สำนักงานเขตพื้นที่เข้มแข็ง

เข้มแข็ง
นโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาหัวหน้ากลุ่มเพื่อการรองรับการกระจายอำนาจ  

เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์

[email protected] . [email protected] .

…………………………….

 

                ตามเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติแห่งระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ.2547  มีนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นการกระจาอำนาจและจัดการศึกษาไปสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้  สร้างความตระหนัก สำนึกในคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิธีประชาธิปไตย  รวมทั้งมีมาตรการจัดระบบการกระจายอำนาจด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล งบประมาณ และการจัดการทั่วไป ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักในด้านการจัดการศึกษา

                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้จัด โครงการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มเพื่อการรองรับการกระจายอำนาจ  ขึ้น  โดยการนำหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั้ง 178 เขต  ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน จำนวน 1,480  คน เข้าร่วมอบรมสัมมนา ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2550  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

                การอบรมครั้งนี้ มีรูปแบบของการแบ่งกลุ่ม เพื่อให้เกิดกิจกรรมพัฒนาตามสายงาน องค์ความรู้ ทักษะ เทคนิค  วิธีการปฏิบัติงาน และแผนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน โดยจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ยังได้มีโอกาสได้รับความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มต่าง ๆ  ที่มีต่อการทำงานในรูปแบบเดิมๆ ในขณะที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถรองรับการกระจายอำนาจได้อย่างเป็นรูปธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนางานในแต่ละกลุ่มงานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

                ภาพความสำเร็จจากการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมกลุ่มเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นเวทีที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการทำงานของแต่ละ สพท. จนถึงส่วนกลางแล้ว ยังสามารถกำหนดแนวทางทำงานให้มีความสอดคล้องกัน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินงาน มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ส่งสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอำนาจเกิดเครือข่ายระหว่าง สพฐ. กับ สพท. และระหว่าง สพท. ดัวยกัน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการทำงานของทุกกลุ่มในพื้นที่เชื่อมโยงกับส่วนกลางได้อย่างเป็นระบบ                 โครงการ  โครงการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มเพื่อการรองรับการกระจายอำนาจ  ของ สพฐ.ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แล้ว ยังเป็นการสนองนดยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสะอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กล่าวว่า การกระจายอำนาจทางการศึกษาไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา จะมีผลสัมฤทธิ์ทางตจรงไปยังสถานศึกษา ซึ่งจะเกิดผลสำเร็จต่อนักเรียนโดยตรง......การประชุมครั้งนี้ ถือได้ว่า หัวหน้ากลุ่มซึ่งเป็นผู้บริหารระดับกลางสู่การปฏิบัติจะต้องส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nited2007

คำสำคัญ (Tags)#หัวหน้ากลุ่ม

หมายเลขบันทึก: 121379, เขียน: 22 Aug 2007 @ 21:12 (), แก้ไข: 26 May 2012 @ 06:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

จรรยา (จา) แก้วเซ่ง
IP: xxx.47.80.119
เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการที่ดี ที่จะทำให้หัวหน้ากลุ่มฯในสพท.ทุกคน สามารถวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติงานในกลุ่มได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งสพฐ.ควรจะดำเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ ซึ่งเปรียบเป็นแม่ทัพ นายกองของแต่ละกลุ่มให้สามารถนำทัพไปสู่ความมีชัยชนะโดยเฉพาะกองทัพของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลต่อไป ค่ะ