ผู้เข้าประชุม            

     1.ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง                     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ประธาน

     2.ผศ.วิเชียร ศรีพระจันทร์                      ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการ  

     3.ผศ.ดร.เอมอร กฤษณะรังสรรค์             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

     4.รศ.ดร.กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ               ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

เริ่มประชุม   เวลา 13.30 น.

        ประธานกล่าวเปิดโดยแจ้งว่าในปีใหม่นี้ที่ดูแลซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ ซึ่งต่อไปคงต้องมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อการประสานงานและร่วมมือกัน  ในวันนี้ขอหารือในการตั้งชื่อห้องประชุม ซึ่งในห้องประชุมนี้จะใช้เป็นการประชุมประสานงานระหว่างหน่วยงาน ที่ประชุมสรุปให้ใช้ชื่อ ศรีจุฑาภา 1  หลังจากนั้นประธานขอเปิดวาระการประชุมดังนี้

วาระที่1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ


1.1 การประชุมฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย

ประเด็นที่แจ้ง        -ขอให้หัวหน้าหน่วยงานเข้าประชุม    
                         -นำเรื่องเข้าแจ้งเพื่อขอความร่วมมือ-ประสานงาน

สรุปมติ ที่ประชุมสรุปว่าในการประชุมผู้บริหารขอให้ผู้บริหารหรือผู้แทนหน่วยงานพิเศษเข้าร่วมประชุมทุกครั้งรับทราบนโยบาย รายงานผลการดำเนินงาน ประสานภารกิจ ประชาสัมพันธ์หรือขอความร่วมมือ  

           หากไม่สะดวกในการเข้าประชุมก็ควรมอบหมายหัวหน้าสำนักงานหรือนักวิชาการเข้าร่วมประชุม


1.2 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือน
ประเด็นที่แจ้ง 
     -จัดการประชุมประจำเดือน 
                       -กำหนดวันประชุม

สรุปมติ ที่ประชุมขอให้หน่วยงานจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยเดือนละครั้งเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและรายงานการเงินประจำเดือน และพิจารณาให้ความเห็นของเรื่องต่างๆก่อนดำเนินการรวมทั้งขอข้อเสนอแนะการปฏิบัตงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ

          ขอให้หน่วยงานจัดทำตารางการประชุมทั้งปีเพื่อการวางแผนของผู้ทรงคุณวุฒิและสามารถมาประชุมได้ทุกครั้ง

1.3 การแต่งตั้งผู้อำนวยการของหน่วยงาน

ประเด็นที่แจ้ง      -คำสั่งแต่งตั้ง
                       -สัญญาจ้าง

สรุปมติ  ขณะนี้คำสั่งแต่งตั้ง ผอ.วิทยาลัยนานาชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย ส่วนผอ.วิทยาลัยการจัดการกำลังดำเนินการ

             เรื่องสัญญาจ้างผอ.วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการแล้ว รอเสนอท่านอธิการบดีลงนาม  ในส่วนสัญญาจ้างของผอ.วิทยาลัยนานาชาติกำลังจัดทำตัวชี้วัด คาดว่าจะเสนอได้ในเร็ว วัน

1.4 การพัฒนาระบบงาน

ประเด็นที่แจ้ง      -ประกาศโครงสร้างหน่วยงาน
                       -ประกาศกรอบอัตรากำลัง ปริมาณงานและค่าตอบแทน

                       -สัญญาจ้างพนักงาน
                       -ประกาศแนววิธีปฏิบัติงาน
                       -SOPของงาน

สรุปมติ ที่ประชุมขอให้หน่วยงานพัฒนาระบบงานเละเสนอให้สำนักกฎหมายตรวจสอบก่อนเสนอ อธิการบดีลงนาม เพื่อการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

           ที่ประชุมของให้ใช้แบบฟอร์มการเขียนภาระงานของพนักงานที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ ไปเก็บปริมาณงานวันต่อวันในช่วง 2-3 เดือนและเฉลี่ยปริมาณของภาระงานต่อปีได้ เพื่อกำหนดภาระงานของบุคลากร จำนวนตำแหน่งและอัตราให้มีความชัดเจน สะดวกต่อการประเมินและจัดค่าตอบแทน

            ในส่วนของการเขียนกรอบอัตรากำลังการประเมินพนักงานเพื่อกำหนดอัตราค่าตอบแทนและเพิ่มค่าตอบแทน ที่ประชุมมอบให้ ผศ.วิเชียร  ศรีพระจันทร์  ดำเนินการติดต่อวิทยากรมาให้ความรู้เพื่อดำเนินการต่อไป

