ผู้เกษียณอายุราชการสธ.เพชรบุรีปี50

ผู้เกษียณ

ผู้เกษียณ .....

..ยังไม่หนีไปไหน   ตรึงไว้ในใจเรา"

การทำงานมาครบเกษียณอายุราชการถือได้ว่าเป็นจุดที่สำคัญของชีวิต หลายท่านได้ฝากผลงาน ฝากประสบการณ์ที่สำคัญไว้ให้คนรุ่นน้องได้ศึกษาและพัฒนาต่อยอดต่อไป ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้  

 

นางประสงค์  ศรีสุคนธ์  อายุราชการ 39 ปี  เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6   หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรีจบจากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล นราธิวาส (ผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์)ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น จากจังหวัด ยะลา

การทำงานที่ภาคภูมิใจ ในการ จัดหางบประมาณต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลเวียงคอย ภายใต้ความร่วมมือของกำนันและชาวบ้านตำบลเวียงคอย โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากทางราชการและการทำงานร่วมกับ อสม.จนสามารถได้รับรางวัลระดับอำเภอ

แง่คิดและมุมมองชีวิต มองตนเอง หาข้อบกพร่องและความผิดพลาด เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข และเอาไว้เตือนตนเอง และสร้างกำลังใจให้สู้ต่อไปงานสร้างความสุข สร้างโอกาส หากแต่งานในอาชีพเป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งทำให้ชีวิตอยู่ได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิต หลายคนพยายามปีนป่ายข้ามไปสู่ความก้าวหน้าของอาชีพบนความทุกข์ของผู้อื่น ซึ่งที่สุดแล้วก็จะไม่เหลือสิ่งใดให้ภาคภูมิครอบครัวและความรัก คือสิ่งที่พยุงให้เกิดสมดุลในชีวิต เติมเต็มในส่วนที่ขาดหาย ธรรมชาติและงานอดิเรกเป็นส่วนที่ช่วยผ่อนคลายทำให้บางสิ่งบางอย่างที่สร้างปัญหา ไม่ก่อกวนจิตใจมากนัก และที่สุดเมื่อมีสติและจิตใจดี ก็ย่อมจะมีทางออกของปัญหาในที่สุด  มีความภาคภูมิใจที่ลูก ๆ อันเป็นที่รักทั้ง 3 คนเป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีงานทำที่มั่นคง

การวางแผนอนาคต ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เรียบง่าย โดยปลูกต้นไม้ในไร่ในสวน พักผ่อน หรืออาจทำธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ต้องเคร่งเครียด ที่ทำให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายดี ....

 

นางจันทรา นุชสวัสดิ์อายุราชการ 32 ปี ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี (นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว.) จบจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (ประกาศนียบัตรขั้นสูงพยาบาลอนามัยและพยาบาลผดุงครรภ์ ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลสาธารณสุข) ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่น 1 จังหวัดชลบุรี ดูงานต่างประเทศ งานสาธารณสุขมูลฐาน ญี่ปุ่น เกาหลี และฮ่องกง

การทำงานที่ภาคภูมิใจจัดหาที่ดินสร้างโรงพยาบาลบ้านลาด ในปี 2530 ได้เนื้อที่ 14 ไร่เศษ ได้รับรางวัลชมเชยในกลุ่มสาธารณสุขอำเภอโครงการจัดประกวดบุคลากรสาธารณสุขภูมิภาคดีเด่นในระดับอำเภอ พิธีพระราชทานรางวัลพื้นที่สุขภาพดีถ้วนหน้าปี 2537

แง่คิดและมุมมองชีวิต เวลาเป็นสิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนได้รับเสมอกัน ไม่มีใครได้เปรียบ เสียเปรียบกันเลยแม้แต่คนเดียว แต่ใครจะใช้เวลาในแต่ละวินาทีอย่างมีค่าและคุ้มค่ากว่ากันนั่นแหละเป็นเรื่องที่น่าคิด ชีวิตราชการต้องทำงานร่วมกับบุคคลหลายรูปแบบ จึงต้องมีความอดทนและยึดหลัก และอุดมการณ์ในการที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและทำเพื่อประชาชน

การวางแผนอนาคต ไปปฏิบัติธรรม(วิปัสสนากรรมฐาน) ที่วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง ,ออกกำลังกาย กับชมรมจักรยาน ,จะปลูกต้นไม้ในสวน ทุเรียน มังคุดและเงาะ ,ท่องเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศในบางโอกาส,อบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดี...

