ศน.ศิลปะ

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู

                               

                แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ครูใช้เป็นแนวทางในการวางแผนวิธีสอน  เตรียมการสอนที่มีจุดมุ่งหมายปลายทางที่เห็นได้ชัดเจน  ทำให้ครูผู้สอนเกิดความเชื่อมั่น  สอนได้ตรงตาม

เป้าหมายที่วางไว้ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นหลักฐานใน

การทำงานของผู้สอนรวมทั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในตัวนักเรียนที่ชัดเจน  ใช้เป็นเครื่องมือประเมินตนเองของผู้สอนว่าสอนได้ครบตามขั้นตอนและบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้หรือไม่  ควร ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร   รวมทั้งนำไปใช้เป็นผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงความชำนาญการและ

ความเชี่ยวชาญของผู้สอนในโอกาสต่อไป

                ในแผนการจัดการเรียนรู้  ตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในแต่ละช่วงชั้น  จะมุ่งกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยกำหนดขอบข่ายไว้กว้าง ๆ ซึ่งธรรมชาติหรือลักษณะวิชาของสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มุ่งพัฒนาพฤติกรรม  3  ด้านของผู้เรียน  คือ  ความรู้  เจตคติ และการปฏิบัติ  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีทั่งร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ความรู้สึกสติปัญญา และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

                หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้  ซึ่งสามารถนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบ  ดังนี้

1.        สาระสำคัญ

2.        ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3.        จุดประสงค์การเรียนรู้

4.        สาระการเรียนรู้

5.        กระบวนการจัดการเรียนรู้

6.        สื่อ  แหล่งเรียนรู้

7.        การวัดและประเมินผล

8.        กิจกรรมเสนอแนะ

9.        ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

10.     บันทึกหลังการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณชายเล็ก อด.1

คำสำคัญ (Tags)#แผนการจัดการเรียนรู

หมายเลขบันทึก: 118093, เขียน: 08 Aug 2007 @ 17:54 (), แก้ไข: 10 May 2012 @ 14:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)