อยากได้ย้าย...ทำไงดี ..?

               ระยะนี้คุณครูทุกคนคงวิตกกังวล..และ เครียด...กับการที่จะเขียนคำร้องขอย้ายประจำปี ครั้งที่ 2   ซึ่งกำหนดให้ยื่นระหว่าง วันที่ 1-15 สิงหาคม 2550 แล้วอยากรู้ไหมว่า ควรจะเขียนคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนไหนดี จึงจะได้ย้าย ?  .....เรามีคำแนะนำมาฝาก...ลองอ่านดูนะ.....

        1.  คำแนะนำสำหรับการย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว.

            ขณะนี้คุณจะต้องดำรงตำแหน่งอยู่ในโรงเรียนที่มีอัตราครูเกินเกณฑ์  และ คุณควรเขียนขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่มีอัตรากำลังครูที่ต่ำกว่าเกณฑ์ เท่านั้น   (ซึ่งรายชื่อโรงเรียนที่เกินเกณฑ์,พอดีเกณฑ์และต่ำกว่าเกณฑ์ กลุ่มบุคคลฯได้แจ้งให้ทราบแล้ว) ถ้าทำอย่างนี้คุณก็อาจจะได้รับการพิจารณาให้ย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปยังโรงเรียนที่คุณอยากย้ายไปอยู่ ใหม่ไงละคะ          

              ข้อควรระวังคือ     อย่า ! ...   เขียนขอย้ายไปโรงเรียนที่มีอัตราครูเกินเกณฑ์ เป็นอันขาดเพราะคุณจะไม่ได้รับการพิจารณาเลย

          2. ข้อแนะนำสำหรับการขอย้ายกรณีปกติลงตำแหน่งว่าง

                   คุณครูทุกคนไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์/พอดีเกณฑ์/ต่ำกว่าเกณฑ์ คุณมีสิทธิ์เขียนขอย้ายได้ทุกคนค่ะ โดยเขียนขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างหรือโรงเรียนที่คาดว่าจะว่าง (แต่โรงเรียนที่คาดว่าจะว่างควรเป็นโรงเรียนที่ขณะนี้มีอัตรากำลังครูพอดีเกณฑ์ หรือต่ำกว่าเกณฑ์นะคะ)

               ข้อแนะนำ..คือ  คุณต้องส่งเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ คุณจะได้มีคะแนนรวมสูงเป็นอันดับ 1 ไงคะ

        3. ข้อแนะนำสำหรับการขอย้ายสับเปลี่ยน     คุณครูที่อยากขอย้ายสับเปลี่ยนมีข้อแนะนำมาฝาก คือ  โรงเรียนของคุณจะต้องมีอัตรากำลังครูไม่เกินเกณฑ์ และคุณต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 12เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ(สำหรับครูสายงานการสอน) ถ้าเป็นสายผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ

              และเมื่อส่งคำร้องขอย้ายแล้ว ควรเก็บสำเนาไว้ที่ตนเอง 1 ชุดนะคะ        มีข้อสงสัย....กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ ยินดีให้คำแนะนำค่ะ