การออกแบบนวัตกรรม

ประดิษฐ์ตุ๊กตาไทย ขนมไทย การร้อยมาลัย

2.2 การออกแบบนวัตกรรม    จากปัญหาในด้านศิลปวัฒนธรรมกำลังจะถูกกลืนหายกับชาติตะวันตก โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความเป็นไทยซึ่งนักเรียนจะเห็นได้จากการประดิษฐ์ตุ๊กตาไทย การร้อยมาลัย และขนมไทย ให้นักเรียนได้รู้จักและทำเป็น ซึ่งเราจำเป็นต้องพัฒนาให้ดีขึ้นมีรูปแบบต่างๆที่สวยงาม สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของไทย มีขายตามท้องตลาดน้อยมาก  บางครั้งนักเรียนเคยเห็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆขายตามท้องตลาด แต่มีน้อยคนนักที่จะรู้และเข้าใจถึงวิธีการทำชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆอย่างแท้จริง ทางโรงเรียนสามโคกโดยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงได้ออกแบบกระบวนการสอนเป็นนวัตกรรมอย่างง่าย เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นในรูปของใบความรู้ ใบงาน และเป็นการรองรับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  สิ่งที่ทำคือการประดิษฐ์ตุ๊กตาไทย   การร้อยมาลัย  และการทำขนมไทย1. จัดทำใบความรู้ และใบงานให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ เนื้อหาที่สอนตามแผนการสอน2. สำรวจทรัพยากรที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์ ว่าเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว หรือเป็นทรัพยากรที่ต้องหามา3. นักเรียนสามารถออกแบบ ประยุกต์ ลายเพิ่มเติมที่มีอยู๋แล้วให้เป็นผลงานของตนเอง
4. ออกแบบประเมินผลงานของ
นัก
เรียน                                                                       2.3 นำสู่การปฏิบัติ                โรงเรียนสามโคกได้จัดทำโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่3-4 จำนวน 1คาบ/สัปดาห์ จำนวน 20 สัปดาห์โดยมีขั้นตอนการนำแผนการเรียนรู้ไปใช้ ดังนี้การประดิษฐ์ตุ๊กตาไทยสัปดาห์ที่ 1-2    นักเรียนรู้และ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย                          แบบประเมินการทำงาน

สัปดาห์ที่ 3-4    นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เกี่ยวกับ 

                            ศิลปวัฒนที่ กำลัง ถูกกลืนหายไปกับวัฒนธรรมต่างชาติ .                              แบบประเมินการทำงาน/แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์

สัปดาห์ที่ 5-6       นักเรียนปฏิบัติตามใบความรู้เตรียมอุปกรณ์การประดิษฐ์ให้

                            พร้อม                                แบบประเมินการทำงาน

สัปดาห์ที่ 7-16     นักเรียนปฏิบัติตามใบความรู้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตาและปฏิบัติ

                                ตามใบความรู้
                                แบบประเมินการทำงาน
  สัปดาห์ที่17-18    ส่งผลงานให้ครูประเมิน ปรับปรุงแก้ไขผลงานและพัฒนาผล                                 งานให้สมบูรณ์                                 แบบประเมินผลงาน

สัปดาห์ที่ 19-20   นักเรียนส่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ จัดนิทรรศการผลงาน

                                ทำแบบประเมินผลงาน และบันทึกความภูมิใจประทับใจในผล

                                 งาน                                 เกณฑ์การให้คะแนน /แบบประเมินการทำงาน   การร้อยมาลัย สัปดาห์ที่ 1           นักเรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย                                แบบประเมินการทำงาน

สัปดาห์ที่ 2          นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่เกียว

                               กับศิลปวัฒนธรรมไทย  ที่กำลังถูกกลืนไปกับวัฒนธรรต่างชาติ                                แบบประเมินการทำงาน

สัปดาห์ที่ 3           นักเรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการร้อย 

