู้นำ ผู้ตาม การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย

                5.7  ระบบเครื่องหมายวิชาพิเศษมีมากมายหลายอย่าง  ซึ่งลูกเสืออาจเลือกเรียนเรื่องที่ตนสนใจได้  และเมื่อได้ผ่านการทดสอบแล้ว  ก็จะได้รับเครื่องหมายซึ่งนำมาติดกับเครื่องแบบเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงสมรรถภาพของตัวเองส่วนหนึ่ง

                5.8  กิจกรรมโดยเฉพาะหรือกิจกรรมกลางแจ้ง  เช่น เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม

                5.9  การนันทนาการ การร้องเพลง การเล่น (เกมส์ ต่างๆ) และการชุมนุมรอบกองไฟ

6.  แนวการพัฒนาลูกเสือ 8 ประการ

                6.1  พัฒนาทางกาย

                6.2  พัฒนาทางสติปัญญา

                6.3  พัฒนาทางจิตใจศีลธรรม

                6.4  พัฒนาในเรื่องสร้างค่านิยมและเจตคติ

                6.5  พัฒนาทางสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

                6.6  พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม

                6.7   พัฒนาสัมพันธภาพต่อชุมชน

                6.8  พัฒนาทางด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

7.  พลเมืองดีในทัศนะของการลูกเสือ

                7.1  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

                7.2  มีเกียรติเชื่อถือได้        

7.3  มีระเบียบวินัย  สามารถบังคับใจตนเองได้

7.4  สามรถพึ่งตนเองได้

7.5  เต็มใจและสามารถช่วยเหลือชุมชน  และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ทุกเมือ

8.  ประโยชน์ของการลูกเสือ (ส่วนของผู้จัด)

                8.1  เป็นการศึกษานอกแบบ  (NON  RORMAL  EDUCATION)

                8.2  ช่วยเสริมสร้างการศึกษาในโรงเรียน  ในด้าน

                                - ความประพฤติ  นิสัยใจคอ  สติปัญญา

                                - ความมีระเบียบวินัย

                                - สุขภาพและพลัง

                                - การฝีมือและทักษะ

                                - หน้าที่พลเมืองและทำการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น

9.  ความคาดหวังการเป็นลูกเสือ (ส่วนของผู้เรียน)

                9.1  ได้ผจญภัย (ADVENTURE)

                9.2  มีมิตรมากขึ้น  (FRIENDSHIP) 

                9.3  มีชีวิตโลดแล่นในกลางแจ้ง  (OUT DOOR LIFE)

                9.4  มีความสนุก  (ENJOYMENT)                  9.5  ได้รับความสัมฤทธิผล  (ACHIEVEMENT) 10.  ความต้องการกิจการลูกเสืออะไร

10.1  ต้องการให้เยาวชนและผู้รับบริการการศึกษานอกโรงเรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ     

        มากขึ้น

                10.2  ต้องการผู้บังคับบัญชา ( บุคคลากรของสถานศึกษา ) ที่มีสมรรถภาพในการฝึกอบรม

10.3  ต้องการ การสนับสนุน ปัจจัยเกื้อหนุน เพื่อนำมาใช้ในการฝึกอบรมและบริหาร

         กิจการลูกเสือ

11      . ทักษะ ที่สำคัญ ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 5  ประการ  ดังนี้

11.1     ความรู้วิชาการลูกเสือ ( Scouting Understanding)

11.2     ทักษะทางลูกเสือ (Scouting & skill )

11.3     ทักษะในการวางแผน (Planning  skill)

11.4     ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ (Relationship skill)

11.5     ทักษะในการนำไปใช้ (Implementing Skill)

