วาระการประชุมทีม HRD สถาบันธัญญารักษ์ 16 มค 48

วาระการประชุมทีม HRD

     ประธานแจ้งให้ทราบ

          รายชื่อคณะกรรมการใหม่ บทบาทหน้าที่ กรรมการวิสามัญ

      งานสำคัญในช่วงนี้

          จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม ปี 49

           การประเมินตาม Competency เพื่อจัดทำ IDP

      เรื่องเพื่อพิจารณา

          กรอบและแนวทางการประชุม ทำแผนพัฒนากำลังคน ธัญญารักษ์และศูนย์ ภูมิภาค

          การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม

          แนวทางการดำเนินงานต่อ เรื่อง การประเมินสมรรถนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพลความเห็น (0)