                               มาลัย                               แบบประเมินการทำงานสัปดาห์ที่ 4           นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัย                               แบบประเมินการทำงาน/แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์

สัปดาห์ที่ 5-8        นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องมาลัยแบนหน้าเดียวและมาลัยแบน

                               สองหน้าพร้อม ลงมือปฏิบัติ

                                แบบประเมินผลงาน /แบบบันทึกความภาคภูมิใจและประทับใจ

                               ในผลงานสัปดาห์ที่ 9-10     นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการทำริบบิ้นพร้อม ลงมือปฏิบัติ                                เกณฑ์การให้คะแนน/แบบประเมินผลงาน  

สัปดาห์ที่ 11-12  นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการมัดดอกข่าและการร้อยอุบะ

                                พร้อมลงมือปฏิบัติ

สัปดาห์ที่ 13-14     นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการร้อยมาลัยซีกพร้อม  ลงมือ

                               ปฏิบัติ

สัปดาห์ที่ 15-19   นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการร้อยมาลัยแบนสองชายพร้อมลง

                                 มือปฏิบัติสัปดาห์ที่ 20         สรุปและประเมินผล                 การทำขนมไทย(ขนมฝอยทอง)สัปดาห์ที่ 1-2       นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับขนมไทย และออกมานำเสนอ                          แบบประเมินการทำงานสัปดาห์ที่ 3-4       นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขนมไทยชนิดต่างๆ                                แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สัปดาห์ที่ 5-6       นักเรียนปฏิบัติตามใบความรู้ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำขนม                                 ไทย                                 แบบประเมินการทำงานสัปดาห์ที่ 7-9       นักเรียนปฏิบัติตามใบความรู้ในการทำขนมไทย(ขนมฝอยทอง)                               แบบประเมินการทำงาน/แบบประเมินผลงานสัปดาห์ที่ 10-12 นักเรียนปฏิบัติตามใบความรู้ในการทำขนมไทย (ทองหยิบ)                               แบบประเมินการทำงาน/แบบประเมินผลงานสัปดาห์ที่ 13-15 นักเรียนปฏิบัติตามใบความรู้ในการทำขนมไทย (ทองหยอด)                               แบบประเมินการทำงาน/แบบประเมินผลงานสัปดาห์ที่16-18    นักเรียนทำใบงานจากการที่ได้ปฏิบัติการทำขนมไทย                                แบบประเมินผลงานสัปดาห์ที่ 19-20   นักเรียนทำแบบทดสอบ                             เกณฑ์การให้คะแนน    /แบบประเมินผลงาน2.4 ผลการนำสู่การปฏิบัติ                 เมื่อนำนวัตกรรมมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งสามประเภทได้แก่ การประดิษฐ์ตุ๊กตา  การร้อยมาลัย    และการทำขนมไทย เมื่อนักเรียนได้ผลงานออกมาแล้วนักเรียนได้รับผลดังนี้                1. นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ดีขึ้นและรู้จักการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย                2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการฝึกปฏิบัติจริง ในการประดิษฐ์ตุ๊กตาไทย
การร้อยมาลัย การทำขนมไทย
                3. นักเรียนได้รู้จักกับวิทยากรในท้องถิ่นที่มีความชำนาญและให้ความรู้แก่นักเรียนได้                4. นักเรียนอนุรักษ์และรู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย                5. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เมื่อว่างนักเรียนก็นำงานออกมานั่งทำไม่ไปนั่งเล่นที่ไหน                6. นักเรียนทำงานร่วมกันได้ มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                7. สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำงาน                8. มีสมาธิ ทำงานประณีตมากขึ้น                9. นักเรียนมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง เมื่อส่งเข้าประกวดนักเรียนก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและรางวัลเหรียญทองระดับภาคมาได้ (มาลัยสองชาย) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนสามโคก

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนสามโคก

หมายเลขบันทึก: 123071, เขียน: 29 Aug 2007 @ 13:14 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)