ประสบการณ์การบรรยาย วปอ.

วปอ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 ได้มีโอกาสรับเชิญจาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้ไปบรรยายเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" แก่นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 48 ปรอ. รุ่นที่ 18 และวปม.รุ่นที่ 3 จำนวน 275 คน  ก่อนไปบรรยายได้พยายามจัดเตรียมเอกสารในลักษณะให้ภาพสาระข้อเท็จจริงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทิศทางการพัฒนาจากส่วนราชการต่างๆ ได้จัดทำไว้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะนักศึกษาซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ และทหาร นักการเมือง และนักธุรกิจ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งสิ้น แตกต่างจากการบรรยายครั้งต่างๆ ที่ผ่านมา บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปด้วยดี ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาฝีมือแรงงานของชาวอีสาน การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาข้าวหอมมะลิ ผลของเส้นทาง EWEC และกระแสโลกาภิวัฒน์และวัฒนธรรมและค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ในหมู่เยาวชน และการที่สตรีอีสานบางส่วนมีค่านิยมมีสามีเป็นชาวต่างประเทศ ข้อสรุปเหล่านี้คือ ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนตายตัว แต่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง และฝากเป็นประเด็นในการวิเคราะห์สังเคราะห์ในรายละเอียดต่อไป  ตอนพักรับประทานอาหารกลางวันได้ร่วมรับประทานกับผู้อำนวยการ วปอ. และรองผอ.วปอ. (พลตรีเอกชัย ศรีวิลาศ) ซึ่งเคยทำงานเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนกับผมมาก่อน และท่านอธิการบดี การบรรยายครั้งนี้เพื่อปูภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่คณะนักศึกษาจะมาทัศนศึกษาภาคตะวันออเฉียงเหนือและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 23 มกราคม 2549 ศกนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมกลุ่มเพื่อให้เยี่ยมชมได้แก่

1. กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม

2. กลุ่มนาโนเทคโนโลยี

3. กลุ่มพลังงานทดแทน

4. กลุ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน

5. กลุ่มยุทธศาสตร์ (ICD ICT ข้าวหอมมะลิ) ฯลฯ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (1)

JJ
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมเลยครับ รบกวนท่านส่งทีมไปร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๒๓ มกราคม เรื่องข้าวหอมมะลิ ด้วยครับ ( Link รายละเอียด)

JJ