ราชสีห์ คชสีห์ บัวแก้ว กับ มข. (4)

พูดจาภาษาเดียวกัน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การทำงานร่วมกันระหว่าง 4 หน่วยงานนี้ หากย้อนกลับไปในช่วงเริ่มแรกพบว่า  ต่างฝ่ายต่างมีวัฒนธรรมการทำงานของตนเอง  ทำให้รู้สึกอึดอัดและไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน แต่เมื่อร่วมทำงานด้วยกันโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ต่างก็ปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกันได้ ดังนั้นในช่วงแรกการประชุมจึงใช้เวลาและพิธีการมาก ต่างกับในช่วงหลังที่พูดจาภาษาเดียวกันมากขึ้น ในการนี้ต้องให้เครดิตแก่ ผอ.ปรียา  ปาลิโพธิ์ และคณะ จากกระทรวงมหาดไทย ท่านทูตวิทวัส  ศรีวิหค และคณะ จากกระทรวงการต่างประเทศ ท่านรองพิมล รัตนพิทักษ์ และคณะ จาก ก.พ.ร. และทีมนักวิชาการจากสถาบันยุทธศาสตร์ ที่ร่วมแรงร่วมใจ กันทำงาน จนสามารถขับเคลื่อนประเด็นขับเคลื่อนการทำงานยุทธศาสตร์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูตไทยได้สำเร็จในระดับหนึ่ง สิ่งที่ท้าทายต่อไปคือ จะสามารถทำให้กลไกนี้ขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์อย่างจริงจังได้อย่างไร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา บรรยากาศการประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)