ระบบการสอนที่ดี

ครูคือผู้กำกับการสอนมือโปร

การวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ

ดิฉันเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงา ก่อนหน้าที่ดิฉันจะได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบการสอนจากการไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน  ดิฉันทำหน้าที่เป็นครูผู้สั่งการให้นักเรียนปฏิบัติตามที่ต้องการ แต่ผลก็ปรากฏ     การสอนแบบสั่งการ ไม่ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยังทำให้นักเรียนเครียด  ไม่ชอบเรียนวิชานี้มากขึ้น และไม่ชอบผู้สอนมากขึ้น ดิฉันจึงเปลี่ยนวิธีสอน โดยทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแล โดยเปรียบเทียบกับหน้าที่ของผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์   ก็พบว่า

1.ต้องรู้จักวิชา/เรื่องที่จะสอน เพื่อการกำหนดโครงสร้างได้

2. ต้องรู้จักนักเรียนที่จะสอน เรียนเก่งหรือไม่ ชอบเรียนหรือไม่   ชอบเรียนวิธีไหน   ทำไมไม่ชอบ    นักเรียนต้องการให้ครูช่วยเหลืออย่างไร

3. ต้องนำข้อมูลที่ได้มาวางแผน เช่น นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนที่ผ่านมาค่อนข้างต่ำ ,ทำโจทย์การคิดวิเคราะห์ไม่ได้ต้องการเรียนรู้แบบกลุ่ม และชั่วโมงสอนตามโครงสร้างที่วางไว้ไม่เพียงพอ  ครูก็ต้องออกแบบการสอนที่สอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้ เช่นการคิดวิเคราะห์ตามวิธีของโพลยา จัดให้นักเรียนได้เรียนแบบกลุ่มคละความสามารถ และผลิตบทเรียนสำเร็จรูปให้นักเรียนนำไปฝึกต่อที่บ้านหลังจากใช้กระบวนการกลุ่มแล้ว

4.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ควบคู่กับบทเรียนสำเร็จรูปให้นักเรียนได้เรียนตามลำดับเนื้อหา ความยากง่าย ให้โอกาสซักถามและเสริมแรงทางบวกอย่างต่อเนื่อง

5.มีการประเมินผลการใช้แผนการเรียนรู้และผลการใช้สื่อเมื่อพบว่านักเรียนไม่ผ่านก็ปรับเปลี่ยนวิธีการอย่ายึดติดแบบเดียวเพราะผู้กำกับต้องรู้จักยืดหยุ่น  และเมื่อมีนักเรียนไม่เข้าใจหรือไม่ผ่านการทดสอบ ต้องสอนเสริม ด้วยวิธีการที่เหมาะสม  ถ้าทำได้เช่นนี้ ครูก็คือผู้กำกับมือโปร เพราะรู้ทุกอย่างก่อนที่ทำงาน จริงไหมคะ

ถ้าทำได้เช่นนี้ครูก็

อย่างไร

4. เราจะใช้อะไรประกอบการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจหรือช่วยให้นักเรียนเข้าใจดีขึ้น

5. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการจัดการเรียนการสอนของเราประสบผลสำเร็จ

ดิฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงบทบาทตนเองจากที่เคยใช้หนังสือเล่มสองเล่มเป็นแม่แบบ มาใช้กระบวน 5 ขั้นแก้ปัญหาโดย

1.ศึกษาคำอธิบายรายวิชา มาตราฐานการเรียนรู้ กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ และจัดทำโโครงสร้างรายวิชา

2.รวบรวมผลการเรียนจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของนักเรียน ประกอบการสอบถามว่านักเรียนมีปัญหาอะไรที่ส่งผลให้เรียนอ่อน หรือไม่ชอบเรียน

3. นำผลการวิเคราะห์นักเรียนมากำหนดรูปแบบการสอน เช่นรู้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ อันเนื่องมาจากนักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่เป็น เราก็ต้องวางแผนจัดการเรียนที่ทำให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ และเนื่องจากส่วนใหญ่อ่อน จึงต้องเรียนรู้แบบกล่มร่วมมือ ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่าโครงสร้างที่วางไว้ก็ต้องมีสื่อประกอบซึ่งทุกคนไปฝึกนอกเวลาได้ ดิฉันจึงจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียนเป็นกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการของโพลยา 5 ขั้นตอน คือ

- ทำความเข้าใจโจทย์

- วางแผนแก้ปัญหา

- ดำเนินการแก้ปัญหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

คำสำคัญ (Tags)#ครูคือผู้กำกับการสอนมือโปร

หมายเลขบันทึก: 118633, เขียน: 10 Aug 2007 @ 12:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)