วาระการประชุมทีม HRD

     ประธานแจ้งให้ทราบ

          รายชื่อคณะกรรมการใหม่ บทบาทหน้าที่ กรรมการวิสามัญ

      งานสำคัญในช่วงนี้

          จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม ปี 49

           การประเมินตาม Competency เพื่อจัดทำ IDP

      เรื่องเพื่อพิจารณา

          กรอบและแนวทางการประชุม ทำแผนพัฒนากำลังคน ธัญญารักษ์และศูนย์ ภูมิภาค

          การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม

          แนวทางการดำเนินงานต่อ เรื่อง การประเมินสมรรถนะ