1.5 การพัฒนาสถานที่

ประเด็นที่แจ้ง       -ที่ดำเนินการแล้ว
                        -ที่กำลังดำเนินการใหม่

สรุปมติ  ที่ประชุมสรุปว่าขณะนี้ ชั้น 1-2 ดำเนินการเสร็จแล้ว รองอธิการบดีได้มอบให้ ผอ.กองกลางสรุปงบประมาณมาเสนอเพื่อนำงบที่เหลือมาจัดทำเรื่องที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วนมากขึ้น

            มอบ ผอ.วิเขียร ศรีพระจันทร์เร่งรัดการเขียนแบบก่อสร้างชั้น 3 ให้ดำเนินการได้ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อให้สามารถใช้ห้องเรียนบนชั้น3 ได้ทันในภาคเรียนฤดูร้อนนี้ 

1.6 แผนงานหน่วยงาน
ประเด็นที่แจ้ง      -SAR ของปี 2548
                       -รายงานประจำปี
2548
                       -แผนงบประมาณปี
2550

สรุปมติ  ที่ประชุมขอให้หน่วยงานดำเนินการทำ SAR ปี 2547 และรายงานของหน่วยงานประจำปี 2548  เพือเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

            ส่วนงบประมาณปี 2550 ที่ประชุมมีความเห็ฯว่าต้องรอยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนจากมหาวิทยาลัยก่อน 
             ที่ประชุมเห็นว่า การทำแผนของมหาวิทยาลัยต้องเร่งรัดมากในเรื่องเวลา ทำให้ไม่สามารถทำแผนได้อย่างรัดกุม จึงขอ

1.7 แผนยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นที่แจ้ง       -ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
                         -ตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน

 สรุปมติ  ที่ประชุมขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน โดยนำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  อาทิเช่น วิทยาลัยนานาชาติก็เน้นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ  บัณฑิตวิทยาลัยเน้นทางด้านการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หรือวิทยาลัยการจัดการก็มุ่งเน้นเรื่องการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

              ทั้งนี้ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติภารกิจครบทั้งด้านการสอน วิจัยและบริการทางวิชาการ รวมทั้งการพัฒนานักศึกษา


วาระที่2 รับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี-วาระที่3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1
รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการ

3.2 รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ

3.3 รายงานผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย

3.4 รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 

สรุปมติ  ที่ประชุมขอให้นำเข้าประชุมครั้งหน้า


วาระที่4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การบริหารจัดการห้องบริการสื่อสนเทศ
ประเด็นที่แจ้ง        -จัดหาสื่อสารสนเทศ 
                         -จัดงบประมาณ
                         -จัดบุคลากร 

                         -จัดบริการ      

สรุปมติ  ผอ.วิทยาลัยนานาชาติจัดหาบุคคลมาปฏิบัติเป็นบรรณรักษณ์ห้องสืบค้น ในเวลาทำการ ส่วนการบริการนอกเวลาและเสาร์อาทิตย์ให้ก็ให้หน่วยงานจัดหานักศึกษาช่วยงานมาดำเนินการเอง

             ส่วนค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยงานทั้งสามต้องรับผิดชอบเอง โดยหักค่าจ้างเจ้าหน้าที่ออกและนำค่าเช่าส่วนที่เหลือมาแบ่งเฉลี่ยเท่าๆกัน     

              ประธาน แจ้งว่าจะนำเรื่องการรื้อป้อมยามเสนออธิการบดีเพื่อดำเนินการจัดทำศูนย์ถ่ายเอกสารและโรเนียว


4.2 แผนการรับนักศึกษาใหม่
ประเด็นที่แจ้ง       -แผนการตลาด 
                        -แผนการเรียน

สรุปมติ  ที่ประชุม ขอให้หน่วยงานพิเศษจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้ขอให้ติดต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อนักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

            ขอให้หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนเสนอแผนการเรียนการสอนโดยเร็วเพื่อติดต่อผู้สอนและเสนอศักยภาพอนุมัติต่อสภาวิชาการ(ถ้ามี)


วาระที่5  เรื่องอื่นๆ
5.1
วารสารของหน่วยงานพิเศษ

5.2 website
ของหน่วยงาน

5.3
การนำเรื่องรายงานสภามหาวิทยาลัย

5.4
กำหนดวันประชุมของหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือน

5.5 (ถ้ามี)
                      -------------

สรุปมติ ที่ประชุมขอให้ยกวาระที่ 5 นำเข้าประชุมครั้งต่อไป และในส่วนของการจัดประชุมของหัวหน้าหน่วยงานพิเศษ จะดำเนินการจัดประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง