นายประกร์อป ชาญสมาธิ

ทศพร

เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า

.ข้าพเจ้าชื่อ นาย ประกอร์ป  นามสกุล  ชาสมาธิ     

เกิดวัน  พุธ….ที่11.… เดือน ..มีนาคม…....  2502 ...       

    ส่วนสูง ….165…. ซม. น้ำหนัก 75 กิโลกรัม  

 หมู่โลหิต     บี……..             โรคประจำตัว   (    )  ไม่มี  

(    /  )  มี  คือ เบาหวาน……………………………………

. ปัจจุบันข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่  420 หมู่ที่ 7.     

       ตำบล  บ้านโคก ……อำเภอ  โคกโพธิ์ไชย ……

จังหวัด   ขอนแก่น……......  โทรศัพท์บ้าน  043-216027…………….

  มือถือ  0811845404……………………….            

 อีเมล์  [email protected]  .com……………….            

ภูมิลำเนาเดิม …48  หมู่ 1 บ้านข่อยสูง  ต.ข่อยสูง อ.ตรอน 

จ.อุตรดิตถ์

.  บิดาข้าพเจ้าชื่อ  นายกล่อม      ชาญสมาธิ..

อาชีพ  ข้าราชการบนาญ……………            

 มารดาช้าพเจ้าชื่อ    นางพวง         ชาญสมาธิ        

 อาชีพ   แม่บ้าน………..

. ข้าพเจ้ามีพี่น้องรวมทั้งตัวข้าพเจ้ารวม  ……8……คน  ข้าพเจ้าเป็นคนที่  ….6……

.   สถานภาพทางครอบครัว    (     )  โสก       (   /  )  สมรส     คู่สมรสชื่อนางวิชชุดา

อาชีพ  แม่บ้าน               (     )  หย่า        มีบุตรจำนวน1…..คน ชาย……คน              หญิง 1….คน

.   เมื่อมีปัญหาในชีวิตข้าพเจ้าปรึกษา    ภรรยา

.         ข้าพเจ้าจบการศึกษา   (  /   ) .ปลาย   (    )  ปวช. (   ) ปวส.  (   )  ปวท.  จาก ………..

.    ข้าพเจ้าคิดว่าสติปัญญาของข้าพเจ้าอยู่ในระดับ   (    )  ฉลาดมาก   (   )  ปานกลาง   (   )  น้อย

.         ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเป็นคนขยัน   

(    ) มาก    (  / )  ปานกลาง    (    )   น้อย

๑๐ .      ข้าพเจ้าคิดว่าสุขภาพโดยทั่วไปของข้าพเจ้า   (   )  ดีมาก  ( /)  ดี    (     )  ปานกลาง  (    ) ไม่ค่อยดี

๑๑ . ข้าพเจ้ามีความสนใจศึกษาค้นคว้าหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องหรือวิชา

บริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น………             รองลงไปคือเรื่องหรือวิชา…………………………………………………………………………..

๑๒ . ข้าพเจ้าเคยทำงานมาแล้ว  ดังนี้  (ทั้งงานอาชีพและงานส่วนตัว  เรียงตามลำดับก่อนหลัง)            

เคยรับราชการทหารมาแล้ว ข้าพเจ้ามียศ จ.ส.อ.

        เคยทำงานอยู่ประเทศญี่ปุ่น   2 ปี   …………             

มีโรงงานเป็นของตัวเอง ชื่อ โรงงานประกอร์ปเฟอร์นิเจอร์ และ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง…………              ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ต.บ้านโคก

อ.โคกโพธิ์ไชยจ. ขอนแก่น………..................             

  ๑๓.ปัจจุบันข้าพเจ้าทำงานอยู่ที่ เทศบาล

ตำบลบ้านโคก  ต.บ้านโคก  อ.โคกโพธิ์ไชย 

จ.ขอนแก่น             ตำแหน่ง        นายกเทศมนตรี    ………          ลักษณะงาน  บริหาร………………………………………………………………………………… ๑๔ .      กิจกรรมทางสังคมที่ข้าพเจ้าเคยร่วมหรือร่วมอยู่  รวมทั้งการเป็นสมาชิกชมรม  สมาคม  มีดังนี้             กระผมเคยสร้างศาลาพักศพ  กระผมได้ทำกิจกรรมรว่มกับชาวบ้าน พัฒนา วัด และโรงเรียน……………             …………………………………………………………………………………………………….             …………………………………………………………………………………………………… ๑๕ .      ลักษณะงานที่ข้าพเจ้าชอบมากกว่า  (เลือกได้บรรทัดละคำตอบ)             (     )  งานวิชาการ                                  (     )   งานปฏิบัติการ             (     )  ทำงานคนเดียว                             (   /  )   ทำงานเป็นกลุ่ม          (     ) งานที่ทำตลอดอย่างต่อเนื่อง            (     )  งานโครงการระยะสั้นที่มีระยะเวลาสิ้นสุด

๑๖ .      ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อน ๆ มักมองข้าพเจ้าเป็นคนประเภท (เลือกตอบได้หลายข้อ)

  (   /  )  โกรธง่ายหายเร็ว      (     )  หัวรุนแรง              (     ) เรียบร้อย               (     ) เข้มแข็ง             (   /  )  ใจน้อยบางครั้ง                

(     )  ชอบคุยถึงตัวเอง    (   /  )  ขี้เกรงใจ         (      ) คิดลึกซึ้ง             (   / )  เข้ากับคนง่าย   (     ) ไม่ชอบเสี่ยง 

 (      )  ชอบทำอะไรคนเดียว            

อื่น ๆ …………………………………………………………………………………………..

๑๗ .      บุคคลในชุมชนหรือสังคมที่ข้าพเจ้ายึดถือเป็นแบบอย่าง คือ    หลวงตา…………….................             เพราะ   ยึดในศิลธรรม….…………….

๑๘ .      ความใฝ่ฝันในชีวิตของข้าพเจ้า  คือ   อยากให้สุขภาพดี  ครอบครัวและลูกมีความสุข……..……….             …………………………………………………………………………………………………..             …………………………………………………………………………………………………..

๑๙ .      ข้าพเจ้าคิดว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ความใฝ่ฝันของข้าพเจ้าบรรลุความสำเร็จ  คือ            

  ออกกำลังกายทุกวัน  และทำงานหาเงินเพื่อครอบครัวและวางแผนให้ความครัว

๒๐ .      ข้าพเจ้าตัดสินใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  เพราะ             ต้องการความรู้เพิ่มเติม จะได้นำไปใช้ในการทำงานของข้าพเจ้า……..………………………………             ………………………………………………………………………………………………             ………………………………………………………………………………………………..    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โคกนคร ศูนย์การเรียนรู้ แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

คำสำคัญ (Tags)#นักศึกษาโครงการมหาลัยชีวิต

หมายเลขบันทึก: 119223, เขียน: 13 Aug 2007 @ 14:12 (), แก้ไข: 04 May 2012 @ 20:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)