ความเป็นผู้นำของคน 9 ลักษณ์

การศึกษานพลักษณ์จะนำไปสู่การข้ามพ้น “กับดัก” ที่คนแต่ละลักษณ์มักจะทำโดยไม่รู้ตัว
 

เป็นที่รับรู้กันทั่วไปในแวดวงผู้ที่ศึกษานพลักษณ์ หรือ เอ็นเนียแกรม ในประเทศไทยว่า วิทยากรหรือใครก็ตามไม่มีสิทธิ์ที่จะระบุลักษณ์ให้ผู้อื่น แม้ว่าจะสนิทสนมกันหรือรู้จักกันมาดีเพียงใด  เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น .....

เพราะ นพลักษณ์เป็นศาสตร์ที่เน้นการสังเกตตนเอง ว่าแต่ละบุคคลมีพฤติกรรมต่างๆ เนื่องด้วยแรงจูงใจใดเป็นตัวผลักดัน ซึ่งจะสะท้อนถึงกิเลส ความคิดยึดติด การใส่ใจ และโลกทัศน์ของคนแต่ละลักษณ์ 

ดังนั้นบุคคลอื่นจะสังเกตได้เพียงพฤติกรรมที่แสดงออกภายนอกเท่านั้น ทั้งนี้มีแต่ตนเองเท่านั้นที่จะไตร่ตรองและย้อนนึกไปพิจารณาว่า อะไรเป็นแรงจูงใจที่แท้จริงในแต่ละพฤติกรรม

เมื่อผู้นั้นสังเกตและค้นพบแล้วว่าแบบแผน หรือกลไกการทำงานทางจิตของตนเองเป็นเช่นไร แล้วนำไปเทียบเคียงตามทฤษฎีนพลักษณ์  ก็จะสามารถระบุว่าตนเองเป็นลักษณ์ใด

การศึกษานพลักษณ์จะนำไปสู่การข้ามพ้น กับดัก ที่คนแต่ละลักษณ์มักจะทำโดยไม่รู้ตัว  และหลายครั้งสิ่งนั้นเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ทั้งกับตนเองและผู้อื่น ซึ่งประเด็นนี้ในแวดวงนพลักษณ์เรียกว่า การเติบโต  

นพลักษณ์เปรียบเสมือนแผนที่ชีวิต หรือแบบแผนกลไกทางจิตที่อธิบายความเป็นคนได้อย่างลึกซึ้งและซับซ้อน

ซึ่งเมื่อผู้ใดแกะร่องรอยการทำงาน หรือ กลไกทางจิตของตนเองออกในเบื้องต้นแล้ว มักจะนำไปสู่การไขความลับในสิ่งที่ตนเองเป็น รู้สึก และคิด แล้วตอบตนเองไม่ได้มาโดยตลอดได้อย่างแปลกประหลาด เพราะคนในลักษณ์เดียวกันมักจะมีแบบแผนซ้ำๆกัน

ศาสตร์นี้เป็นศาสตร์โบราณ และได้ถูกนำมาทดสอบกับคนจำนวนมากในยุคปัจจุบันแล้ว โดยนักจิตวิทยา และครูเอ็นเนียแกรมจำนวนมากในสหรัฐอเมริกา พบว่า แผนที่ชีวิต นี้ยังคงใช้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะเป็นคนที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ และอาชีพ

ในชีวิตการทำงาน เราสามารถพบคนทั้ง 9 ลักษณ์ ที่เป็นบุคคลระดับบริหาร หรือเป็นผู้นำองค์กร ซึ่งก็จะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไปตามลักษณ์ของตน เพราะมีแรงจูงใจแตกต่างกัน

บุคลิกภาพอาจจะดูคล้ายกันมากในบางลักษณ์ ประกอบกับการที่ผู้นำทั้งหลายผ่านประสบการณ์ชีวิตที่จะปรับปรุงตนเอง พัฒนาตนเอง และเลือกใช้เครื่องมือ หรือเทคนิคการบริหารงานที่คล้ายกัน

ข้อเขียนนี้จะชี้ให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของแต่ละลักษณ์ โดยพิจารณาจากแรงขับที่สำคัญคือ กิเลส และความคิดยึดติดประจำลักษณ์ เป็นหลัก โดยจะเปรียบเทียบให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน ของภาวะผู้นำของคนแต่ละลักษณ์ และเปรียบเทียบระหว่างลักษณ์เดียวกันที่ รู้ตัว และ ไม่รู้ตัว

