เว็บไซต์นี้สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา  ชั้นปี  4  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2548  วัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการศึกษาแบบเรียนรวม