กฏหมายออกใหม่

หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่รับทำวิจัยฯได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

 

สวัสดีครับ เรื่องเล่าชาวสรรพากรวันนี้มีข่าวดีสำหรับนักวิจัยที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ดังรายละเอียดข้างล่างนี้ครับ 

 

 

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 89)

เรื่อง  รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

   --------------------------------

 

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 ประกอบกับข้อ 6 ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงประกาศดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (149) ของข้อ 1 ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 4) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539

 

                         “(149) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท แมชีนเนอร์รี่เอ็มโปเรียม (1995) จำกัด”

 

                        ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป 

 

     ประกาศ ณ วันที่  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

 

        สมหมาย  ภาษี

           รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ. ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124  ตอนที่ 62 ง    วันที่  26  กรกฎาคม  2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM-Marketing

คำสำคัญ (Tags)#หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่รับทำวิจัยฯได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

หมายเลขบันทึก: 117741, เขียน: 07 Aug 2007 @ 17:13 (), แก้ไข: 14 May 2012 @ 15:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)