กศน.นากลาง

ยกระดับการศึกษา

บทคัดย่อ เรื่อง การดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสนับสนุนการยกระดับการศึกษาประชาชนกำลังแรงงาน  ให้ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ผู้ศึกษา     ว่าที่ ร.อ.ดำริห์   ติยะวัฒน์
            ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง  
ที่ปรึกษา  ดร.ฉลาด   จันทรสมบัติ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                           นายไพศาล  นาลินธมากร  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา
                                         นอกโรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู
                  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง     ได้ศึกษาการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต   และเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป   ทั้งนี้การศึกษาการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อสนับสนุนการยกระดับการศึกษาประชาชนกำลังแรงงาน  ให้ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จึงได้เน้นความเป็นศูนย์กลางการพัฒนา   และ การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างศักยภาพของคนทุกคนทั้งในด้านร่างกาย    สติปัญญา    ความรู้ความสามารถ    และทักษะในการประกอบอาชีพ  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน     มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า  ดังนี้ 1.  เพื่อศึกษากระบวนการให้บริการของศูนย์การเรียนชุมชน        ที่ผู้รับริการกำลังแรงงาน อายุ 15 -  59 ปี  มีความพึงพอใจ2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง                       และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีกระบวนการดำเนินการ เป็น   3  ขั้นตอน   การศึกษาปฏิบัติการ   คือ ขั้นตอนที่  1                   ศึกษาการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนแบบมีส่วนร่วม  ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต                ขั้นตอนที่  2                  จัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  2549 - 2550  และพัฒนา  การดำเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอนากลาง   พัฒนาระบบข้อมูล  IT สายสามัญ   จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ    จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยรายการวิทยุ (รายการ พูดจาภาษา  กศน.) ทางสถานีวิทยุ  FM 102.25              ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมและพัฒนางานระหว่างเดือน ธันวาคม 2548 ถึงเดือน สิงหาคม  2549 ขั้นตอนที่  3                 ศึกษาการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง     จังหวัดหนองบัวลำภู                  เพื่อสนับสนุนการยกระดับการศึกษาประชาชนกำลังแรงงาน  ให้ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล    จัดเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา  2  ระยะดังนี้              1.  การศึกษาการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนแบบมีส่วนร่วม   ของศูนย์บริการการศึกษา    นอกโรงเรียนอำเภอนากลาง   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู   ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  จำนวน  15 วัน  ตั้งแต่วันที่  15  มีนาคม 2549  ถึง  วันที่  30  มีนาคม  2549              2.  การศึกษาการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง     จังหวัดหนองบัวลำภู     เพื่อสนับสนุนการยกระดับการศึกษาประชาชนกำลังแรงงาน  ให้ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล    จำนวน   3   วัน    ตั้งแต่วันที่   16   สิงหาคม   2549   ถึง   วันที่   18  สิงหาคม  2549 การวิเคราะห์ข้อมูล                 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จ    SPSS/PC++    และค่าสถิติที่ใช้ใน               การวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ( SD.)  ใช้การแปรค่าการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ  ศาสตราจารย์ ดร. บุญชม  ศรีสะอาด  อภิปลายผลการศึกษาข้อมูลเชิงปฏิบัติการ   ดังนี้ สรุปผลการดำเนินงานขั้นตอนที่  1 
                การศึกษาการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนแบบมีส่วนร่วม   ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง    และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในเขตอำเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวลำภู    ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีผลการศึกษาปฏิบัติการดังนี้
                 ตอนที่ 1 จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น      นักศึกษา /  ผู้ใช้บริการ   45  คน    
ครูศูนย์การเรียนชุมชน / พนักงานราชการ  14   คน    และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    22  คนเป็น   ชาย  47  คน     หญิง 34  คน  อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  15  -  30  ปี   การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ  ปริญญาตรี    และส่วนใหญ่มีอาชีพ  เกษตรกรรม
               ตอนที่  2  ระดับความพึงพอใจของการปฏิบัติ  พบว่าระดับความพึงพอใจ                 ด้านที่ 1  กระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนและผู้เรียน ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง     มีค่าเฉลี่ย ( = 2.55 )  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( SD.= 0.73 )    
ด้านที่ 2   การบริการสื่อ   / วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง      มีค่าเฉลี่ย     ( = 2.60)     ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน       ( SD.= 0.79 ) 
ด้านที่ 3    การมีส่วนร่วมของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง       ครูผู้สอนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง     มีค่าเฉลี่ย ( = 2.57 )        ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD.= 0.82 )
 สรุปผลการดำเนินงานขั้นตอนที่  2                  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง   จัดการศึกษานอกโรงเรียน  ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ   2549    และพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอนากลาง    พัฒนาระบบข้อมูล  IT   สายสามัญ      จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ        จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยรายการวิทยุ   (รายการ พูดจาภาษา   กศน.)    ทางสถานีวิทยุ  FM 102.25     มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  2549  สรุปผลการดำเนินงานขั้นตอนที่  3                การศึกษาการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง     จังหวัดหนองบัวลำภู     เพื่อสนับสนุนการยกระดับการศึกษาประชาชนกำลังแรงงาน  ให้ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ประชาชนกำลังแรงงาน  อายุ 15 - 59 ปี   ต่อการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนของ   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนากลาง  ปีงบประมาณ  2549                       ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม             พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม    เป็นนักศึกษาสายสามัญ   ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน  100   คน  เป็น ชาย  50  คน     หญิง 50  คน  อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  21  -  30   ปี   การศึกษาระดับประถมศึกษา  3 คน   มัธยมศึกษาตอนต้น  59 คน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  38 คน    และส่วนใหญ่มีอาชีพ  เกษตรกรรม                ตอนที่  2  ระดับความพึงพอใจของการปฏิบัติ                กิจกรรมที่  1    การศึกษาสายสามัญ  ประถม   ม.ต้น   ม.ปลาย  พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย ( =  3.94 )     ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ( SD.= 0.74 )
                กิจกรรมที่  2    ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ   พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  จำนวน  77 คน   กลุ่ม กพอ. จำนวน  4  คน   กลุ่มคาราวานแก้จน  
9  คน  และกลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จำนวน  10  คน                  จากการศึกษาพบว่า    ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ    ภาพรวมอยู่ในระดับมาก       มีค่าเฉลี่ย ( =  3.76 )      ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( SD.= 0.72 )                กิจกรรมที่  3    การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =  3.72)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.= 0.85 )   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และการศึกษาครั้งต่อไป                    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ  จะดำเนินการพัฒนาความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ของครูศูนย์การเรียนชุมชน  ให้กับผู้รับบริการ และนักศึกษา ในการเรียนการสอน  มากกว่า  ทำการพบกลุ่ม    ทั้งนี้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจะต้องจัดหางบประมาณในการพัฒนา   ศูนย์การเรียนชุมชน  และงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้มากขึ้น และให้บุคลากรครูศูนย์การเรียนชุมชนร่วมงานกับองค์การปกครองท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบล  ที่ศูนย์การเรียนชุมชนตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ  องค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ๆ ให้มากขึ้น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อนเรียนรู้ ( ดำริห์ )

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษานอกโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 122394, เขียน: 27 Aug 2007 @ 14:07 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 14:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

พัชรินทร์ โง้วประดิษฐ
IP: xxx.68.106.56
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันนำไปใช้ในรูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นอย่างดี

พรพรรณ ทัพงาม
IP: xxx.158.165.44
เขียนเมื่อ 

สามารถนำข้อมูลมาปรับใช้ในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต งานบุคลากรงานบริหารงานทั่วไป บนสำนักงาน กศน.จังหวัดได้

นายธงชัย ชาวงค์ศรี
IP: xxx.68.106.32
เขียนเมื่อ 

เป็นการบริหารจัดศูนย์การเรียนชุมชนแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการนำไปสู่การบริหารจัดการในด้านจัดการศึกษาให้เกิดขึ้นตลอดชีวิตและมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีชีวิตได้อย่างเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงชุมชนได้อย่างเหมาะสม