พัฒนานักศึกษา

พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล ต้องสร้างให้เขาเป็นผู้ที่ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ เพราะ จากคนตัวเล็กที่ดูกึ่งวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ กลายมาเป็นพยาบาลที่มีความรับผิดชอบชีวิตคน และที่สำคัญขณะเรียน เขาควรจะได้เรียนอย่างมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนานักศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนานักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 117933, เขียน: 08 Aug 2007 @ 11:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

การสอนให้คนเป็นคนที่มองเห็นว่าคนอื่นก็เป็นคนเหมือนกันเป็นเรื่องหนักหนาพอสมควรเพราะคงต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน

เขียนเมื่อ 

การสอนให้คนเป็นคนที่มองเห็นว่าคนอื่นก็เป็นคนเหมือนกันเป็นเรื่องหนักหนาพอสมควรเพราะคงต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน อย่างน้อยเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเพราะมีคำกล่าวหนึ่งที่บอกไว้ว่า"ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน"  ส่วนกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนคงต้องอาศัยกลวิธีที่หลากหลาย แต่ผู้สอนคงต้องฝึกฝนตนเองให้มีทักษะในการสอนจริยธรรมพอสมควรจึงจะwork

student
IP: xxx.26.5.14
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอบรมสั่งสอน พวกเราไม่เสียใจเลยที่มาเรียนที่ วพบ.สระบุรี พวกเราพูดได้เต็มปากว่าจบมาจากที่ไหน.. ขอบพระคุณจริงๆ

ครั้งนึงเคยเป็นนักศึกษาพยาบาลแต่เวลานี้ได้มาเป็นอาจารย์พยาบาลทำให้เข้าใจแล้วว่าทำไมอาจารย์ทุกท่านถึงได้มีความทุ่มเท เอาใจใส่กับนักศึกษา และไม่ควรจะมีสักครั้งที่นักศึกษาคนใดจะผ่านบทเรียนนั้นไปด้วยความไม่เข้าใจแม้แต่คนเดียว  ขอบคุณที่แห่งนี้ที่ทำให้เกิดสิ่งที่ดีๆกับชีวิต  สัญญาว่าจะทำหน้าที่อาจารย์ให้ดีที่สุด

oodkm
IP: xxx.42.69.190
เขียนเมื่อ 
ปัจจัยสู่ความเป็น Good Practice  (Km) เรื่องที่ 1  การดำเนินงานผลิตบัณฑิตเพื่อสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข  ที่เป็น Good Practice                1. มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน โดยกำหนดเป็น work flow ที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน การดำเนินงาน การประเมินผล และการพัฒนางาน (PDCA)   นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการผลิตบัณฑิต                2. ทุกคนในองค์กรรับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ผ่านเวทีประชาพิจารณ์ การประชุมสัมมนา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบทั้งในด้านเอกสารจัดเก็บเข้าแฟ้ม และจัดเก็บเผยแพร่ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ web bcns : ศูนย์การเรียนรู้(Learning center)    web block : มะลิช่อ ใน Km  gotoknow                3. มีค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องการบริหารงานแบบบูรณาการพันธกิจ ทุกคนมีส่วนร่วม และยึดถือการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  (ทั้งผู้บริหาร  อาจารย์ และนักศึกษา)                4. มีการเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนก่อนการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ทั้งในด้านอาจารย์ นักศึกษา ทรัพยากร และชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้
oodkm
IP: xxx.42.69.190
เขียนเมื่อ 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์                1.มีการวางแผน เตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน และผู้สอน ก่อนการดำเนินงาน ทั้งในด้านองค์ความรู้ มีการศึกษากรณีตัวอย่างการดำเนินงานที่ผ่านมาจากทั้งภายในหน่วยงานและจากหน่วยงานอื่น 2.มีการร่วมคิดร่วมทำเป็นกันเป็นทีม  และการมีส่วนร่วมสนับสนุนจากชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้  ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  โดยการวางแผนและจัดเวลา อย่างชัดเจน

3.มีการบูรณาการเนื้อหาจากวิชาที่เกี่ยวข้องหลายวิชา เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งเวลาและผลงานของนักศึกษา