กระบวนการเรียนรู้ 11ขั้น

กระบวนการเรียนรู้ 11ขั้น
                                                 บทคัดย่อ
ชื่อผลงาน : กระบวนการเรียนรู้ “11 ขั้นการสอนเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากการเชื่อมโยง
     การเรียนรู้สู่ท้องถิ่น”
ผู้คิดค้น        : นางสาวแน่งน้อย  คล้ายทอง  ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนวัดธรรมิการาม  อ.บ้านหมี่  สพท. ลพบุรี เขต 1
                        ที่ติดต่อ : 74  ม.5  ต. บางขาม  อ. บ้านหมี่  จ. ลพบุรี 15180    โทร. 036-489-616/086-028-6364
ความเป็นมา :  ผลการวิจัยและประเมินผลคุณภาพการศึกษาจากหลายหน่วยงาน  พบว่าเยาวชนไทยส่วนมาก
มีผลการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ปัญหาและสาเหตุ
ที่สำคัญคือกระบวนการเรียนการสอนของครู และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนยังไม่เอื้ออำนวยให้พัฒนาคนไปสู่เป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ได้
คำจำกัดความ : เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้วางแผน แสวงหาวิธีการเรียนรู้ และเลือก
แนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในท้องถิ่น ในโรงเรียน และสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยมีครูเป็นผู้เสนอแนะแนวทาง กระตุ้นการเรียนรู้ ชี้แนะและจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ จัดหาสื่อและอุปกรณ์ เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการค้นคว้าข้อมูล จัดกิจกรรมทางภาษาที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา
ในสถานการณ์ต่างๆ บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในลักษณะทักษะสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สรุปข้อความรู้และนำเสนอผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ  แล้วประเมินผลการเรียนตามสภาพที่แท้จริงโดยตนเอง เพื่อน ครู และผู้ปกครอง  
หลักการ/ทฤษฎี :  ประยุกต์มาจากหลักการของทฤษฎีและแนวการจัดการเรียนการสอน 3 แบบ   คือ
   1. ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (The Communicative Approach)  
2. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามโมเดลซิปปา (CIPPA  Model)
  3. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติยวดี  บุญซื่อ และคณะ
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ฯ
     2. เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ฯ
                               ให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ฯ
วิธีการ  : 1. สร้างแผนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ด้วยกระบวนการเรียนรู้ฯ
 2. ทดสอบนักเรียนก่อนเรียน เพื่อนำผลไปเปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบหลังเรียน 
 3. หาประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้จำนวน 18  แผน
4. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษเมื่อเรียนครบทั้ง 18  แผน
ผลการทดลอง : 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ด้วยกระบวนการ     
                      เรียนรู้ฯ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. แผนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ฯ มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกแผนการเรียนรู้
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการเรียนรู้ฯ เป็นไปตามเกณฑ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษ

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาอังกฤษ#กระบวนการสอน

หมายเลขบันทึก: 123778, เขียน: 31 Aug 2007 @ 14:27 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 20:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)