แนะนำหน่วยงาน

ส่วนกิจการพิเศษ มหาววิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
o สำนักงานส่วนกิจการพิเศษ
ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 O บัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.เอมอร กฤษณะรังสรรค์
คณบดี
O วิทยาลัยการจัดการ
ผศ.ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์
ผู้อำนวยการ
 O วิทยาลัยนานาชาติ
รศ.ดร.กัณฑาฑิพย์
อำนวยการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่วนกิจการพิเศษ - มรภ.สวนสุนันทาความเห็น (0)