• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาในสพท.นฐ.2เพื่อวางแผนพัฒนา

     วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สพท.นฐ  และรวบรวมสภาพปัญหา สาเหตุรวมทั้งแนวทางแก้ไขของผู้บริหารสถานศึกษา ในแต่ละด้านที่ได้รับการกระจายอำนาจทั้ง 4 ด้าน คือ วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  ทั้งนี้ เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ของ สพท.นฐ. 2 ทั้งในภาพรวม และกลุ่มคุณภาพสถานศึกษาที่รับผิดชอบ คือกลุ่มที่ 3 และ 4 ให้การบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินไปอย่างมีศักยภาพ

       การดำเนินการ   ได้ประมวลผลจากแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้บริหารสถานศึกษาใน สพท.นฐ.2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว   รวมทั้งพิมพ์    บทที่ 1-4 เสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกัน     เหลือเพียงบทที่ 5 ที่อยู่ใน    ขั้นตอน ของการอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ    ซึ่งคงจะเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเล่มภายในเดือนกันยายน 2550  และ พร้อมใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 122396
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานในกรอบ  4  ด้าน  ถ้าอยากทราบปัจจัยจะจัด  workshop  ได้หรือไม่