วารสารที่น่าอ่าน

ห้องสมุดสถาบันธัญญารักษ์

      ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ความรู้ใหม่ๆได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ วารสารและนิตยสาร เพราะว่าเนื้อหาให้ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์

     วารสาร หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีวาระเวลาในการออกที่แน่นอนอาจเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ราย ๒ เดือน ราย ๓ เดือน ราย ๖ เดือน หรือรายปี

ประเภทของวารสาร
     1. วารสารวิชาการ เป็นวารสารที่รวบรวมบทความทางด้านวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาก็ได้ เช่น วารสารหมอชาวบ้าน วารสารศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีวารสารประเภทเสนอข่าวเชิงวิจารณ์ ซึ่งเป็นวารสารที่มีทั้งข่าว บทความ สารคดี บันเทิงคดี ในบทความผู้เขียนจะแทรกความคิดเห็นหรือ คำวิจารณ์ไว้ด้วย ผู้อ่านจะได้รับทั้งความรู้และความบันเทิง เช่น สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ มติชนสุดสัปดาห์ ฯลฯ
     2. วารสารทั่วไป เป็นวารสารที่มุ่งให้ความบันเทิงเป็นหลักหรืออาจเรียกว่า นิตยสาร ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็น นวนิยาย เรื่องสั้น อาจแทรกบทความ เกร็ดความรู้เบ็ดเตล็ด สรุปเป็นข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ

วารสาร นิยสาร ที่งานวิทยบริการ บอกรับมีดังรายการต่อไปนี้

1.เทคโนโลยี Quality

2.ใกล้หมอ

3.ชีวจิต

4.คลินิค

5.สารศิริราช

6.Winmag

7. She’s smart

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยบริการ สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)