1.คำอธิบายแต่ละขั้นตอน
2.รายละเอียด Competency 3.แบบประเมิน Competency