นักวิเคราะห์ฯ กับการวิจัยสถาบัน

วิจัยสถาบัน

ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ร่วมกับกองแผนงาน จัดให้มีการ
บรรยายพิเศษ  เรื่อง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกับการวิจัยสถาบัน

บรรยายโดย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 50
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยใน
ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย สรุปผลที่ได้จากการบรรยายได้ ดังนี้

                1) R2R และการวิจัยสถาบันเป็นเรื่องเดียวกัน
                2) การวิจัยสถาบัน เป็นเครื่องมือที่สามารถพัฒนาตนเองและ
                   องค์กรได้
                3) 2 in 1 ทำงานประจำให้เป็นผลงานวิชาการได้ด้วย

                4) การทำวิจัยสถาบันต้องทำให้ผู้บริหารยอมรับ/เห็นประโยชน์
                5) ต้องมีการสื่อสาร 2 ทางระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้บริหาร

                6) การวิจัยสถาบันต้องมีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ

                7) การทำวิจัยสถาบันอย่าทิ้งงานประจำแล้วทำเฉพาะวิจัย
                8) ปรับปรุงงานวิจัยสถาบันให้มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์

                    ปัจจุบันเสมอ

                9) ต้องทำวิจัยและรวมพลังเป็นทีมงาน เป็นเครือข่าย

                10) ควรมีพี่เลี้ยง/ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้มีประสบการณ์คอยให้

                     ข้อเสนอแนะ

            ในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่ม ประชุมกลุ่มย่อย หาประเด็น
ที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำปัญหานั้นมากำหนดเป็นหัวข้อ

ในการทำวิจัยสถาบันต่อไป  โดยมีผลสรุปของทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี้

                                สรุปผลกลุ่มที่ 1

                1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร์

                2. การศึกษาตัวชี้วัดความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแก่น(ที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน)

                3. การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษา

                4. การวิเคราะห์ผลความต้องการอัตรากำลังเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
 

                                สรุปผลกลุ่มที่ 2

                1. การวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสมกับภาระงาน

                2. การวิเคราะห์ตัวชี้วัดความผาสุกของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

                3. การวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการเมินประสิทธิ
ภาพการสอนของอาจารย์

                4. การสร้างวิธีกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพ

                 สุดท้ายของสุดท้ายในวันนั้น คณะของเรามีนัดหมายพบกันอีก
ครั้งต่อไปใน ปลายเดือนกันยายน 2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูล

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยสถาบัน

หมายเลขบันทึก: 123333, เขียน: 30 Aug 2007 @ 10:26 (), แก้ไข: 19 May 2012 @ 12:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านผู้เชี่ยว เรืองชัย

  • มาเยี่ยมยาม ครับ R2R แบบ 4 in 1 เลยครับ
  • งานประจำนำสังเคาระห์มาวิจัย
  • ได้วิจัยสถาบัน
  • แล้วนำผล ไปบริการวิชาการ ตติยัมปิ เลยครับ
  • แถมไปสะท้อนพัฒนางานประจำ
เรืองชัย จรุงสิรวัฒน์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

      ขอบคุณครับ... ท่านอาจารย์ JJ ผมหายหน้าไปนานมาก เพิ่งจะกลับมาสู่วงการ Blog อีกครั้งครับ