ทิศทางใหม่ สภาองค์กรชุมชน

กลุ่มรวมมิตร ศูนย์การเรียนรู้ดอกคำใต้-ศรีวิราช อำเภอดอกคำใต้
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สภาองค์กรชุมชน

ทิศทางใหม่ สภาองค์กรชุมชน

คณะกรรมการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและความมั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติ ร่วมกับ สมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย หรือ สอท. เครือข่ายนักวิชาการ และ พอช. จัดสัมมนา “ ทิศทางใหม่...สภาองค์กรชุมชน” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุม 306 อาคารรัฐสภา 2 รัฐสภา ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ.โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน ที่มาจากผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและสมาชิกสภานิติบัญญัติ ซึ่งสาระสำคัญได้เริ่มจาก

นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ ทิศทางใหม่ สภาองค์กรชุมชน” โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ คือ การเกิดของสภาองค์กรชุมชนที่เกิดขึ้นได้สำเร็จเกิดจากความตั้งใจ ความมีพลังขององค์กรชุมชนที่มีกติการ่วมกัน มีความเอื้ออารี ความมีน้ำใจ ความรักในศักดิ์ศรีและการชี้นำของผู้คนที่ชุมชนศรัทธา เป็นสภาองค์กรที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งสภาองค์กรชุมชนจะเป็นการสร้างที่ยืน ทำให้เกิดการรับรู้และที่สำคัญมีภารกิจที่แน่นอน ชัดเจน ภารกิจหมายถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ไม่ใช่ภารกิจในเชิงอำนาจหน้าที่ ส่วนในสาระของ พรบ.สภาองค์กรชุมชน ควรต้องมีการพิจารณาในเรื่องความสัมพันธ์ของร่าง พรบ.ฉบับนี้กับกฎหมายอื่นๆ โดยการร่าง พรบ.ควรออกมาให้ชัดเจนในเรื่องของบทบาทและเป้าหมายการรวมตัว เช่น เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก เพราะหากไม่มีความชัดเจนอาจเป็นสาเหตุของการสร้างความแตกแยก สร้างปัญหาให้แก่ชุมชนได้และเห็นควรต้องร่วมกันคิด ร่วมกันป้องกันในปัญหานี้ด้วย ดังนั้นการสร้างความเข้าใจเรื่องสภาองค์กรชุมชนจึงเป็นเรื่องสำคัญและควรสร้างความเข้าใจกับชุมชนทั้งในส่วนของชุมชน /อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวาง

นางมุกดา อินต๊ะสาร สมาชิกสภานิติบัติญัติ ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของร่าง พรบ. ที่มีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำ และถ้าจะให้ร่าง พรบ.ฉบับนี้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก็สามารถช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ โดยคณะกรรมาธิการฯ สนช. ยินดีรับฟังความคิดเห็น

จากนั้นได้มีการจัดทำรายการเวทีชาวบ้าน “ทิศทางใหม่..สภาองค์กรชุมชน” ซึ่งในเวทีดังกล่าวมีผู้ร่วมเป็นวิทยากรที่เป็นผู้แทนจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน อปท. ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนนักวิชาการ โดยมีประเด็นที่ได้จากเวทีคือ พรบ.ดังกล่าวเป็นการสร้างประชาธิปไตยทางตรง กลุ่มคนรากฐานของสังคมในพื้นที่ได้มีพื้นที่การเมืองภาคประชาชนและมีเวทีแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งมีหลายสาระได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว และควรปรับกฎหมายให้สัมพันธ์กัน แต่การทำงานของสภาฯ นั้น ไม่ควรเน้นเป็นสภาเชิงอำนาจ แต่ให้เป็นสภาที่เปิดให้พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมจัดการกับชีวิตสาธารณะ เป็นเวทีประชาคมที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนให้ได้รับสิ่งดีๆ

ในช่วงบ่ายได้มีการเปิดเวทีอภิปรายให้ข้อคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญใน 4 ประเด็น ได้แก่ การก่อเกิดสภาองค์กรชุมชน ภารกิจสภาองค์กรชุมชน การเชื่อมโยงสภาองค์กรชุมชนตำบล กับ การประชุมระดับจังหวัด และ ชาติ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสภาองค์กรชุมชน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการระดมความคิดได้ทำให้เกิดความหลากหลายทางความคิด แต่บทสรุปของเวทีสัมมนาในวันนี้ คือ ทุกคนต่างมีเป้าหมายร่วมเดียวกัน คือ ความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้อง และข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดจะนำมาประกอบการปรับร่างมีการประมวลสาระสำคัญและมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมในครั้งต่อไป

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน dkt1234

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 124425, เขียน: 02 Sep 2007 @ 16:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)