12      คุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ดี

12.1     Faith  ต้องมีความศรัทธาในกิจการลูกเสือ

12.2      Fun  มีอารมณ์ขัน ความสนุกสนาน

12.3      Finance  การเงิน

12.4      Family ครอบครัว

12.5      Free  มีเวลาให้กับกิจการลูกเสือ   หลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ           ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นสถานศึกษาที่สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา-โรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่ผู้ที่พลาด ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งรวมถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช2544     ที่กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ เพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง   8  กลุ่ม ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จะต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการของการลูกเสือ ตามที่องค์การลูกเสือโลกได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2528  และปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509  การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือเดิมเป็นกิจกรรมเลือกต่อมาไก้แก้ไขเป็นกิจกรรมบังคับ และแก้ไขอีกครั้งเป็นวิชาบังคับเรียนโดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ โครงสร้างหลักสูตร  
ประเภท ระดับชั้น วิชาแกน วิชาพิเศษ
    สำรอง    (อายุ 8-11 ปี)             .1 – .3 เตรียมลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 1-3  -  การฝึกอบรมและกิจกรรมลูกเสือสำรอง จะต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยคำนึงถึงพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจเป็นพื้นฐาน ไม่ว่าเด็กจะอยู่ชั้นใดก็ตาม วิชาพิเศษ 18 วิชา ใช้วิธีบูรณาการเข้ากับ วิชาสามัญในหลักสูตร
    สามัญ     (อายุ 11-16 ปี)     .4 – .6 ลูกเสือตรี -โท-เอก -  เริ่มฝึกอบรมให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น เริ่มมีกิจกรรมใช้ชีวิตกลางแจ้งและการผจญภัย เน้นระบบหมู่ การเป็นผู้นำ รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ทั่วไป วิชาพิเศษ 54 วิชา ใช้วิธีบูรณาการเข้ากับวิชาสามัญในหลักสูตร
    สามัญรุ่นใหญ่    (อายุ 14-18 ปี)    .1 – .3 ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ และลูกเสือหลวง -  การฝึกอบรมและกิจกรรมเป็นระบบหมู่    ฝึกให้มีความรับผิดชอบสูงขึ้น เป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตย ฝึกการใช้ชีวิตกลางแจ้ง การผจญภัย ทักษะลูกเสือ ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพตามที่ถนัด รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ วิชาพิเศษ 76  วิชา เรียนนอกเวลา หรือ ในเวลาเรียน
    วิสามัญ    (อายุ 16-25 ปี)            .4 – .6 เตรียมลูกเสือวิสามัญ สำรวจตนเอง พิธีเข้า ประจำกอง  -  การฝึกอบรมและกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ   วิชาพิเศษ 12 วิชา ใช้ เวลาเรียนนอกเวลา สถานศึกษาเป็นผู้จัด
  ครั้งต่อไปผมจะขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกเกี่ยวกับการสร้างผังมโนทัศน์หลักสูตร โดยนำสาระสำคัญของการลูกเสือ มาจัดเป็นหน่วยการเรียน เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้ามีสมาชิกท่านใดจะร่วมคิด หรือชี้แนะแนวทางเพื่อการพัฒนาหลักสูตรได้ ก็จะเป็นข้อดีเพื่อพัฒนาสู่อุดมการณ์งานลูกเสือและสร้างพัฒนาการทางการศึกษาร่วมกัน และจะขอน้อมรับด้วยความขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกัน

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษานอกโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 124816, เขียน: 04 Sep 2007 @ 09:18 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

จะมีการอบรม 3ท่อนอีกเมี่อไรบอกด้วยนะ

เขียนเมื่อ 
  • ตามมาขอบคุณ
  • นึกถึงตอนไปลูกเสือโลก
  • สนุกมากๆๆครับ
เขียนเมื่อ 

การอบรมถึงรุ่น 6 แล้วครับ ใกล้จะเสร็จสิ้น...............

แจ้งให้ทราบถึงแพลนเน็ตรวมรุ่นที่ 1 - 6 ครับ  เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เลยนะครับ  http://gotoknow.org/planet/rattaketict16 

สวัสดีครับ

       วันที่ 8 กันยายน วันการศึกษานอกโรงเรียน ทดลองการใช้ ยินดีที่ได้รู้จัก ครับ