การ รู้ตัว ในที่นี้หมายถึง มีความไวในการสังเกต หรือ ตรวจจับ รับรู้การขับเคลื่อนของกิเลส และความคิดยึดติดประจำลักษณ์ แล้วสามารถข้ามพ้น หรือเท่าทันมัน ไม่ปล่อยให้ตัวเองมีพฤติกรรมไปรับใช้กิเลส หรือ ความคิดยึดติด และกระทำพฤติกรรมต่างๆ ไปตามความใส่ใจประจำลักษณ์ของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ ญาณทัศนะ (Holy Idea)” และ คุณธรรม (Holy Virture)” ประจำลักษณ์

ญาณทัศนะ คือ การหยั่งรู้ได้เองถึงปัญหาลึกซึ้งบางประการ ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยความคิด วิเคราะห์

ส่วน คุณธรรม คือ การตอบสนองโดยอัตโนมัติซึ่งไม่ถูกกำหนดด้วยความชอบ หรือไม่ชอบส่วนตัว

ความเป็นผู้นำของคน 9 ลักษณ์ มักจะพบคุณค่าประจำลักษณ์ดังนี้ 

ลักษณ์หนึ่ง

อุทิศตัวให้กับการทำคุณประโยชน์ เมื่อเชื่อมั่นในความถูกต้องของสิ่งใด หรือเชื่อในความตั้งใจดีของผู้ร่วมงานก็จะทำงานเพื่อความพอใจในความสำเร็จของงานนั้นเอง ไม่ใช่เพื่อความมั่นคง หรืออำนาจแห่งตน

ลักษณ์สอง

ให้กำลังใจ ช่วยเหลือ สนับสนุน ทำให้คนอื่นมีความรู้สึกดีๆกับเขา สามารถดึงเอาคุณสมบัติด้านดีในตัวคนอื่นออกมา และสามารถใช้ความกระตือรือร้นของตนเพื่อเปลี่ยนแปลงเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

ลักษณ์สาม

มีความกระตือรือร้นอย่างมากกับงานและเป้าหมายต่างๆในอนาคต เมื่อประกอบกับความสามารถพิเศษในการทำงานหนัก คนสามที่เป็นแบบอย่างที่ดี จึงสามารถปลุกเร้าคนอื่นให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศได้

ลักษณ์สี่

สร้างบรรยากาศในองค์กรได้ดี เหมาะเป็นพิเศษที่จะทำงานกับคนที่ประสบวิกฤติ หรือความเศร้าโศก มีความอดทนเป็นพิเศษที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้ผ่านพ้นสภาวะวิกฤติทางอารมณ์

ลักษณ์ห้า

บริหารด้วยความรู้ ให้ความสำคัญกับข้อมูลและเหตุผล ความสามารถในการลดความข้องเกี่ยวกับอารมณ์ทำให้สามารถช่วยเหลือคนอื่นที่กำลังเครียดได้ การไม่ยึดติดกับอารมณ์นี้ยังทำให้ตัดสินใจได้ดี เพราะสามารถคิดได้อย่างชัดเจนแม้อยู่ภายใต้ภาวะกดดัน

ลักษณ์หก

บริหารด้วยความรอบคอบ ป้องกันไว้ก่อน ถือเป็นภาระหน้าที่ ในการทำเพื่อคนเสียเปรียบ สามารถเสียสละตนเองเพื่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้อื่น สามารถทำงานที่ไม่ต้องมีการยอมรับจากสังคม เพราะไม่ค่อยยึดติดกับความต้องการความสำเร็จที่เห็นผลทันที

ลักษณ์เจ็ด

สร้างสรรค์ ยึดหยุ่น เต็มไปด้วยทางเลือก สามารถเข้าหาผู้คนเพื่อดึงแนวคิดใหม่ออกมา เป็นนักสร้างเครือข่ายและนักระดมสมองชั้นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงริเริ่มโครงการ ชอบทดลองและเชื่อมโยงหลักการส่วนตัวเข้ากับแนวคิดใหม่

ลักษณ์แปด

มีพรสวรรค์ที่จะผลักดันงานใหญ่ๆ ให้เดินหน้าได้อย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างของผู้นำที่อุทิศตนในการต่อสู้กับอุปสรรค และกล้าทำสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็ว

ลักษณ์เก้า

สนับสนุนคนอื่นได้อย่างแน่วแน่ และเต็มที่ เพราะไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวให้ต้องพะวงหรือรู้สึกขัดแย้ง ต้องการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งต่างๆ เพื่อรักษาความสงบสุขมากกว่าที่จะต้องการให้อะไรเป็นไปตามที่ตัวเองคิด
         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ "นพลักษณ์"

คำสำคัญ (Tags)#leadership#ภาวะผู้นำ#นพลักษณ์#transformation#enneagram#จิตวิทยาประยุกต์#การตระหนักรู้ในตน#การรู้จักตนเอง กับการบริหาร

หมายเลขบันทึก: 121322, เขียน: 22 Aug 2007 @ 16:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)