สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2550

การทำงานในบ้านหลังนี้

ดิฉัน เริ่มทำงานที่คณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ งานห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคนิคการแพทย์ รวมแล้วเป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน ค่ะ หน้าที่ที่รับผิดชอบ ตาม Job Description มีดังนี้ค่ะ

1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่เป็นงานประจำในช่วงระยะเวลาของการประเมินผลการ

  

หน้าที่หลัก

·       สอนทบทวนและสอนภาคปฏิบัติการในรายวิชาเคมีคลินิก1 ,  รายวิชาการตรวจวิเคราะห์ยาและสารพิษ,  รายวิชาโลหิตวิทยา1,  รายวิชาเทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา  แก่นิสิตตามวัน  เวลา  และวิธีการที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมาย

·       เป็นผู้ช่วยวิจัยแก่อาจารย์  โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา

·       จัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์  และอุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติการแก่นิสิตตามวัน  เวลา  และวิธีการที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมาย

·       บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์  เพื่อเตรียมการสอนแก่อาจารย์  และจัดเก็บรักษาให้ปลอดภัยหลังการใช้  และส่งซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ชำรุด  ตามแนวปฏิบัติของคณะ

·       ประสานงานเบิก จ่าย  วัสดุทุกประเภท  จัดทำบัญชีทะเบียนคุมวัสดุของศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  โดยประสานกับอาจารย์และงานพัสดุของคณะ

·       ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ในโครงการที่เกี่ยวกับสาขาวิชา  ร่วมกับ  Mobile  Unit  ของมหาวิทยาลัย  เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของคณะ

·       ดูแลอาคารและสถานที่ในห้องปฏิบัติการของภาควิชา  ให้มีความปลอดภัยในด้านทรัพย์สิน  ตามแนวปฏิบัติของคณะ  และช่วยงานในภาควิชาในการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้ตรงตามมาตรฐานของสาขาวิชาที่รับผิดชอบ  

·       ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในโครงการต่าง ๆ  ตามที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย

·       เป็นเลานุการในคณะกรรมการหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ของคณะ จัดทำสรุปรายงานผู้มาเข้ารับบริการประจำเดือน นำเสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ งานวิจัย ของมหาวิทยาลัย

·       ติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานบริการวิชาการทั้งหมดของคณะ เพื่อสรุปจำนวนกิจกรรม/โครงการ ตามรอบปีการศึกษาและตามปีงบประมาณ ส่งงานประกันคุณภาพของคณะ สำหรับจัดทำ SAR และรายงานประจำปี ภายในเดือนพฤษภาคม  

หน้าที่รอง

·       ช่วยดำเนินงานกิจกรรม  5  ส.

·       ช่วยดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน

·       งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย  

2.  ผลสำเร็จของงานหรือความก้าวหน้าของงานตามข้อ 1 ในช่วงระยะเวลาของการประเมิน 

  ·       การสอนทบทวนและสอนภาคปฏิบัติการแก่นิสิต ตามวัน เวลา และวิธีการถูกต้องเป็นไปตามที่อาจารย์มอบหมาย

·       สามารถจัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติการแก่นิสิต ตามวัน เวลา และวิธีการถูกต้องเป็นไปตามที่อาจารย์มอบหมาย  

·       อาจารย์สามารถใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้ทันทีที่เริ่มสอนและมีการจัดเก็บรักษาให้ปลอดภัยหลังจากการใช้ และส่งซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ชำรุดตามแนวปฏิบัติของคณะ

·       สามารถให้ข้อมูลด้านครุภัณฑ์เพื่อให้บริการการสอนแก่อาจารย์ ประสานงานบริการ ยืม-คืน ครุภัณฑ์ ตามแนวปฏิบัติของคณะ และส่งซ่อมครุภัณฑ์ที่ชำรุด ตามแนวปฏิบัติของคณะ

·       ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในโครงการ Mobile unit ของมหาวิทยาลัย เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งสรุปรายงานจำนวนผู้เข้ารับบริการแต่ละเดือนที่ออกให้บริการ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ฯ ผ่าน Blog ดังนี้

o      Mobile unit 10/2549     โรงเรียนบ้านวังไคร้ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

o      Mobile unit 11/2549      โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

o      Mobile unit 12/2549      โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

o      Mobile unit 1/2550      โรงเรียนวัดแม่เฉย ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

o      Mobile unit 2/2550      โรงเรียนบ้านระวิง ตำบลระวิง อำเภอเมือง จังหวัดเพรชบูรณ์

o      Mobile unit 3/2550      โรงเรียนชุมชนบ้านหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

o      Mobile unit 4/2550      โรงเรียนบ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

o      Mobile unit 5/2550      โรงเรียนบ้านนายาง ตำบลนายอินทร์ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

o      Mobile unit 6/2550      โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

o      Mobile unit 7/2550      โรงเรียนบ้านนายาง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

·       เป็นเลขานุการในคณะกรรมการหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ของคณะ จัดทำสรุปรายงานผู้มารับบริการประจำเดือน นำเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยบริการเคลื่อนที่ งานวิจัย ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Blog เป็นประจำทุกเดือน

·       มีข้อมูลการดำเนินงาน งานบริการวิชาการทั้งหมดของคณะ ที่สรุปจำนวนกิจกรรม/โครงการ ตามรอบปีการศึกษาและตามปีงบประมาณ ส่งงานประกันคุณภาพของคณะอย่างสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด

·       ดูแลอาคารสถานที่ในห้องปฏิบัติการของภาควิชา

3.  นอกเหนือจากงานประจำที่ระบุไว้ในข้อ 1

3.1  งานบริการแก่หน่วยงานอื่น เช่น รับเชิญเป็นพิธีกร วิทยากรหรืออื่น ๆ (ระบุชื่อหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย )

         -

3.2  คณะกรรมการ/คณะทำงาน

     ·       กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคมและลงทะเบียน โครงการกีฬาแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2549

     ·      กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฐมพยาบาล โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2550

    ·      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายบริการทางด้านสุขภาพและวิชาการ โครงการ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยประจำปี

    ·      กรรมการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารเพื่อการจัดการอย่างเป็นระบบ Point of Care Testing”

3.3 งานอื่น ๆและงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ  เช่นกรรมการคุมสอบ การไปร่วมงานกับคณะวิจัย เป็นต้น

    ·       กรรมการควบคุมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต/นักศึกษา( Admission) ประจำปีการศึกษา 2550 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

3.4  ผลงานดีเด่นและรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ (ระบุชื่อรางวัล/ผลงาน/แหล่งที่มอบ)

    ·       รางวัลบุคลากรที่มีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการออกให้บริการผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่านต่อไป / หน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน AHS "Mobile Unit"

คำสำคัญ (Tags)#ภาระงาน#คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเลขบันทึก: 119821, เขียน: 15 Aug 2007 @ 18:20 (), แก้ไข: 25 May 2012 @ 01:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)