วาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่1/2549

วันพุธที่ 11 มกราคม 2549 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีจุฑาภา1 อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1
 


วาระที่1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การประชุมฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย
-ขอให้หัวหน้าหน่วยงานเข้าประชุม/เอกสาร
-นำเรื่องเข้าแจ้ง ขอความร่วมมือ-ประสานงาน

1.2 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือน

-จัดการประชุมประจำเดือน
-กำหนดวันประชุม


1.3 การแต่งตั้งผู้อำนวยการของหน่วยงาน

-คำสั่งแต่งตั้ง
-สัญญาจ้าง


1.4 การพัฒนาระบบงาน

-ประกาศโครงสร้างหน่วยงาน
-ประกาศกรอบอัตรากำลัง ปริมาณงานและค่าตอบแทน

-สัญญาจ้างพนักงาน
-ประกาศแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
-SOPของงาน

1.5 การพัฒนาสถานที่

-ที่ดำเนินการแล้ว
-ที่กำลังดำเนินการใหม่

1.6 แผนงานหน่วยงาน

-SAR ของปี 2548
-รายงานประจำปี
2548
-แผนงบประมาณปี
2550

1.7 แผนยุทธศาสตร์ 

 -ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ

 -ตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน
 


วาระที่2 รับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี-
วาระที่3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1
รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการ

3.2 รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ

3.3 รายงานผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย

3.4 รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ วาระที่4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การบริหารจัดการห้องบริการสื่อสนเทศ

           -จัดหาสื่อสารสนเทศ 
           -จัดงบประมาณ

           -จัดบุคลากร

            -จัดบริการ
      
4.2 แผนการรับนักศึกษาใหม่

           -แผนการตลาด 

           -แผนการเรียน


 

วาระที่5
  เรื่องอื่นๆ
5.1
วารสารของหน่วยงานพิเศษ

5.2 website
ของหน่วยงาน

5.3
การนำเรื่องรายงานสภามหาวิทยาลัย

5.4
กำหนดวันประชุมของหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือน

5.5 (ถ้ามี)
                      -------------

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่วนกิจการพิเศษ - มรภ.สวนสุนันทาความเห็น (0)