 

นายสมเจต ปิ่นสมบูรณ์อายุราชการ39 ปี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 (ทั่วไป) หัวหน้างานสารนิเทศ/สุขศึกษาจบจากศูนย์ฝึกอบรมพนักงานอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พนักงานอนามัยจัตวา),สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานต่างประเทศ ออสเตรเลีย,สิงคโปร์

การทำงานที่ภาคภูมิใจ ภูมิใจสูงสุดที่ได้เกิดมารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข เริ่มรับราชการที่อำเภอเขาย้อย กิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง  ภาคภูมิใจที่ได้การสร้างทีมงานของบุคลากรสาธารณสุข ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง,สสอ.เมืองเพชรบุรี,สสอ.บ้านลาด,สสอ.บ้านแหลมและหัวหน้างานสารนิเทศ/สุขศึกษา

แง่คิดและมุมมองชีวิต คนทุกคนมีความสำคัญ ,การทำงานอย่ายุ่งทุกเรื่อง เดี๋ยวทุกเรื่องจะยุ่ง

การวางแผนอนาคต จะพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ้ามีจังหวะและโอกาส...

 

นายยืน เนียมปุกอายุราชการ32 ปี สาธารณสุขอำเภอเขาย้อยจบจากวิทยาลัยการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (พนักงานอนามัย) ,สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำงานที่ภาคภูมิใจ ในขณะดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย ได้นำพาองค์กรในความรับผิดชอบประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานจนได้รับรางวัลหลายประเภท และทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย ทั้งงานปูกระเบื้อง ติดม่าน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รวม 213,000 บาท

แง่คิดและมุมมองชีวิต การดำเนินชีวิต อยู่อย่างพอเพียง เรียบง่าย ต้องคบเพื่อนมากๆ เพราะทุกคนมีดีอยู่ในตัว ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากผู้อื่น ถ้าเราทำดีสิ่งนั้นจะตอบแทนเราเอง

การวางแผนอนาคต ธุรกิจส่วนตัว...

 

นางบุญยืน อยู่ยอดอายุราชการ 39 ปี เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 7 หัวหน้างานบริหาร สสจ.เพชรบุรีจบจากวชิรพยาบาล หลักสูตรประกาศนีบัตรผดุงครรภ์อนามัย ผ่านการศึกษาดูงานต่างประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฮ่องกง

การทำงานที่ภาคภูมิใจ เป็นประธานชมรมสาธารณสุขอำเภอ ระดับจังหวัด การประกวดศูนย์สุขภาพชุมชนระดับเขต ของสสอ.เมือง

แง่คิดและมุมมองชีวิต การทำงานต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความจริงใจ การดำเนินชีวิตมีความพอดี พออยู่และพอเพียง การรับราชการมีน้องๆ หลายคนถามว่า พี่ยืน อยู่มาได้อย่างไร จนเกษียณ ก็จะบอกว่า ที่ทำงานมาจนเกษียณ ก็เนื่องจากอยู่ด้วยใจรัก มีน้องๆ ในที่ทำงานคอยให้กำลังใจ และทำงานอย่างมีความสุข

การวางแผนอนาคต คิดว่ายังมีแรงกาย และแรงใจ มีพลังอีกมากมาย จึงตั้งใจจะลงเล่นการเมืองท้องถิ่น...

 

นางสาวพรพรหม อินทร์จันทร์

อายุราชการ 28 ปี พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลบ้านแหลม

 เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2489 ที่ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จบจากโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ ทหารบก ได้รับประกาศนีบัตรผู้ช่วยพยาบาล เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2515 และได้รับประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ จากวิทยาลัยพยาบาลราชบุรี เมื่อ 21 เมษายน 2534 รับราชการครั้งแรกตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล งานผู้ป่วยใน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2527 จนถึงปัจจุบัน ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

 

นายสมาน ทองโปร่งอายุราชการ 29 ปี พนักงานขับรถ สสจ.เพชรบุรี บรรจุเมื่อ 1 ตค. 2521

 

นางนงเยาว์ แก้วทองอายุราชการ 19 ปี ตำแหน่งคนงาน โรงพยาบาลชะอำ บรรจุเมื่อ 3 มค.2531  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฎิรูปสุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#เกษียณ

หมายเลขบันทึก: 118319, เขียน: 09 Aug 2007 @ 13:15 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 17:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อ.สำเริง รัตนไพบูลย์กิจ
IP: xxx.8.33.62
เขียนเมื่อ 

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนคงคารามทุกท่าน

ร่วมประชุมพร้อมกัน

เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการสมาคมฯ

ที่ครบวาระในการดำรงค์ตำแหน่ง

ณ ห้องประชุมปิติพัฒนโฆษิต

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น.

สนับสนุนโดย

บริษัท บางกอกดิจิตอล เอวี จำกัด

โรงพิมพ์ ศศธรการพิมพ์ (หน้าวัดมหาธาตุ)